Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Tecnologies de xarxes d'ordinadors

Descripció
L’assignatura de Tecnologies de Xarxes d’Ordinadors pretén proporcionar als alumnes coneixements fonamentals sobre xarxes mitjançant una combinació d’activitats com classes magistrals i una forta presencia de pràctiques amb equipament real que recolzen l’aprenentatge. L’assignatura incorpora els coneixements associats a la certificació Cisco Certified Network Associate (CCNA) que estan presents al programa d’aprenentatge Cisco Networking Academy Program (CNAP). En aquesta assignatura es realitzaran els següents mòduls d’aprenentatge del CNAP: • RSE – Routing and Switching Essentials (CCNA2) • ScaN – Scaling Networks (CCNA3) • CN – Converging Networks (CCNA4) Tot el temari estarà en anglès, però les classes magistrals i el recolzament del professor podrà ser en castellà o català. L’assignatura proporciona els coneixements necessaris per dissenyar, construir i mantenir xarxes escalables d’ordinadors de mides mitjanes, incloent: Adreçament IP, Disseny i implementació de Xarxes LAN (Local Area Networks), Protocols de Routing, Proteccions de seguretat, Interconnexió de xarxes d’àrea extensa (WAN), Monitorització essencial de dispositius de xarxa, Resolució d’errors, etc. En cas d'haver realitzat i aprovat prèviament l’assignatura de Xarxes d'Àrea Local i el mòdul ITN (CCNA1), realitzant i superant Tecnologies de Xarxes d’Ordinadors, s’aconsegueix una bona base per presentar-se a la certificació oficial Cisco Certified Network Associate (CCNA) mitjançant l’examen Cisco Exam 200-125 CCNA. Un cop finalitzat el curs, es podran obtenir dues titulacions: • Un diploma del CNAP (Cisco Networking Academy Program) per la realització i superació de cada mòdul. • La certificació oficial de CCNA per la realització i superació de l’examen 200-125 (aquest examen es realitza en una entitat certificadora externa a La Salle).
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
6.00

Professors Docents

Coneixements previs

Coneixements bàsics sobre el funcionament de xarxes de dades

Objectius

L’assignatura de Tecnologies de Xarxes d’Ordinadors té com a objectiu formar a l’alumne per a que obtingui els coneixements necessaris per:
O1. Dissenyar i construir xarxes informàtiques escalables aplicant criteris d’alta disponibilitat.
O2. Instal·lar, configurar i realitzar l’operativa de xarxes d’àrea local (LAN) de mida mitjana.
O3. Mantenir xarxes informàtiques mitjanes formades per entorns commutats de nivell 2 i amb encaminament de nivell 3.
O4. Instal·lar, configurar i realitzar l’operativa de xarxes d’àrea extensa (WAN) i serveis d’accés de xarxes de mida aproximada a 100 ordinadors.
O5. Monitoritzar una xarxa per detectar funcionaments erronis i aplicar millors pràctiques de resolució d’errors per recuperar el correcte funcionament de la mateixa.
O6. Adquirir una bona base per presentar-se a la certificació oficial “Cisco Certified Network Associated (CCNA)”.

Addicionalment, els alumnes que cursen l´assignatura adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:
O7. Comunicar-se eficaçment de forma oral.
O8. Coneixement d´una segona llengua (anglès).
O9. Habilitats bàsiques en l´ús de l´ordinador.
O10. Identificar, analitzar i resoldre problemes en les xarxes de dades de forma metodològica en un entorn de laboratori.
O11. Fomentar el treball en equip.
O12. Habilitat de treballar en un context internacional.
O13. Capacitat d´aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
O14. Capacitat d´aprendre.
O15. Capacitat de generar noves idees per resoldre problemes pràctics.
O16. Habilitat de treballar de forma autònoma.

