Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Televisió interactiva

Descripció
L'assignatura de televisió interactiva es desenvolupa íntegrament al voltant d'un projecte, on els alumnes en grups adquireixen els coneixements a mesura que avancen en cada fase. Per cada fase, es brinda a l'alumne d'un conjunt de documentació que ha de llegir i comprendre per poder avançar setmana a setmana. El projecte consisteix en la creació d'una aplicació d'SmartTV que serveix com a catàleg de més d'un centenar de canals de televisió en Streaming que es distribueixen lliurement per internet. Durant les primeres fases, es plantegen els mateixos reptes a tot el grup classe. Aquests primers reptes inclouen la presa de contacte amb el projecte base, personalització de l'aplicació, construcció del catàleg, control a temps real mitjançant un Smartphone i control de veu. Arribats a aquest punt, cada grup individual tindrà la suficient autonomia per desenvolupar dues característiques pròpies que diferenciïn la seva aplicació de totes les altres. Finalment es realitzaran test d'usuari per validar la feina feta i poder verificar si l'aplicació de televisió interactiva que s'ha realitzat, compleix els requeriments de possibles clients finals. Per concloure l'assignatura i el projecte, es realitzarà una presentació final on es detallaran els punts forts i els punts febles del projecte, les modificacions realitzades segons els tests d'usuari i qualsevol altre detall que el grup cregui important per defensar la feina feta durant el curs. En acabar l'assignatura l'alumne no només coneixerà de forma teòrica els diferents conceptes i tecnologies al voltant de la televisió interactiva, sinó que també haurà sigut capaç de crear televisió interactiva integrant un gran nombre d'eines, per aconseguir arribar al punt proposat. La metodologia d'aquesta assignatura pretén que l'alumne de quart, a part de conèixer la televisió interactiva, perdi la por a enforatar-se a projectes que a primera vista no serien capaç d'abordar, però que amb dedicació, d'una forma seccionada i seleccionant curosament la documentació emprada pot arribar a dur a terme qualsevol projecte tecnològic que es proposi.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
3.00
Coneixements previs

Disseny i programació orientada a objectes.
Televisió Digital: Recomanable, però no imprescindible.
Bases de dades: Recomanable, però no imprescindible.

Objectius

Els alumnes que cursen l´assignatura adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s’indiquen a continuació:
1.- Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi.
2.- Capacitat d´anàlisi i síntesi dels diferents conceptes relacionats amb el món de la televisió interactiva.
3.- Coneixements d'entorns professionals de desenvolupament d'aplicacions de televisió interactiva.
4.- Identificar, formular i saber aplicar els coneixements a la pràctica, per a la resolució de problemes proposats en un entorn de laboratori dins d’un equip de treball.
5.- Capacitat d´autoaprenentatge fruit de la gestió de la informació rebuda per diverses fonts, per a aplicar-la als problemes que es plantegen i a les pràctiques que es dissenyen.
6.- Comunicar-se eficaçment de forma escrita a l´hora de generar l´informe corresponent a cada situació analitzada.

Continguts

L’assignatura avançarà lligada a mesura que el projecte es desenvolupi. L’execució completa del projecte es planteja en un conjunt de vuit fases, durant les quals, l’alumne, guiat pel professor, avançarà adquirint els conceptes que cada fase del projecte requereix.

Fase 1. Entorn de desenvolupament i presa de contacte.
La primera entrega pretén que l'alumne comprengui l'estructuració del projecte base proporcionat. Com està organitzat i quines seccions contenen cada tipus d'informació. Es requerirà que es comenci a personalitzar modificants les diferents cadenes de text i logotips que apareixen, de forma que el projecte adquireixi la personalitat del grup.

Fase 2. Establiment del reproductor de vídeo.
En la segona entrega s'haurà d'habilitar el projecte per poder reproduir vídeo a temps real. El projecte base únicament permet progressive dowload. En funció del tipus de font proporcionada s'haurà d'habilitar el reproductor correcte, per tal de poder visualitzar els continguts requerits.

Fase 3. Personalització del catàleg.
Un cop l'aplicació ja permet la reproducció de diferents formats de vídeo, es crea el catàleg amb els streams proporcionats. S'hi haurà d'esbrinar de quina forma s'adquireixen i emmagatzemen les dades per tal de poder modificar el seu contingut.

Fase 4. Establint les connexions remotes.
En aquest punt del projecte s'incorpora una base de dades a temps real, per tal de poder crear la interacció entre el mòbil i l'aplicació de la TV.

Fase 5. Automatitzant les comandes per veu.
Fent servir l'aplicació carregada al mòbil i la part ja implementada de comandes per veu, s'haurà d'habilitar el projecte, per poder canviar de canal mitjançant la veu.

