Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Sistemes digitals i microprocessadors

Descripció
En aquesta assignatura s´expliquen les tècniques i la metodologia per al disseny de sistemes digitals. Es comença amb l'estudi dels sistemes seqüencials. A partir d'aquests sistemes l'alumne pot abordar el disseny de sistemes digitals síncrons de procés específic utilitzant circuits integrats de petita i mitjana escala d’integració (SSI i MSI). Seguidament s'estudia el disseny de sistemes amb microprocessadors i microcontroladors. S'estudia l’arquitectura d’un microcontrolador de 8 bits i la seva programació amb llenguatge assemblador. A continuació es compara aquesta arquitectura amb una de 16 bits. Finalment, s’aborda el disseny de software cooperatiu en C.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
2
Crèdits
9.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Conceptes bàsics d´àlgebra de Boole i sistemes combinacionals.

Objectius

1. Reforçar els coneixements bàsics del disseny de sistemes combinacionals i seqüencials.
2. Assolir els coneixements sobre el disseny de sistemes digitals amb elements de l’escala mitja/baixa d´integració, amb microprocessadors i amb microcontroladors.
3. Estudiar diferents metodologies de disseny de sistemes digitals.
4. Dissenyar i implementar sistemes digitals al laboratori per tal de reforçar el seu coneixement i analitzar amb més detall el seu funcionament.
5. Adquirir habilitats per a la detecció d’errors

Continguts

Tema 1. Sistemes seqüencials de procés específic
Tema 2. Arquitectura d’un microcontrolador de 8 bits
Tema 3. Programació de microcontroladors en assemblador
Tema 4. Disseny i programació cooperativa en C

Metodologia

La metodologia utilitzada a l’assignatura de Sistemes Digitals i Microprocessadors combina les classes magistrals amb les classes invertides (flipped classroom). Els continguts adquirits en les classes presencials es reforcen amb la realització de dues pràctiques, que es van entregant durant el curs i que constitueixen el nucli de l'avaluació continuada.

En aquesta assignatura s’utilitza la plataforma estudy com a mitjà de comunicació entre l’alumne i el professor. En aquesta plataforma es van publicant els materials que es van necessitant al llarg del curs (manuals, propostes d´exercicis, enunciats d´exàmens, continguts de suport, etc.).

No s’autoritza a cap alumne a que realitzi una gravació total o parcial de les sessions de l’assignatura sense el consentiment exprés del professor. Fer-ho sense aquest consentiment exprés, implicarà la renúncia automàtica per part de l’alumne a la totalitat de la nota d’avaluació continua (〖NAC〗_1 = 〖NAC〗_2 = 0).

Avaluació

L’assignatura està organitzada en dos semestres i la seva avaluació, totalment independent d’un semestre a l’altre, és sensible a les notes dels exàmens de teoria i d’avaluació contínua.

Referent als exàmens de teoria
El primer semestre té un examen final (E1S) al mes de febrer que es pot recuperar a la convocatòria extraordinària de juliol. En ambdues convocatòries, per poder presentar-se a aquest examen final caldrà haver aprovat abans del dia de l’examen, com a mínim, un dels dos checkpoints d’avaluació continua del primer semestre (〖CP〗_(1-1) i/o 〖 CP〗_(1-2)). En cas contrari, la nota E1S serà NP.
El segon semestre té un examen final (E2S) que es fa a la convocatòria ordinària de juny que es pot recuperar a la convocatòria extraordinària de juliol. En ambdues convocatòries, per poder presentar-se a aquest examen final caldrà haver aprovat abans del dia de l’examen, com a mínim, un dels dos checkpoints d’avaluació continua del segon semestre (〖CP〗_(2-1) i/o 〖 CP〗_(2-2)). En cas contrari, la nota E2S serà NP.

Referent a l’avaluació continua
L’avaluació continua contempla la capacitat de progrés, planificació i el treball continu de l’alumne. Aquesta avaluació recau en les pràctiques. En cadascuna de les dues pràctiques de l’assignatura hi hauran dos checkpoints (CP) establerts en unes dates prefixades, que serviran per avaluar l’estat real de les pràctiques al llarg del temps.

