Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Projectes web I

Descripció
L'objectiu de l'assignatura Projectes Web I és que els alumnes adquireixin els coneixements necessaris per a desenvolupar interfícies gràfiques web que permetin a qualsevol usuari veure i interactuar amb dades. Una interfície gràfica web (o web front-end) és aquella que s’accedeix via un navegador web. Per tant, les tecnologies que s’utilitzaran per a desenvolupar-la seran tecnologies web. Les tecnologies que s'imparteixen a l’assignatura són HTML, CSS i JavaScript. Actualment són l'estàndard recomanat per la W3C (World Wide Consortium) i considerades les millors per al desenvolupament de d’interfícies gràfiques web. Tanmateix, es farà referència a nous estàndards com WebAssembly. El nivell impartit en l'assignatura és alt. Es farà una constant referència als nous estàndards HTML5, CSS3, SCSS, objectes i llibreries JavaScript. L’assignatura té una càrrega de treball de 4 crèdits ECTS, el que equival a 100 hores de dedicació per part de l’alumne. L’assignatura s’imparteix enguany en una sessió de 3 hores de durada. Al llarg de les 13 sessions del semestre l’alumne dedicarà 39 hores a aprenentatge presencial d’aula i 61 hores a aprenentatge fora de l’aula. Ambdues dedicacions combinaran aprenentatge individual i col·laboratiu.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius

1. Capacitat d´analitzar els requisits d´un projecte i planificar la millor estratègia per a dur-lo a terme
2. Adquisició d´habilitats de treball en grup
3. Habilitats en la recerca d´informació en idioma estranger a través de la xarxa
4. Capacitat de traslladar els coneixements teòrics a la pràctica
5. Capacitat d´autoaprenentatge
6. Entendre tots els aspectes contemporanis relacionats amb l´exercici de la seva professió així com la necessitat de mantenir una formació permanent

Continguts

El contingut es divideix en els següents temes:

• Tema 1. Fonaments Web: Introducció a la història i evolució de l’ecosistema i arquitectura web.
• Tema 2. HTML: Definició del llenguatge HTML, tipus, taxonomía de tags i estructura del llenguatge dins dels documents HTML per al desenvolupament de webs semàntiques i vàlides segons estándar.
• Tema 3. CSS: Introducció al CSS, web responsive i el seu ús com a formatador en la visualització d’un document HTML.
• Tema 4. JavaScript i Connectivitat: Introducció al DOM, metodología de programació del llenguatge com a gestor del DOM. Introducció als mètodes, models i formats de dades en la comunicació web entre client/servidor.

Metodologia

L’assignatura basa l’aprenentatge en les metodologies docents següents:

• Classes teòriques
• Classes de problemes i exercicis
• Pràctiques
• Seminari
• Tutoria

Cadascuna d’aquestes metodologies són aplicades segons les descripcions següents:

Classes teòriques
Exposició de conceptes teòrics per part del professor amb la finalitat que l’alumne assoleixi coneixements. El professor pot subministrar materials i l’alumne pot prendre apunts i/o completar materials de suport. L’alumne pot intervenir ja sigui per resoldre dubtes i/o per a donar resposta a les preguntes que formuli el professor.

Classes de problemes i exercicis
Resolució de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos. El professor pot convidar a l’alumne a participar a classe per tal de valorar l’adquisició i/o interpretació dels conceptes exposats.

Pràctiques
Desenvolupament de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos. S’utilitza equipament específic, com per exemple un ordinador, o altre material d’un laboratori o taller.

Seminari
Reflexió, especialització en continguts tractats per l’alumne amb anterioritat o bé ampliació de nous coneixements relacionats amb l’àrea d’estudi.

Tutoria
Orientació, atenció i/o avaluació personalitzada amb un alumne o grup. És una pràctica docent que sol ser de caire obligatori per l’alumne que segueix un programa d’aprenentatge i/o que suposa un complement al treball no presencial.