Continguts

Part 1. Mòdul Routing and Switching Essentials

1. Conceptes bàsics d’encaminament. Operació i configuració de routers
2. Operació i implementació d’encaminament estàtic
3. Encaminament dinàmic
4. Introducció a protocols d’encaminament dinàmic. Routing Information Protocol versió 2 (RIPv2). Comprensió taules d’encaminament
5. Introducció a les xarxes commutades. Disseny de xarxes commutades de mida petita i mitja
6. Operació i configuració de switchos
7. Virtual LANs. Conceptes i configuració. InterVLAN Routing
8. Seguretat mitjançant Llistes de Control d’Accés (ACL)
9. Assignació dinàmica d'adreçament IP mitjançant DHCP
10. Traducció d'adreces IPv4 mitjançant NAT
11. Gestió i manteniment de xarxes (gestió remota i backups)

Part 2. Mòdul Scaling Networks

1. Disseny de xarxes avançades tipus Campus
2. VLAN Trunking Protocol i Dynamic Trunking Protocol, switchos multicapa i commutació N3
3. Operació STP i Rapid STP
4. Agregació d’enllaços mitjançant Etherchannels. Redundància i alta disponibilitat amb HSRP
5. Protocols dinàmics de routing Distance Vector i Link State
6. Operació i configuració Enhanced Interior Gateway Protocol (EIGRP)
7. Característiques avançades EIGRP i resolució d’errors
8. Operació i configuració Single-Area Open Shortest Path First (OSPF)
9. Operació i configuració Multiarea OSPF
10. Característiques avançades OSPF i resolució d’errors

Part 3. Mòdul Connecting Network

1. Conceptes i tecnologies Wide Area Network (WAN)
2. Operació i implementació de connexions punt a punt (PPP)
3. Connexions remotes WAN (PPPoE, VPNs, GRE, eBGP)
4. Aplicació ACLs en entorn WAN
5. Seguretat de xarxa i eines de monitorització (SNMP, SPAN, RSPAN)
6. Característiques i mecanismes de qualitat de servei (QoS)
7. Evolució de les xarxes (IoT, Cloud i virtualizació, xarxes programables)
8. Metodologies i bones pràctiques de resolució de problemes (troubleshooting)

Metodologia

La metodologia emprada en aquesta assignatura es basa tant en classes magistrals teòriques com en sessions pràctiques. Pel que respecta a les classes magistrals, s´imparteix el contingut teòric de l´assignatura mitjançant presentacions. En aquestes classes també es realitzen debats sobre aspectes concrets i es resolen els problemes que es van plantejant al llarg del curs.

L´assignatura conté un elevat component pràctic, de manera que les diferents pràctiques de cada capítol ofereixen un reflex de les tecnologies relacionades existents en el mercat i permeten l´aplicació dels coneixements teòrics en escenaris pràctics. Les pràctiques es realitzen en parelles fomentant el treball en equip. Aquestes pràctiques es realitzen en horari reglat. Durant les classes els professors fomenten el treball en grup, l´esperit crític i la capacitat de resoldre problemes de manera metòdica.

Per cada capítol de l´assignatura es comença amb una presentació de la teoria necessària, es generen debats i resolució de problemes, els alumnes realitzen les pràctiques corresponents i, finalment, fan un examen test sobre el capítol corresponent. Al final de cada bloc de capítols (part 1, part 2 o part 3), també realitzen un examen test global i un examen pràctic. Els alumnes disposen de la planificació detallada de tot el curs a l´inici, de manera que tenen constància de la distribució d´hores de teoria, pràctica i exàmens i la càrrega associada. La resolució de dubtes de l´alumne es pot realitzar mitjançant diferents elements: al propi horari de classes lectives, mitjançant correu electrònic o bé amb fòrums dins d´un espai propi de cada assignatura a la intranet de l´Escola.

Tota la documentació de l´assignatura (llibres, presentacions, enunciats de pràctiques, exàmens) és en anglès, tot i que les explicacions es realitzen en castellà o català.

