Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Comunicació de Màrqueting

Descripció
Els professionals del marketing han de mirar més enllà dels mitjans tradicionals per a aconseguir l'èxit. Per a comunicar-se millor amb els consumidors, els anunciants han d'utilitzar una miríada d'eines (publicitat, relacions públiques, marketing directe, marketing interactiu/d'Internet, promoció de vendes i venda personal). Aquest curs reflecteix el canvi dels mètodes convencionals de publicitat a l'enfocament més reconegut de l'aplicació d'una estratègia de comunicacions de marketing integrades. El material impartit subratlla la importància de reconèixer que una empresa ha d'utilitzar totes les eines promocionals disponibles per a transmetre un missatge unificat al consumidor. La perspectiva de les comunicacions de marketing integrades catapulta a l'estudiant a les pràctiques empresarials del segle XXI i té com a objectiu crear consciència sobre els conceptes i la implementació de la comunicació de marketing integrada. Publicitat integrada, promoció i comunicacions de marketing parla d'una definició evolucionada del marketing integrat i demostra com comunicar eficaçment en el món dels negocis. Defensa la importància d'integrar totes les comunicacions de marketing i explica com es produeixen i transmeten les comunicacions. El curs està dissenyat per a augmentar la consciència del paper rellevant de les comunicacions de marketing i ajudar a comprendre els vincles vitals que utilitzen els professionals del marketing per connectar amb els consumidors en el segle XXI. S'abordaran les comunicacions de marketing des de tots els aspectes de la perspectiva de les comunicacions de marketing, que reconeix la importància de coordinar tots els elements del marketing mix per a desenvolupar i implementar un programa eficaç de comunicacions de marketing integrades.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

1. Donar a conèixer l'evolució de la comunicació de marketing en el segle XXI.
2. Donar un enfocament global de la Comunicació de Marketing des d'un punt de vista integrat.
3. Entendre un mix promocional de comunicacions de marketing integrat
4. Identificar els components d'un pla de comunicació de marketing integrat eficaç.
5. Supervisar els propis coneixements adquirits en el procés de planificació i implementació de la comunicació de marketing
6. Guiar en l'enfocament de la publicitat i la promoció des de la perspectiva de la IMC, coordinant els diversos elements del mix promocional amb altres activitats de marketing que es comuniquen amb les audiències i els clients d'una empresa

Continguts

Part I: La base de la IMC
Capítol 1: Introducció a les Comunicacions Integrades de Marketing
Creació del projecte final d'IMC | Equips | Guia del projecte final
Capítol 2: Gestió de la marca
Presentació del programa 4YFN i briefing de l'estratègia d'IMC (4YFN Communities)

Part I: La base de la IMC - Continuació
Tallers de l'Informe de Fites:
Capítol 3: Perspectives sobre el comportament de compra del consumidor | Destacar al consumidor de l'era digital
Capítol 4: Procés de planificació de la IMC | Target Markets | Planning | Pressupostos

Part II: Eines publicitàries d'IMC
Capítol 5: Gestió de la campanya publicitària | Organització de la publicitat i la promoció
Capítol 6: Disseny publicitari: Font, missatge i factors de canal

Part II: Eines publicitàries d'IMC - Continuació
Tallers d'Informe de Fites:
Capítol 7: Canals de mitjans tradicionals | Planificació de mitjans

Part III: Marketing digital i alternatiu
Capítol 8: Marketing digital
Capítol 9: Social Media
Capítol 10: Marketing alternatiu
Capítol 11: Bases de dades, marketing de resposta directa i venda personal
Taller d'Informe de Fites:

Part IV: Eines de promoció de la IMC
Capítol 12: Promoció de vendes
Capítol 13: Programes de patrocini de relacions públiques

Part V: Ètica, regulació i avaluació de la IMC
Capítol 14: Regulació, ètica
Capítol 15: Avaluació del programa de IM
Taller d'Informe de Fites:
GENER - Correccions del projecte final

Metodologia

L'ensenyament es basa en una sèrie de mètodes didàctics que pretenen fomentar la comprensió de la comunicació de marketing integrada. Les classes seran dinàmiques només si els estudiants venen a classe preparats i disposats a contribuir a la discussió a classe. L'experiència d'aprenentatge es basa en els següents mètodes d'ensenyament:
- Teoria
- Vídeos complementaris amb material original: videoclips, anuncis, publicitat
- Treball del curs / Exercicis i workshops / Informes de fites
Un enfocament pràctic és crucial al llarg del curs amb lectures suggerides fora de classe, recursos, exercicis i debats.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de punts:
- Assistència i participació (incloent la preparació del treball del curs): 25%.
- Workshops | Informes | Presentacions: 35%
- Projecte final / examen: Informes de situació, projectes finals i presentació en grup: 40%
Política de recuperació: la recuperació d'aquest curs consistirà en la presentació d'un nou projecte d'IMC o en un examen d'IMC (a determinar). En la recuperació es cobrirà tota la teoria del curs i la repetició constituirà la nota final.
L'èxit de la planificació de les comunicacions de marketing depèn del compliment dels deadlines. No s'acceptarà cap treball fora de termini.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Title: Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communications: Global Edition, 8/E
Authors: Kenneth E. Clow / Donald E. Baack
Publisher: Pearson
ISBN-10: 1292222697 - ISBN-13: 9781292222691
Edition: 2018 5

Title: Advertising and Promotion - An Integrated Marketing Communications Perspective: 8/e Edition
Author: George Belch / Michael Belch
Publisher: McGraw Hill.
ISBN: 0073381098
Edition: 2009

Material complementari

- James W. Taylor, How to Write a Successful Advertising Plan
- Sandra E. Moriarty, How to Create and Deliver Winning Advertising Presentations
- Robert Bly, The Copywriter's Handbook
- Philip Wad Burton, Advertising Copywriting
- Albert Book and Dennis Schick, Fundamentals of Copy and Layout
- Jim Surmanek, Media Planning: A Practical Guide
- Jack Sissors and Lincoln Bumba, Strategic Media Planning
- Jim Surmanek, Introduction to Advertising Media