Grau en Enginyeria de la Salut La Salle Campus Barcelona

Grau en Enginyeria de la Salut

Lidera els avenços tecnològics que definiran la medicina del futur.

Business & Engineering

Descripció
L'assignatura de Business and Engineering respon a les necessitats del sector per a llicenciats amb un perfil multidisciplinari, formats per treballar en un món cada vegada més globalitzat. Avui dia, un conjunt d'habilitats, conegut com "soft skills", formen una part clau de qualsevol grau tècnic. En aquesta assignatura, els alumnes desenvolupen habilitats interpersonals com treballar en equip i la resolució de conflictes, en un entorn tecnològic i intercultural. El programa s'imparteix exclusivament en anglès per facilitar la millora de les habilitats comunicatives dels alumnes en aquest idioma i dotar-los dels coneixements lèxics i sintàctics necessaris per poder expressar les seves idees de forma correcta i còmoda en un ambient professional.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professor
Coneixements previs

Es valora un nivell d'anglès entre el B1 i el B2.

Objectius

Els alumnes que cursen aquesta assignatura adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s'indiquen a continuació:

1. Posar en pràctica alguns dels conceptes i tècniques bàsics de gestió empresarial en un entorn tecnològic.
2. Adaptar els estils de treball a les últimes tendències professionals i al món globalitzat.
3. Desenvolupar maneres de pensar i proporcionar als estudiants les eines que necessiten per trobar solucions als desafiaments del món tecnològic d'avui.
4. Millorar el nivell d'anglès parlat i escrit dels estudiants a través d’un programa personalitzat d'estudi i un sistema de seguiment per obtenir el B2.

Continguts

1. Introducció a la globalització.
2. Desafiaments globals. Avantatges i desavantatges de la globalització.
3. Intel·ligències múltiples. Intel·ligència emocional vs. Quocient Intel.lectual.
4. Soft skills. Curriculum vitae, habilitats d'escriptura i entrevista.
5. Imaginació, innovació, creativitat i invenció.
6. Empreses d'innovació i equips d'innovació.
7. Adopció i difusió de la innovació.
8. Introducció a l’emprenedoria. Emprenedoria a Espanya.
9. Model de negoci Business Model Canvas i Sales Pitch.

Metodologia

Donada la naturalesa de l'assignatura de Business and Engineering i els temes tractats en el programa, s'implementen les següents metodologies per ajudar els estudiants a adquirir coneixements i habilitats: classe magistral, classes de problemes i exercicis, seminari i tutoria.

Avaluació

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Criteris avaluació

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Bibliografia bàsica

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Material complementari

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.