Fase 6 i 7. Implementació dels trets diferencials.
L'alumne haurà de definir dues característiques pròpies a desenvolupar de la seva aplicació. Durant la presentació d'aquesta entrega, es proporcionaran algunes idees.

Fase 8. Testejant la usabilitat del prototip.
Un cop totes les entregues anteriors estiguin superades, s'hauran de provar les aplicacions amb diversos usuaris, captar mancances i redefinir-les per finalment obtenir una aplicació que compleixi amb els requisits demanats.

Fase Final. Últims detalls i presentació.
Per l'entrega final, a part de pujar el projecte al pou corresponent, es presentarà l'aplicació denotant els canvis realitzats posteriorment als tests d'usuari i explicant en detall les característiques pròpies que s'hi han implantat.

Metodologia

Durant les classes, es realitzaran proves per verificar que els conceptes explicats a la classe anterior s'han consolidat. Es presentarà la següent part del projecte per al pròxim lliurament i els recursos i documentació que s’ofereixen per dur-lo a terme. El temps restant es dedicarà a avançar el lliurament resolent els dubtes que puguin sorgir a classe.
Per al desenvolupament de l'assignatura hi haurà grups de dues / tres persones. Els enviaments de codi s’han de fer mitjançant un repositori Git. Paral·lelament, també s’ha de lliurar mitjançant eStudy. Per a l’emmagatzematge de bases de dades en temps real i diferents eines, cada grup haurà de crear un projecte a Firebase.
Cada grup haurà de permetre l'accés al professor de l'assignatura al repositori de Bitbucket i Firebase per corregir els diferents enviaments.
És un requisit previ què el projecte mantingui l’estil i els estàndards d’usabilitat que requereix una aplicació de televisió. Tota la informació es pot trobar a la documentació proporcionada. Sense aquests requisits, el projecte no s’aprovarà.

Avaluació

L’assignatura no té exàmens ni a punt de control ni al gener. La qualificació es calcula de la següent manera:
Convocatòria ordinària:
Nota final = 60% Entrega final del projecte + 40% Avaluació contínua
Avaluació contínua = 10% Assistència + 60% Lliurament + 30% Proves
Si: Avaluació contínua≥8 && Entregues≥5
Els lliuraments endarrerits es poden lliurar amb una nota màxima de 5.
Per poder presentar-se al lliurament ordinari s’ha de complir: Assistència≥8 i & Entregues≥5 && Test ≥5.
Convocatòria extraordinària:
Nota final (màxim 7) = 100% Projecte final
La detecció de còpies en qualsevol de les activitats avaluades es considera altament significativa. La sanció corresponent s’aplicarà d’acord amb la normativa universitària.

Criteris avaluació

- Ús correcte de les eines ofimàtiques.
- Ús correcte dels entorns i APIs de programació, tant d'alt com de baix nivell.
- Ús de les metodologies àgils de gestió de projectes.
- S'han adquirit els coneixements mínims sobre els conceptes i tecnologies de televisió interactiva vists a les classes teòriques.
- L'alumne sap treballar en grup.
- L'alumne sap fer presentacions en públic.
- L'alumne sap aplicar els conceptes teòrics al desenvolupament pràctica d'una aplicació de televisió interactiva.

Bibliografia bàsica

EINES I MATERIALS

GITHUB. androidtv-leanback
GOOGLE. Firebase Console
ATLASSIAN. Bitbucket

Material complementari

RECURSOS GENERALS:
http://www.dvb.org
http://www.hbbtv.org/
http://www.oipf.tv/
http://www.smarttv-alliance.org/

PRINCIPIS DE DISSENY I GUIES D'ESTIL:
www.mhp.org/docs/a-guide-for-digital-tv-service-producers.pdf
www.mhp.org/docs/itv-design_v1.pdf
www.telenetmedia.be/content.php?ID=11
http://code.google.com/intl/ca/tv/web/

NOTÍCIES:
http://informitv.com/
http://www.itvt.com/
http://www.itvalliance.org/
http://www.appmarket.tv/
http://www.v-net.tv/
http://www.panoramaaudiovisual.com
http://gizmologia.com
http://www.engadget.com
http://www.xataka.com
http://latesttechnologynewsonline.com
http://www.aedeti.es

LLIBRES
Interactive TV Standards: A Guide to MHP, OCAP, and JavaTV
Autors: Steven Morris, Anthony Smith-Chaigneau
Editorial: Focal Press
ISBN 0240806662

Screen Future: The Future of Entertainment, Computing, and the Devices We Love
Autor: Brian David Johnson
Editorial: Intel Press
ISBN 978-1-934053-26-3