Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Sistemes de navegació

Descripció
Sistemes de navegació està centrada en la navegació autònoma, dins del camp de la robòtica mòbil. L’assignatura es divideix en dos parts, la percepció i el moviment. Es compagina la teoria amb les pràctiques tant amb simulació com amb un robot mòbil real.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és que l’alumnat aprengui unes nocions bàsiques sobre navegació autònoma en el camp de la robòtica mòbil. Acabaran l’assignatura amb intuïció i capacitat per entendre bé els diferents problemes que es presenten en la robòtica mòbil i els algoritmes i mètodes que s’hi utilitzen.

Continguts

Part I. Percepció
1. Fonaments
2. Localització
3. Mapa
4. SLAM

Part II. Moviment
5. Model cinemàtic
6. Planificació
7. Exploració

Metodologia

La metodologia d’aquesta assignatura es basa en l’equilibri entre la teoria i la pràctica per permetre que l’alumnat absorbeixi i entengui els conceptes introduïts i treballats a la teoria tot aplicant-los a un cas real amb un robot.

La teoria s’imparteix durant la primera 1:30h de la classe. El format d’aquesta part és de classe magistral amb resolució d’exercicis de classe. Donant molta importància a la participació de l’estudiant.

Les pràctiques es faran en els portàtils del mateix l’alumnat. Aquestes requereixen que l’estudiant s’hi instal·li Ubuntu i ROS. Es podran fer per parelles, en cas que alguna persona no tingui aquesta possibilitat.

Avaluació

La nota final de l’assignatura es calcula a partir de les notes de teoria, pràctiques i participació i assistència a classe amb els següents pesos:

40% Nota teoria
40% Nota pràctiques
20% Participació i assistència

Nota de teoria:
La nota de teoria es calcula a partir d’un exercici de teoria i l'examen final, totes dues notes tenen el mateix pes (50%). L’exercici de teoria s’introduirà a classe i s’haurà de presentar telemàticament aproximadament a la meitat del semestre. La presentació de l’examen final és obligatòria per aprovar l’assignatura.

Nota de pràctiques:
La nota de pràctiques es calcula a partir d’un o més exercicis de pràctiques (33%) i el treball final de pràctiques (67%). Els exercicis consistiran en entregar telemàticament paquets de codi que solucionin l’enunciat presentat a classe. El treball final de pràctiques es realitzarà per grups de 2-3 persones i consistirà en una presentació oral. La presentació del treball de pràctiques és obligatòria per aprovar l’assignatura.

Participació i assistència:
Aquesta nota reflectirà el grau de participació de l’estudiant així com les faltes no justificades.

Consideracions:
Totes les activitats d'avaluació de l'assignatura esmentades són altament significatives.
Les còpies totals o parcials en qualsevol activitat avaluable, es penalitzaran amb el què està establert a la normativa acadèmica, tant a la font com a la còpia sense excepció.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari