Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Administració i disseny de sistemes

Descripció
En l'assignatura d'Administració de Sistemes Operatius es donen els coneixements bàsics necessaris per administrar qualsevol sistema servidor, tant pel que fa al sistema operatiu com pel que fa als serveis oferts, aprofundint especialment en l'administració de sistemes amb sistemes operatius de la família UNIX.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs

Conceptes bàsics d'utilització d'un sistema operatiu i conceptes bàsics de programació.

Objectius

Els alumnes que cursen l´assignatura de Sistemes Operatius Avançats han d´adquirir els coneixements i desenvolupar les habilitats que s´indiquen a continuació:

1. Tenir coneixements sobre cada una de les principals àrees que intervenen en l'administració de sistemes operatius, per tal de desenvolupar aquesta tasca de forma professional.
2. Dissenyar i utilitzar sistemes, components, processos o experiments per aconseguir els requisits establerts i analitzar i interpretar els resultats obtinguts.
3. Identificar, formular i resoldre problemes d'administració de sistemes operatius en un entorn multidisciplinari com a membre d´un equip.
4. Utilitzar les tècniques i noves eines d'administració de sistemes operatius.
5. Comunicar-se eficaçment tant de forma oral com escrita.
6. Entendre tots els aspectes contemporanis relacionats amb l´exercici de la professió d'administrador de sistemes.

Continguts

1. Introducció & instal·lació del sistema operatiu Linux.
2. Comandes i conceptes bàsics & scripts shell I.
3. Instal·lació i administració de software & scripts shell II.
4. Eines administratives.
5. Procés de boot i runlevels.
6. Gestió d'usuaris i grups.
7. Configuració de xarxa.
8. Administració de serveis de xarxa.
9. Scripts shell III
10. Recompilació del kernel i LDAP.

Metodologia

Aquesta assignatura és eminentment pràctica, per tant l'assignatura s'imparteix íntegrament al laboratori. La dinàmica de les classes està dividida en quatre parts:
1. Conceptes. L'alumne, amb l'ajuda de les explicacions del professor, ha d'acabar d'assimilar els continguts teòrics publicats a l'estudy i que ha estudiat prèviament.

2. Micropràctiques. L'alumne, individualment, ha de resoldre les micropràctiques que se li exigeixin i que l'ajudaran a aprofundir els conceptes teòrics.

3. Troubleshooting. L'alumne haurà de demostrar que domina els conceptes adquirits en un cas d'ús de laboratori.

4. Examen. L'alumne haurà de ser capaç de respondre a un seguit de preguntes referents a la temàtica treballada.

Es considera que una sessió, en promig, té una durada de 4 hores lectives (al laboratori). La nota final de cada tema es computarà com la mitjana geomètrica de cada part de la sessió.

Periòdicament, es proposaran exercicis de nivell alt per tal de donar l'oportunitat als alumnes a incrementar la seva nota d'avaluació continuada.

Paral·lelament, l'alumne haurà de desenvolupar una pràctica en la que es veuran reflectits tots els coneixements adquirits al llarg del curs.

Avaluació

A. Exàmens.
C. Exàmens tipus test.
F. Informes/treballs fets en grup.
G. Treballs pràctics amb ordinador.

L'assignatura té dues parts ben diferenciades, la part d'avaluació contínua del laboratori i la part pràctica, ambdues s'avaluaran independentment. Això significa que per aprovar l'assignatura caldrà aprovar per una banda els coneixements i per l'altra la pràctica, on el càlcul de la nota final està expressat en la següent fórmula:

NotaAssignatura = 60% AvaluacióContinua + 40% Pràctica

La nota d'avaluació contínua de cada tema es calcularà ponderant tres notes: la nota de l'examen (NotaExamen), la nota de les micropràctiques (NotaMicroprac) i la nota del troubleshooting (NotaTS) segons la següent fórmula:

AvaluacióContinua = (NotaExamen · NotaMicroprac · NotaTS) ^1/3

A més, la nota de l'assignatura es calcularà sempre i quan totes les notes d'avaluació continua siguin superiors a 6.

Criteris avaluació

Objectiu 1:
- L´estudiant ha de demostrar habilitat per a resoldre problemes relacionats amb l'administració de sistemes operatius [a + c + f + g].
- L´estudiant ha de demostrar que domina les eines més habituals corresponents a cada una de les àrees d'administració de sistemes operatius [a + c + f + g].

Objectiu 2:
- L´estudiant ha de demostrar que sap escollir quina és la millor forma de solucionar certs problemes relacionats amb l'administració de sistemes operatius [f + g].
- L´estudiant ha de demostrar que és capaç de resoldre problemes plantejats utilitzant eines habituals en el camp de l'administració dels sistemes operatius [f + g].

Objectiu 3:
- L´estudiant ha de demostrar que ha solucionat els problemes plantejats de forma coordinada amb el seu equip de treball [f + g].

Objectiu 4:
- L´estudiant ha de demostrar que coneix i sap utilitzar les principals tecnologies i eines relacionades amb l'administració de sistemes operatius [a + c+ f + g].
- L´estudiant ha de demostrar que coneix de forma profunda un camp o àrea de l'administració de sistemes operatius escollida per ell mateix [f].

Objectiu 5:
- L´estudiant ha de saber redactar informes usant el vocabulari adient a l´assignatura [a + f].
- L´estudiant ha de saber exposar i defensar el seu disseny i implementació pràctica de manera oral [f + g].

Objectiu 6:
- L´estudiant ha de demostrar que sap resoldre problemes d'administració de sistemes operatius de forma madura i professional, tenint en compte els usuaris d'aquests, les necessitats de les organitzacions, etc. [a].

Bibliografia bàsica

Essential System Administration, 3rd Edition
Autor: Frisch, Æleen
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2002

Material complementari

Apache: The Definitive Guide, 3rd Edition
Autor: Laurie, Peter Laurie, Ben
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2002

Building Internet Firewalls, 2nd Edition
Autor: Chapman, D. Brent Cooper, Simon Zwicky, Elizabeth D.
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2000

DNS and BIND, 4th Edition
Autor: Liu, Cricket Albitz, Paul
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2001

LDAP System Administration
Autor: Carter, Gerald
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2003

Learning Red Hat Linux, 3rd Edition
Autor: McCarty, Bill
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2003

Learning the bash Shell, 2nd Edition
Autor: Newham, Cameron Rosenblatt, Bill
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 1998

Linux Security Cookbook
Autor: Byrnes, Robert G. Silverman, Richard Barrett, Daniel J.
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2003

Managing NFS and NIS, 2nd Edition
Autor: Labiaga, Ricardo Eisler, Mike Stern, Hal
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2001

Practical Unix & Internet Security, 3rd Edition
Autor: Garfinkel, Simson Spafford, Gene Schwartz, Alan
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2003

Running Linux, 4th Edition
Autor: Kaufman, Lar Dawson, Terry Kalle Dalheimer, Matthias Welsh, Matt
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2002

sendmail, 3rd Edition
Autor: Allman, Eric Costales, Bryan
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2002

SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide
Autor: Silverman, Richard Barrett, Daniel J.
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2001

System Performance Tuning, 2nd Edition
Autor: Loukides, Mike Musumeci, Gian-Paolo D.
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2002

TCP/IP Network Administration, 3rd Edition
Autor: Hunt, Craig
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2002

Unix Backup & Recovery
Autor: Preston, W. Curtis
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 1999

Using Samba, 2nd Edition
Autor: Collier-Brown, David Eckstein, Robert Ts, Jay
Editorial: O'Reilly & Associates, Inc.
Edició: Sebastopol - California, 2003