Les notes d’avaluació continuada es calculen com:

〖NAC〗_1=(0.4· 〖CP〗_(1-1)+〖0.6·CP〗_(1-2)) sii 〖CP〗_(1-1),〖CP〗_(1-2)≥5 ;NP altrament.
〖NAC〗_2=(0.4· 〖CP〗_(2-1)+0.6· 〖CP〗_(2-2) ) sii 〖CP〗_(2-1),〖CP〗_(2-2)≥5 ; NP altrament.

Això vol dir que per tal de poder optar a una nota d’avaluació continua 〖NAC〗_i cal superar tots els 〖CP〗_(i-j). La nota màxima dels checkpoints que s’aprovin després de la data prefixada és un 5.

La data límit per lliurar qualsevol checkpoint serà el 14 de juliol de 2021.

Sobre el càlcul de les notes finals
La nota final d’un semestre es calcula com el màxim entre la nota de l’examen i la nota de l’examen ponderada amb la nota d’avaluació continuada del semestre, si la nota de teoria és superior a 3,5 i la d’avaluació continuada diferent a NP. Així:
si E_i S≥3,5 i NAC_i≠NP →NF_i=[max ⁡( E_i S ; 0.6·E_i S+0.4·NAC_1)] ,
si E_i S<3,5 &#8594;NF_i=[ E_i S ].
Per tal d’aprovar l’assignatura és necessari que NF_1 i NF_2 siguin superiors o iguals a 5, i tenir les dues pràctiques entregades. En aquest cas, la nota final de l’assignatura es calcula com la mitjana aritmètica de les notes finals dels dos semestres.

Altres
Aquells alumnes que (i) van lliurar i aprovar les pràctiques el curs 2019-2020, (ii) van obtenir una nota superior o igual a 3 punts a l’examen del primer semestre de la convocatòria extraordinària de juliol del curs 2019-2020, i (iii) van obtenir una nota superior o igual a 3 punts a l’examen del segon semestre de la convocatòria extraordinària de juliol del curs 2019-2020 podran optar a la convalidació de pràctiques (NAC_i=5) prèvia sol·licitud per correu electrònic a ester.vidana@salle.url.edu abans de l’11 d’octubre de 2020 des del compte de correu oficial de l’escola.
Totes les pràctiques s’han d’ajustar a les especificacions i requeriments de l’enunciat així com a la normativa de pràctiques publicada a l’estudy.
Les notes d’avaluació continua obtingudes es tenen en compte tant en les convocatòries ordinàries com en les extraordinàries.
Aquells alumnes que optin a la convalidació de pràctiques i vulguin millorar la seva nota d’avaluació continuada, poden resoldre les pràctiques del curs 2020-2021 de forma teòrica en format d’exercici i entregar-les en els mateixos terminis que les pràctiques.
Pels alumnes amb matrícula de convocatòria extraordinària de febrer, els continguts de l’examen són els del curs acadèmic anterior. L’examen de la convocatòria extraordinària de febrer es farà el mateix dia i hora que l’examen ordinari del primer semestre. En aquest cas, cal completar les pràctiques pendents del curs anterior prèviament a la realització de l’examen de la convocatòria extraordinària de febrer. Les pràctiques s’han de completar amb els mateixos companys que el curs anterior, sempre i quan aquests es puguin presentar a la convocatòria extraordinària de febrer, altrament s’hauran de resoldre de manera individual. Una vegada entregades, es tindran en compte com a aprovades del curs anterior a tots els efectes.
Les copies totals o parcials en qualsevol activitat avaluable, es penalitzaran amb el què està establert a la normativa acadèmica, tant a la font com a la còpia sense excepció.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

[1] August Climent i Judit Lacomba, Teoria i exercicis de Sistemes Seqüencials de Procés Específic, La Salle, 2005.
[2] F. Escudero, Disseny de sistemes de control cooperatius. Una visió pragmàtica, La Salle, 2009.
[3] August Climent i Antoni Garrell, Introducció al Disseny Digital, La Salle, 1999.

Material complementari