Grau en Filosofia, Política i Economia La Salle Campus Barcelona

Grau en Filosofia, Política i Economia

Desenvolupa una visió oberta a la societat del futur estudiant tres disciplines connectades entre elles.

Treball de fi de grau

Descripció
El Treball de Fi de Grau consisteix en la realització d'un treball original, autònom i individual desenvolupat per cada estudiant sota la supervisió d'un tutor que actuarà com a orientador i facilitador de l'aprenentatge. L'estudiant haurà de mostrar que ha assolit la capacitat d'integrar tant les competències com les destreses, les estratègies i els continguts inclosos en el grau no només a través de l'elaboració d'un escrit acadèmic que respongui a les exigències i el rigor universitaris propis d'un graduat, sinó també a través de l'exposició i la defensa dels principals arguments desenvolupats a la feina. Inclourà, en tot cas, l'elaboració d'un procés de revisió, anàlisi i síntesi, juntament amb l'exercici de la capacitat crítica en el plantejament i l'abordatge de la temàtica treballada.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

L'objectiu del TFG és que, a través de la realització d'un treball autònom i original, l'estudiant s'iniciï en tasques d'indagació, d'anàlisi i de composició que demostrin que ha assolit el nivell de rigor acadèmic corresponent al primer cicle dels ensenyaments universitaris, així com la capacitat d’integrar i relacionar adequadament les competències associades al grau i els continguts formatius adquirits al llarg del mateix. La superació d'aquest treball, que inclourà la seva defensa oral, aportarà a l'estudiant la garantia que ha superat amb èxit aquelles competències i destreses que li permetran tant seguir estudis de segon cicle com transitar a l'àmbit professional complint els requisits exigits. Especialment, mitjançant aquest exercici personal elaborat sobre els fonaments metodològics, teòrics i pràctics, de les àrees o àmbits disciplinars que integren el grau, l'estudiant haurà consolidat el pensament crític, el pensament sistèmic, la capacitat comunicativa i l'exercici de la interdisciplinarietat.

Continguts

Les temàtiques sobre les quals versarà el TFG estan associades als àmbits disciplinars del grau i seran ofertes per a la seva elecció als estudiants pel claustre de professors del grau i es donaran a conèixer abans que finalitzi el curs anterior al de la realització del TFG .

Amb caràcter general, l'estudiant optarà també per una de les dues tipologies següents:

(a) Treballs de naturalesa teoricoconceptual: En relació amb una temàtica determinada, l'estudiant haurà d'abordar el plantejament del marc teòric o marcs teòrics apropiats, la revisió bibliogràfica de l'estat de la qüestió, així com l'anàlisi de les principals premisses, desenvolupaments i propostes, demostrant sentit crític i rigor terminològic.

(b) Treballs de naturalesa aplicada: Partint del marc teòric i de les premisses conceptuals apropiades, l'estudiant analitzarà les implicacions pràctiques de la temàtica de què es tracti, aportant les dades i els indicadors que en mostrin la rellevància i la contribució al debat actual, demostrant igualment sentit crític i rigor terminològic.

L'elecció entre una tipologia o una altra dependrà de l'interès que l'estudiant demostri bé per l'aprofundiment teòric en l'estudi d'una problemàtica concreta, bé per l'aproximació més pràctica a qualsevol fenomen o situació social que revesteixi una dimensió filosòfica, política i econòmica, i pugui ser abordat des d'una perspectiva interdisciplinària. En cada cas, ho farà utilitzant les metodologies adequades a la naturalesa del TFG.

Metodologia

L'elaboració del Treball Fi de Grau implica fonamentalment dues metodologies d'ensenyament-aprenentatge: treball autònom dels estudiants i sessions de tutoria dels professors-tutors.

En concret, inclouran les següents activitats metodològiques:

- Anàlisi de textos i documents
- Cerca, lectura i estudi de documentació
- Elaboració de treballs escrits
- Presentacions orals
- Assistència a seminaris grupals, supervisats pel tutor
- Assistència a tutories.
- Fer un seguiment del desenvolupament del treball.
- Presentació davant del tribunal del Treball.

Avaluació

Convocatòria ordinària: Per poder ser avaluat a la convocatòria ordinària s'han d'haver realitzat totes les activitats objecte d'avaluació. Les activitats avaluables s'han de lliurar en les dates indicades pel/per la professor/a. Si per alguna raó degudament justificada i comunicada al/la professor/a, no s'haguessin pogut lliurar en el període fixat, es podrà fer abans de la data de realització de l'examen de l'assignatura, de manera que el/la professor/a les pugui qualificar, encara que en aquest cas no estarà obligat a remetre a l'alumne/a els seus comentaris sobre aquestes activitats. D'altra banda, l'alumne/a té dret a realitzar la prova escrita final, encara que no hagi lliurat totes les altres activitats objecte d'avaluació, però només es calcularà la nota final de l'assignatura si ha lliurat totes les activitats i segons els criteris d’avaluació i les ponderacions establerts en aquesta guia docent. En cas de no haver lliurat o realitzat alguna activitat objecte d'avaluació, constarà a l'acta com a "No presentat" a la convocatòria.

Convocatòria extraordinària: Els criteris d'avaluació són els mateixos que a la convocatòria ordinària, per la qual cosa cal aportar totes les activitats d'avaluació considerades al curs. Es guardaran les notes de les activitats realitzades (inclosa la de la prova escrita final), a l’espera que es realitzin les activitats pendents. En aquesta avaluació s'aplicaran els mateixos criteris de ponderació que a l'avaluació ordinària. Aquesta mesura s'aplica únicament a cada curs en vigor, de manera que, si no supera la convocatòria extraordinària, la renovació de la matrícula suposarà la repetició de l'assignatura completa.

Criteris avaluació

Participació als seminaris i proposta inicial de treball fi de grau: 15%.

Informe de seguiment del tutor/a de treball fi de grau: 35%.

Informe del tribunal que avalua el treball fi de grau presentat: 40%.

Defensa oral del treball fi de grau: 10%.

Bibliografia bàsica

Ferrer, V., Carmona, M. y Soria, V. (2012). El Trabajo Fin de Grado. Guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. McGraw-Hill, Madrid.

García, M.P. y Martínez, P., coords., (2012). Guía práctica para la realización de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Master. EDITUM, Murcia.

Healey, M. (2011). Final year undergraduate dissertations and projects: Key characteristics and possibilities, http://insight.glos.ac.uk.

Todd, M.J., Bannister, P. and Clegg, S. (2004). Independent inquiry and the undergraduate dissertation: perceptions and experiences of final-year social science students, Assesment and Evaluation in Higher Education, 29 (3), 335-355.

Tutorials Biblioteca Universidad Pontificia Comillas,
http://www.upcomillas.es/es/biblioteca/guias-y- tutoriales.

Guia de l’Estudiant del TFG (Assignatura a la plataforma Moodlerooms)

Material complementari