Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Bases de dades

Descripció
Es fa una introducció als sistemes gestors de bases de dades: conceptes i tipologia, evolució històrica i els seus llenguatges d'accés i funcionalitats principals. També es treballa sobre el model de dades corporatiu. Model Entitat/Relació. Pas del model conceptual a la implementació amb el model físic. Les funcionalitats principals dels sistemes gestors de bases de dades es tracten com a usuari avançat i es fa un disseny i implementació del model de dades d'un o més casos.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor i investigador
Coneixements previs

Fonaments de programació, algorísmica bàsica, estructures de dades

Objectius

Els alumnes en l'assignatura adquireixen els coneixements propis del temari i desenvolupen les habilitats següents:
1.- Coneixement general bàsic sobre els sistemes de fitxers i els gestors de bases de dades.
2.- Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
3.- Habilitat per a cercar informació de fonts diverses i de comprendre les explicacions de persones no expertes.
4.- Habilitats bàsiques en el us dels recursos informàtics per a dissenyar i implementar models de dades corporatius.
5.- Desenvolupar capacitats d'investigació.
6.- Desenvolupar la capacitat de comunicació oral i escrita en la pròpia o altres llengües.

Continguts

Tema 1. Introducció a les Bases de Dades.
Tema 2. Model conceptual.
Tema 3. Model relacional.
Tema 4. Model físic.
Tema 5. SQL avançat.
Tema 6. Llenguatge de control de dades.
Tema 7. Stored procedures.
Tema 8. Disparadors i esdeveniments.
Tema 9. Sistemes NoSQL.
Tema 10. Seguretat i SQL Injection.

Metodologia

L’assignatura s’orienta per tal que l’alumne prengui part activa en el seu propi aprenentatge. La metodologia docent
està pensada per tal que l’assignatura sigui dinàmica i participativa. Les classes magistrals es combinen amb classes
d’exercicis i activitats a classe, així com projectes guiats pel professorat de l’assignatura.

L’assignatura té la durada de dos semestres i cadascun consta de dues parts diferenciades: la part de coneixements i la part pràctica. En les primeres setmanes de cada semestre es realitzarà la part de coneixements que seran exposicions de teoria per part del professor per tal que l’alumne assoleixi els coneixements. El professor pot subministrar material de suport i l’alumne pren apunts i/o completa materials de suport. L’alumne pot intervenir ja sigui per resoldre dubtes i/o per a donar resposta a les preguntes que formuli el professor. A més, s’inclouran classes pràctiques que implica la resolució de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos en la teoria. Es pot utilitzar equipament específic, com per exemple un ordinador. El professor pot convidar a l’alumne a participar a classe per tal de valorar l’adquisició i/o interpretació dels conceptes exposats. Hi hauran exercicis per fer fora de les sessions de classe que l’alumne haurà d’entregar telemàticament.

En la segona part de cada semestre, l’assignatura s’enfoca amb la metodologia d’aprenentatge basada en projectes. Els coneixements assolits durant la primera part del semestre es consoliden mitjançant la realització d’un projecte quasi real de disseny, implementació i ús d’una base de dades.

Laboratoris

Les sessions pràctiques són sessions lectives que formen part de l’assignatura i que tenen com objectiu la de donar suport i afavorir l’aprenentatge progressiu necessari i imprescindible per tal de poder superar amb èxit tant la realització dels projectes de l’assignatura com gran part dels continguts de l’assignatura. En aquestes sessions s’exposarà contingut extra o complementari que ajudarà a consolidar els continguts exposats a les sessions de teoria, així com dur a terme els projectes de l’assignatura. Periòdicament, aquestes sessions exigiran treballar a classe i lliurar un exercici.

El funcionament i la normativa de les mateixes es descriu a continuació:

• A cada sessió de laboratori, es proposarà un exercici pràctic a resoldre relacionat amb els conceptes vistos a la sessió de teoria.
• Els alumnes hauran de resoldre individualment cada exercici i penjar la solució a l’estudy abans de la data de lliurament especificada a l’enunciat. No s’acceptaran exercicis lliurats fora de termini.
• La Nota_Lab es calcularà com la mitjana aritmètica del 85% de les millors notes obtingudes en els exercicis si tots els exercicis tenen com a mínim un 4, en cas contrari Nota_Lab serà la nota més petita (< 4)..
• Els exercicis no entregats o amb una nota inferior a 4 es podran recuperar amb una nota màxima de 5 en convocatòria extraordinària.

Projectes

Els projectes de l’assignatura d’Arxius i Bases de dades són molt importants dins dels continguts de l’assignatura. Els motius són diversos: l’aplicació pràctica dels conceptes teòrics explicats a les classes magistrals, la capacitat que ha de demostrar l’alumne en el disseny i implementació dels sistemes de cert volum de dades, l’aplicació de continguts conceptuals de bases de dades. És per això que els projectes de l’assignatura demanen un esforç important pel que fa a dedicació de l’alumne i es farà un seguiment per part del professorat a les sessions de classe.

A continuació s’exposa la normativa bàsica que cal respectar pel que fa al desenvolupament de dels projectes:

1. Els projectes de l’assignatura es desenvolupem en grups de 4 amb estudiants matriculats a l’assignatura. Excepcionalment poden haver grups de 3 per casar a tothom.
2. Fer el projecte en grups és obligatori, i s’ha de notificar als professors la composició dels grups abans de comencin les sessions de PBL (Project Based Learning) per tal de que es pugui assignar un número de grup de projecte i altres recursos tècnics. Passada aquesta data, no es permetrà la creació de nous grups.
3. Els grups de projecte poden ser diferents per el primer i segon projecte.
4. S’acceptaran canvis de grups per motius justificats abans de que hagin transcorregut la meitat de sessions de PBL.
5. És imprescindible tenir assignat un número de grup per a poder optar a presentar el projecte.
6. Quant més tard es lliuri un projecte, més penalització en la qualificació màxima a obtenir hi haurà. Aquesta es detallarà en el mateix enunciat del projecte.
7. Per a que un lliurament sigui acceptat i opti a ser qualificat cal que es satisfacin 5 requeriments:
a. Ha d’haver estat lliurat al pou de projectes corresponent (amb el format indicat) abans de la data límit corresponent.
b. Ha d’estar degudament estructurat i tenir la corresponent documentació interna.
c. Ha de tenir una memòria correcta.
d. Ha de funcionar correctament tot el que es demana en l’enunciat.
e. El grup que presenta el projecte ha de superar una entrevista on han de demostrar individualment un coneixement profund del projecte en la seva totalitat.
8. La nota de l’entrevista pot afectar la nota del projecte d’un membre del grup de forma individual.
9. En cas de no aprovar algun dels projectes, es podrà re-entregar en convocatòria extraordinària.

Avaluació

L’avaluació dels coneixements i de la pràctica serà independent. Per tal d’aprovar l’assignatura caldrà aprovar independentment els coneixements i el projecte a cada semestre. La nota final de l’assignatura és representada en la següent fórmula:

Nota_Final = 50% * Nota_Semestre1 + 50% * Nota_Semestre2

La nota de cada semestre és representada en la següent fórmula:

Nota_Semestre = 25% * Nota_Lab + 75% * Nota_Projecte

Aquest càlcul només s’aplicarà si tant les notes del laboratori i el projecte són igual o majors a 5. En cas contrari, la nota del semestre serà la més baixa de les dues.

Les copies totals o parcials en qualsevol activitat avaluable, es penalitzaran amb el què està establert a la normativa acadèmica, tant a la font com a la còpia sense excepció.

Qualsevol interacció via correu electrònic amb el personal associat a l’assignatura (professors de teoria, pràctiques, monitors, etc.) s’ha de fer estrictament des de l’adreça de correu de l’escola (@salle.url.edu). No es respondrà a cap adreça de correu aliena a l’escola.

Aquesta assignatura té tres convocatòries:
- GENER 2021: Avaluació primer semestre
- MAIG 2021: Avaluació segon semestre
- JULIOL 2021: Recuperació primer i/o segon semestre

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

[1] R.Groff, P.N.Weinberg and A.J.Oppel, SQL: The Complete Reference, 3rd Edition, McGrawHill, ISBN: 978-0071592550, 2009.
[2] J.D.Ullman and J.Widom, A First Course in Database Systems, 3rd Edition, Prentice Hall, ISBN: 978-0136006374, 2007.
[3] Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman and Jennifer Widom, Database Systems: The Complete Book, 2nd Edition, Prentice Hall, 2008.
[4] Garcia-Molina, Hector; Ullman, Jeffrey D.; Widom, Jennifer, Database System Implementation, Prentice-Hall, 2000.
[5] Özsu M.Tamer and Patrick Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, Third Edition, Springer, 2011.

Material complementari