Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Canals de comunicació

Descripció
Els professionals del marketing han d'equilibrar les estratègies de canal, la planificació i els missatges per a aconseguir l'èxit. Per a resoldre els reptes de marketing del segle XXI s'han d'utilitzar i combinar diversos enfocaments, estratègies i eines de marketing de canal que permetin desenvolupar solucions de marketing empresarial eficaços. El curs de Canals de Marketing catapulta a l'estudiant a utilitzar els coneixements i habilitats adquirits al llarg dels anys en les pràctiques empresarials reals del segle XXI. Als estudiants se'ls presenten dos reptes diferents de Gestió de Canals. Els reptes inclouen: Anàlisi de l'empresa i Stakeholders, els beneficis i el potencial tecnològic subjacent | Segmentació del mercat | Estratègia d'internacionalització, creixement i sostenibilitat | Posicionament de la marca | Estratègia de comunicació | KPI's Cada repte té un conjunt de resultats d'aprenentatge, problemes a resoldre i treballs específics. Aquest curs està dissenyat per a augmentar la consciència dels estudiants sobre el paper rellevant de la gestió de canals en els negocis d'avui. Els estudiants abordaran cada repte des de diversos aspectes de les comunicacions de marketing, tant online com offline, i treballaran en una empresa real i en un entorn de temps real.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

- Aplicar amb èxit els coneixements teòrics multidisciplinaris per a resoldre problemes en situacions i escenaris pràctics.
- Ser capaç de comunicar-se eficaçment, aconseguir objectius com a part d'un equip i adoptar amb èxit funcionis de lideratge.
- Aplicar l'anàlisi crítica, la resolució de problemes i el pensament creatiu per a sintetitzar i extreure conclusions i presentacions eficaces que recolzin els resultats.
- Demostrar un nivell avançat de capacitat acadèmica en àrees com la recerca de mercats, la planificació de projectes i la comunicació en mitjans socials.
- Aplicar un enfocament pràctic i global a múltiples reptes de marketing utilitzant un pensament crític, creatiu i innovador en el context de l'organització.
- Gestionar eficaçment les oportunitats i els reptes dels contextos empresarials internacionals i multiculturals.
- Ser plenament conscient de les responsabilitats ètiques, socials i comunitàries implícites en la gestió del canal.
- Controlar els propis coneixements adquirits en els processos de comunicació de marketing i negocis internacionals.

Continguts

Repte I: Anàlisi de l'ecosistema - Esports i altres esdeveniments de gran envergadura.
Resultats: Vídeo, presentacions, informes de referència.

Repte II: Proposta de Canal de Marketing.
Resultats: Vídeo, presentacions, informe del repte.

Metodologia

La metodologia d'ensenyament d'aquest curs es defineix pel concepte de "aprendre fent". Això significa que la profunda comprensió teòrica i els coneixements adquirits al llarg dels últims tres anys d'estudi en LaSalle BES li permetran aplicar a la pràctica aquests coneixements en escenaris de casos reals i contextos empresarials. Això millorarà i complementarà la seva experiència d'aprenentatge.
Aquest curs de Gestió de Canals li proporcionarà importants oportunitats per a posar a prova els seus coneixements i habilitats en situacions pràctiques com la gestió de projectes, treballant amb organitzacions reals, participant en els desafiaments de resolució de problemes i la creació de noves solucions de negoci. S'espera que els estudiants puguin:
- Organitzar i gestionar reptes de grup | P2P Learning.
- Assignar rols de grup i responsabilitats.
- Dissenyar i desenvolupar un pla de lliurament per a cada repte.
- Respondre als objectius específics de cada repte.
- Complir els terminis de les presentacions i informes.
S'avalua la participació individual i grupal en tots els reptes. Això permet als estudiants maximitzar la possibilitat d'aconseguir els seus objectius d'aprenentatge.
La resolució àgil de problemes, l'aprenentatge Peer2Peer a classe, permet als alumnes valorar, avaluar i treballar en equip per a resoldre els reptes reproduint entorns reals de treball.
L'assistència forma part de l'avaluació global. S'espera que tots els estudiants estiguin a classe durant les dates designades: presentació del repte i de l'expert de la indústria, tutories i presentacions.
Els estudiants han de justificar les faltes d'assistència amb una nota mèdica oficial que hauran de presentar a la secretaria del programa i als professors. Les circumstàncies atenuants seran considerades pel Director del programa i seran tractades individualment.
En finalitzar aquest curs els estudiants seran capaços de:
- Comprendre els reptes empresarials i la importància dels canals de marketing i les estratègies de gestió.
- Prendre decisions de marketing tenint en compte el context empresarial de les organitzacions.
- Comprendre la funció organitzativa del marketing i la comunicació en situacions i escenaris pràctics.
- Comprendre el procés de creació, comunicació i lliurament de valor a les empreses, els consumidors i les parts interessades.
- Experimentar, de primera mà, els reptes reals de les empreses, compartits pels experts d'aquestes.
- Treballar en equip per a avaluar, resoldre i mesurar l'èxit; pensar fora de la caixa.

Avaluació

La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament de pes percentual del repte:
- Pujada de vídeo - YouTube: 10%
- Assistència i participació: 10%
- Informe del repte 1: 20%.
- Presentació a l'Expert del repte 1: 20%.
- Informe del repte 2: 20%.
- Presentació a l'Expert del repte 2: 20%.
L'avaluació contínua (realització d'avaluacions al llarg del semestre, no sols durant els períodes d'exàmens) és una característica clau que defineix aquest curs. Alguns exemples de mètodes d'avaluació contínua són: la participació, l'assistència, els informes de progrés, les avaluacions, les presentacions de grup i els informes de grup.
Política de recuperació: La recuperació consisteix en el lliurament dels requisits dels dos reptes de manera individual. Més detalls a acordar amb el professor que avaluarà el cas.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari