Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Xarxes de banda ampla de nova generació

Descripció
En aquesta assignatura es pretén donar una visió àmplia i sobretot centrada en la visió de negoci de les xarxes de banda ampla utilitzades principalment pels operadors de telecomunicacions. Es fa una breu introducció a l’assignatura, s´expliquen les diferents xarxes de transmissió, tant terrestre com satel·lital, les xarxes de commutació amb qualitat de servei (QoS), s´expliquen les xarxes d´accés, els serveis avançats, les plataformes que hi ha al mercat, i finalment s´ensenyen les interconnexions entre els operadors de telecomunicacions. L’assignatura de Xarxes de Banda Ampla de Nova Generació presenta els darrers avenços i tendències en el sector de les telecomunicacions, des d’una vessant tecnològica. Engloba les parts més importants de les xarxes dels operadors: transmissió, commutació, accés, xarxa intel·ligent i xarxa d’interconnexió entre operadors. L’enfoc de l’assignatura es la impartició dels coneixements en base a exemples pràctics reals de xarxes existents actualment i les seves tendències.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Fonaments de xarxes, interconnexió de xarxes (recomanat)

Objectius

Els objectius de l’assignatura són els següents:
1. Entendre els principals conceptes de les subxarxes que composen la xarxa d’un operador.
2. Analitzar exemples reals de tecnologia dels operadors existents.
3. Ser capaç de planificar una xarxa d’un operador de telecomunicacions.
4. Estudiar les tendències tecnològiques de les telecomunicacions, i la seva aplicació als operadors del sector.

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 - Entendre el concepte de qualitat de servei d'una xarxa i la seva aplicació a veu, dades, vídeo, etc (GT).
RA.02 - Conèixer i gestionar les diferents tecnologies utilitzades actualment per les empreses de telecomunicacions per desplegar xarxes telemàtiques (GT).

Continguts

El temari detallat de l’assignatura és el següent:

1. INTRODUCCIÓ
1.1. Eixos de l’assignatura
1.2. Xarxes de Banda Ampla. Característiques.
1.3. Motors del canvi en telecomunicacions de banda ampla

2. XARXA DE TRANSMISSIÓ
2.1. Nodes ADM
2.2. WDM
2.3. Components de la capa òptica
2.4. Xarxes optimitzades IP
2.5. Comunicacions satel.litals

3. XARXA DE CONMUTACIÓ
3.1. Introducció a les xarxes multiservei
3.2. Qualitat de servei sobre IP, MPLS
3.3. Qualitat del servei amb IP i NAS
3.4. Serveis integrats sobre IP
3.5. Plataformes softswitch
3.6. Arquitectura triple-play

4. SERVEIS AVANÇATS
4.1. Aplicació en la xarxa de banda ampla
4.2. Exemples: ARS, XPV, ICR, etc.
4.3. Serveis avançats en les NGN
4.4. Plataforma IMS

5. XARXA D’ACCÉS
5.1. Tecnologies xDSL
5.2. Tecnologia wimax
5.3. Tecnologies HSDPA i LTE
5.4. FTTx, DOCSIS, euroDOCSIS
5.5. FTTN, FTTH, GPON
5.6. Comparativa entre HFC i FTTH

6. XARXA DE INTERCONNEXIÓ
6.1. Anàlisi dels serveis de interconnexió
6.2. Accessos i serveis de banda ampla
6.3. Anàlisi de les tecnologies implicades

Metodologia

La metodologia emprada en aquesta assignatura es basa en:

1. Lliçons magistrals a classe, on el professor imparteix els conceptes teòrics de l´assignatura al llarg del curs.
2. Lliçons de problemes, on es resolen exercicis relacionats amb el contingut teòric explicat de cada tema i es proposen nous exercicis perquè l´alumne els resolgui fora de l´horari lectiu. L´objectiu d´aquests exercicis és reforçar els conceptes teòrics per tal que els puguin aplicar en un entorn més pràctic. Aquests problemes es resolen parcial o totalment en classes posteriors, a fi i efecte que l´alumne comprovi la seva progressió en l´aprenentatge.

Amb les activitats realitzades durant el semestre lectiu, els alumnes adquireixen els coneixements necessaris per afrontar l’examen final teòric de l’assignatura que està basat en la resolució d’un repte on els alumnes aplicaran les darreres tecnologies utilitzades pels operadors de telecomunicacions que han après a classe.

Avaluació

L´avaluació de l´assignatura es fa seguint les següents activitats:
A. Examen Final Teòric.
B. Treball Punt de Control.

Criteris avaluació

Durant el curs es realitza un Examen Final teòric (60% de la nota final). Aquest examen teòric està composat per exercicis basats en casos reals. Aquest examen permet valorar la capacitat de comunicació escrita i la capacitat d´anàlisi i síntesi, juntament amb els coneixements sobre l´àrea d´estudi i la capacitat d´aplicar els coneixements als exercicis proposats. L'alumne també desenvolupa un treball per la setmana del punt de control (40% de la nota final).

Per superar l’assignatura és necessari que la nota final de l'assignatura sigui igual o superior a 5.

Bibliografia bàsica

- Apunts de Xarxes de Banda Ampla, Enginyeria i Arquitectura La Salle
- `Guia d´estudi de Xarxes de Banda Ampla´, A. Vallejo, Enginyeria i Arquitectura La Salle, 2011.

Material complementari

- MINOLI, Daniel. Telecommunications technology handbook. Artech House, 2003.
- STALLINGS, William. Comunicaciones y redes de computadores. Pearson Educación, 2004.