Grau en International Computer Engineering La Salle Campus Barcelona

Grau en International Computer Engineering

El Grau en Enginyeria Informàtica de La Salle és l'únic programa de grau a Barcelona que et proporcionarà les habilitats i el coneixement per donar resposta a les necessitats internacionals del sector de la informàtica i dels negocis.

Simulació física

Descripció
En aquesta assignatura s'explicaran vàries tècniques de simulació física especialment en l'àmbit dels gràfics 2D. S'estudiaran els conceptes físics bàsics així com la seva implementació algorítmica. També s'abordarà dels punt de vista de l'aprenentatge automàtic.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
6.00
Coneixements previs

Coneixement sobre funcions de vàries variables són necessaris. Si s'ha cursat l'assignatura d'Estadística i Anàlisi Matemàtica és suficient. En cas contrari consulteu amb el professor.

Objectius

Els objectius de l'assignatura són els següents:

1. Adquirir coneixements de física bàsica vinculats al món dels gràfics i l'animació digital.
2. Adquirir competències per implementar els coneixements de físiques adquirits en entorns de simulació i des de zero.
3. Adquirir competències en l'ús de llibreries de físiques ja desenvolupades.
4. Adquirir coneixements en aprenentatge automàtic.
5. Adquirir competències en implementar des de zero algoritmes d'aprenentatges amb aplicacions a problemes de gràfics i animació.
6. Adquirir competències en l'ús de llibreries d'aprenentatge automàtic.

Continguts

1. Vectors

Recordatori de conceptes bàsics de vectors i la seva implementació algorítmica.

2. Forces.

La llei de Newton i la seva implementació numèrica.

3. Oscil·lacions

El moviment harmònic simple i la seva utilitat en la simulació física.

4. Llibreries

Es treballarà amb la llibreria Box2D

5. Regressió Lineal

Introducció bàsica al tractament de dades, funció de cost i algoritmes d'aprenentatge com el gradient descendent.

6. Regressió Logística: el perceptró.

Introducció als classificadors.

7. Regularització

Metodologia

La metodologia emprada es basa en classes magistral on s'impartiran coneixements combinades amb sessions de pràctiques on s'implementaran aquests coneixements. Els entorns de programació que s'usaran són Processing i Jupyter-Python.

Avaluació

L'avaluació consta d'una part teòrica i una pràctica. La part teòrica consistirà en un examen amb varis problemes. La part pràctica consistirà en vàries pràctiques que es realitzaran durant el curs. El pes de les dues parts serà similar.

Criteris avaluació

Els criteris d'avaluació s'ajustaran per comprovar si l'estudiant ha assolit els objectius de l'assignatura detallats anteriorment.

Bibliografia bàsica

Daniel Shiffman, "The Nature of Code"

Material complementari