Avaluació

L´avaluació de l´assignatura es fa seguint els mètodes següents:

A. Exàmens tipus test amb l’ordinador
B. Examen final tipus test (per cada part)
C. Examen final pràctic (per cada part)
F. Informes / treballs fets en grup
K. Informes de laboratori

Es realitza una avaluació contínua basada en exàmens tipus tests realitzats telemàticament de manera setmanal, juntament amb la valoració de les diverses pràctiques realitzades, tenint en compte els informes de laboratori lliurats i la seva participació en el laboratori. La capacitat de treball cooperatiu s´ha fomentat mitjançant la realització de treballs en equip que, a més, s´han presentat en format escrit amb informes. Es realitzen presentacions orals en grups d’alumnes d’alguns temes que es plantegen a classe. Aquestes presentacions en públic promouen la capacitat de comunicació oral i escrita i són una altra eina d´avaluació significativa. A més, l´avaluació també compta amb els resultats de l´examen final que, en el cas d´assignatures molt pràctiques, consta d´una part teòrica (examen escrit) i d´una altra part pràctica. En aquest examen final pràctic també es valora la capacitat de comunicació oral i la capacitat d´anàlisi i síntesi, juntament amb els coneixements sobre l´àrea d´estudi i la capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica.

L´assignatura es divideix en tres parts i la nota final s´obté de la següent fórmula ponderada:

NF = 35% N1 + 35% N2 + 30% N3

On, NF es la nota final de l’assignatura i N1, N2 i N3 les notes corresponents a cada part.
Per aprovar l’assignatura cal que NF sigui igual o superior a 5.

Cada part (N1, N2 i N3) té en compte les notes dels exàmens tipus test (25%), les pràctiques realitzades i els seus informes (15%), els treballs de disseny i implementació (15%), l´examen final teòric tipus test (15%) i l´examen pràctic (30%). La participació a classe o al laboratori influeix en la nota final.

Criteris avaluació

Els objectius de l´assignatura s´avaluen seguint els criteris i els mètodes d´avaluació mostrats a continuació:

O1. Dissenyar i construir xarxes informàtiques escalables aplicant criteris d’alta disponibilitat [A, B, C, F, K].
O2. Instal·lar, configurar i realitzar l’operativa de xarxes d’àrea local (LAN) de mida mitjana [C, F, K].
O3. Mantenir xarxes informàtiques mitjanes formades per entorns commutats de nivell 2 i amb encaminament de nivell 3 [C, F, K].
O4. Instal·lar, configurar i realitzar l’operativa de xarxes d’àrea extensa (WAN) i serveis d’accés de xarxes de mida aproximada a 100 ordinadors [C, F, K].
O5. Monitoritzar una xarxa per detectar funcionaments erronis i aplicar millors pràctiques de resolució d’errors per recuperar el correcte funcionament de la mateixa [C, F, K].
O6. Adquirir una bona base per presentar-se a la certificació oficial “Cisco Certified Network Associated (CCNA)” [A, B, C, F, K].
O7. Comunicar-se eficaçment de forma oral [C, F, K].
O8. Coneixement d´una segona llengua (anglès) [A, B, C, F, K].
O9. Habilitats bàsiques en l´ús de l´ordinador [A, B, C, F, K].
O10. Identificar, analitzar i resoldre problemes en les xarxes de dades de forma metodològica en un entorn de laboratori [C, F, K].
O11. Fomentar el treball en equip [F, K].
O12. Habilitat de treballar en un context internacional [A, B, C, F, K].
O13. Capacitat d´aplicar els coneixements teòrics a la pràctica [C, F, K].
O14. Capacitat d´aprendre [B, C, F].
O15. Capacitat de generar noves idees per resoldre problemes pràctics [C, F, K].
O16. Habilitat de treballar de forma autònoma [A, B, C, K].

Bibliografia bàsica

Currículum de CCNA de Cisco Networking Academy Program

Material complementari

Wendell Odom, “CCNA Routing and Switching 200-125 Official Cert Guide Library”, Cisco Press, 2016, ISBN-13: 978-1-58720-581-1.

Wendell Odom, “CCENT/CCNA ICND1 100-105 Official Cert Guide”, Cisco Press, 2016, ISBN-13: 978-1-58720-580-4.

Wendell Odom, “CCNA Routing and Switching ICND2 200-105 Official Cert Guide”, Cisco Press, 2016, ISBN-13: 978-1-58720-579-8.