Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

Col·laboració departamental I

Descripció
El treball que desenvolupi l'alumne dependrà del tipus de matèria en la qual realitzi la col-laboració. Seran tasques en els quals s'atengui a continguts i organització de la mateixa. És important triar la matèria que encaixi amb els interessos particulars de l'alumne, i en la qual destaqui.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
3.00
Coneixements previs

És recomanable haver cursat totes les assignatures de la matèria en la qual es col-labora.

Objectius

L'alumne, mitjançant la col-laboració departamental, s'enfronta a un àmbit de treball que el fa aprofundir en la matèria a la qual s'adscriu. Podrà acudir a les fonts del coneixement, contrastant la relació del que ha après amb l'estat de la ciència, i l'aplicació d'aquesta en l´exercici real de la professió.

Objectius recollits en el RD:

5. Capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humana.

6. Capacitat de comprendre la professió d'arquitecte i la seva funció en la societat, en particular elaborant projectes que tinguin en compte els factors socials.

7. Coneixement dels mètodes d'investigació i preparació de projectes de construcció.

10. Capacitat de concepció per satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.

11. Coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació.

Continguts

En la col-laboració departamental, l'alumne pot desenvolupar aptituds relacionades amb l'ensenyament, els procediments de seguiment de l'aprenentatge, la recerca i l'organització del contingut de les assignatures. La col-laboració estreta amb els professors que imparteixen una matèria ajuden a aprofundir en la mateixa, així com en la forma d'impartir-se.
La col-laboració departamental aporta coneixements de procediments de treball en grup, logística, normatives, bibliografia i documentació.

Competències generals:

Instrumentals:
IS 2- Que siguin capaços d'organitzar i planificar l'aplicació dels nous coneixements.
IS 3- Que siguin capaços d'adquirir coneixements generals bàsics sobre l'àrea d'estudi.
IS 8- Que siguin capaços d'adquirir habilitats de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar informació de fonts diverses).
IS 11- Que siguin capaços d'adquirir coneixements bàsics i fonamentals de l'àmbit de formació.
IS 12- Que siguin capaços d'adquirir coneixements en alguna especialitat de formació.

Interpersonals:
IT 2- Que siguin capaços de treballar en equip en l'àmbit professional.
IT 8- Que siguin capaços d'adquirir un compromís ètic (en les actituds i plantejaments de les activitats docents i professionals).

Sistèmiques:
CS 4- Que siguin capaços de readaptar-se a noves situacions.
CS 5- Que siguin capaços de generar noves idees (creativitat).
CS 8- Que siguin capaços de treballar de forma autònoma.
CS 6- Que siguin capaços d'adquirir dots de lideratge (en els treballs en equip i la presa de decisions).
CS 10- Que siguin capaços d'adquirir iniciativa i esperit emprenedor.
CS 12- Que siguin capaços d'aconseguir nous reptes (en la capacitat d'incorporar noves solucions i mètodes de treball).

Competències específiques:

GRUP A: HABILITATS
Aptitud per a:
A30- GESTIÓ DE NORMES CONSTRUCTIVES. Aptitud o capacitat per aplicar les normes de construcció, d'homologació, de protecció, de manteniment, de seguretat i de càlcul en els projectes integrats i en l'execució, tant d'obres d'edificació com d'espais urbans.

GRUP B: SABERS
Coneixement adequat de:
B29- DEONTOLOGIA I ORGANITZACIÓ CORPORATIVA. Comprensió o coneixement dels principis ètics i organitzatius de l'exercici de l'arquitectura, incloent l'estructura i normativa col-legials, la contractació de serveis professionals, les modalitats d'associació i personalitat jurídica i les condicions de responsabilitat civil.

B30- TRÀMITS PROFESSIONALS. Comprensió o coneixement dels procediments administratius propis de l'activitat arquitectònica, com els de finançament i contractació d'obres, preparació d'expedients unitaris, presentació de documents i gestió de visats i llicències.

B32- METODOLOGIA DEL TREBALL. Comprensió o coneixement dels sistemes d'organització de les oficines professionals respecte a la distribució de tasques i responsabilitats, al control de temps de producció, costos i rendiments laborals, a l'administració econòmica i a la planificació comercial.

B33- METODOLOGIA EMPRESARIAL. Comprensió o coneixement dels mètodes generals d'organització, gestió, administració, planificació i adreça empresarials i la seva aplicació als sectors immobiliari i de la construcció.

Metodologia

L'alumne aprèn practicant. El coneixement es va adquirint mitjançant l'organització i exposició dels continguts. Aquest model d'aprenentatge basat en el fer s'entén com a constructivista, mentre que l'alumne construeix el coneixement a partir de l'experiència. Suposa un 100% al treball personal, realitzat individualment o en equip.
El treball que se li assigni en el departament haurà d'adaptar-se al seu nivell i aportar-li reptes als quals pugui enfrontar-se.
Dins del departament es designarà un tutor que supervisi i faci el seguiment del treball de l'alumne.

Dedicació a l´assignatura 3 crèdits ECTS a 26 hores/crèdit = 78 hores
Dedicació semestral 15 setmanes (13 de pràctiques + 2 de coordinació)
Dedicació setmanal 6 hores/setmana de pràctiques
Concepte Total hores

78 Hores treball de l´alumne (individual i en grup)
78_Desenvolupament de projecto tutelat
0_No tutelat

Total hores dedicació al marge de la coordinació 78
Hores de coordinació no comptabilitzades 0
Total dedicació semestral 78

Avaluació

L'avaluació de l'adquisició de competències la realitzarà el responsable de supervisar a l'alumne dins del departament:
Aquesta persona farà el seguiment i realitzarà una valoració contínua de la col-laboració de l'alumne. La valoració final la realitzarà el coordinador o responsable de la matèria o assignatura, si escau.
L'avaluació del treball de l'alumne es realitza basant-se en la capacitat de resposta als problemes plantejats, atenent a la capacitat de definir com ha d'orientar el treball, i al desenvolupament del mateix. Es valora la implicació personal i l'actitud.
El tutor qualificarà a l'alumne amb una nota de 0 a 10.

Criteris avaluació

No hi ha criteris d'Avaluació.

Bibliografia bàsica

No hi ha Bibliografia Bàsica.

Material complementari

No hi ha Bibliografia Complementària.