Avaluació

La nota final de l’assignatura es calcula segons l’expressió:

NFinal = 0,9*Nepp + 0,05*Nparticipacio + 0,05*Nportafoli

Per tal de poder aplicar aquesta mitjana, Nepp, i Nportafoli han de ser iguals o majors a 5. En cas contrari no es calcula la mitjana i es va directe a recuperació de juliol. El càlcul individual:

• La nota d'exercicis, problemes i pràctiques (Nepp) s’obté com un 30% d’exercicis d’avaluació contínua (Nexercicis), un 20% de les presentacions i un 50% de la nota de pràctiques (Npractiques). Els exercicis d’avaluació contínua poden obrir-se i entregar-se el mateix dia de classe, sense excedir la seva entrega una setmana posterior a l’obertura. La nota mínima de la mitja d’avaluació contínua és 5. No cal aprovar totes les AC. Es poden no entregar fins a 2 AC. Si més de 2 AC tenen un No Presentat, no es farà la mitja i s’anirà a la convocatòria extraordinària de coneixements. En cas d’entregar-les totes, es descartaran aquelles 2 AC de menor nota. Això és possible ja que les rubriques d’avaluació reavaluen conceptes i procediments. Les presentacions requereixen una nota mínima de 5. No hi ha nota mínima per a cada pràctica, però han d’estar entregades amb una mitja de 5. Per tant:

Nepp = ( 0,3*Nexercicis + 0,2*Npresentacions ) + 0,5*Npractiques

Si no s’aprova la nota d’exercicis o presentacions en convocatòria ordinària (final 1r semestre), llavors s’haurà de realitzar un examen de recuperació al juliol (Ex_recuperacio), essent en aquest cas la nota d’exercicis, problemes i presentacions igual a la nota obtinguda en aquest examen. La nota mínima requerida per a aquest examen de recuperació és d’un 5.

Nepp = 0,5*Ex_recuperacio + 0,5*Npractiques

• Pel que fa a la nota de pràctiques (Npràctiques) aquesta es calcula com la mitja de totes les pràctiques. Cal obtenir una nota igual o superior a 5. Si no s’aprova la nota de pràctiques en convocatòria ordinària (final 1r semestre), llavors al juliol hi ha l’opció de presentar el projecte de recuperació (Npj_recuperacio), essent la nota de pràctiques igual a la nota obtinguda en aquest projecte.
Npractiques = Npj_recuperacio

• No hi ha convocatòria extraordinària de febrer, únicament la recuperació de juliol.
• Qualsevol detecció de còpia en qualsevol activitat, exercici, problema, pràctica, projecte o portafoli podrà suposar, segons la normativa de còpies, el suspens directe de l’assignatura sense possibilitat de recuperació.

Criteris avaluació

• Sobre convocatòria ordinària. L'assignatura no té examen ordinari al febrer. Això implica que l'alumne ha de demostrar tots els coneixements i saber fer a partir dels exercicis de l’AC, presentacions i de les pràctiques.
• Sobre convocatòria extraordinària. L'assignatura té un examen extraordinari ja que no hi ha una AC extraordinària on demostrar coneixements. Per tant, l'alumne que no superi coneixements i/o pràctica ordinària haurà de demostrar coneixements en un examen i/o pràctica a l'extraordinària de juliol.
• Sobre AC. La nota mínima de la mitja d’avaluació contínua és 5. Amb una nota inferior a 5 s’anirà a la convocatòria extraordinària de coneixements. No cal aprovar tots els exercicis de l’AC. Es poden no entregar fins a 2 AC. Si més de 2 AC tenen un No Presentat, no es farà la mitja i s’anirà a la convocatòria extraordinària de coneixements. En cas d’entregar-les totes, es descartaran aquelles 2 AC de menor nota. Això és possible ja que les rúbriques d’avaluació reavaluen conceptes i procediments.
• Sobre punt de control. L'assignatura no té punt de control, es cita el punt de control com un exemple d'avaluació. Tanmateix, com que s’ha de disposar una nota pel midterm, el que fem a l'assignatura és una mitja del que hi ha entregat fins a aquell moment.
• Sobre presentacions. La nota mínima requerida és d’un 5. Si no es supera el 5 s’anirà a la convocatòria extraordinària de coneixements.
• Sobre pràctiques. L'assignatura té dues pràctiques d’entrega obligatòria i la nota serà la mitja d'ambdues amb una nota de mínim 5. Suspendre la mitja de les pràctiques implica fer una pràctica extraordinària.
• Sobre portfoli. L’assignatura té un portfoli d’entrega obligatòria i de nota mínima requerida de 5. Aquest portfoli es realitza en relació a la segona pràctica.

Bibliografia bàsica

W. (2010, August 9). HTML5 Reference. Retrieved from https://dev.w3.org/html5/html-author/
M. H. (2019, January 13). Eloquent JavaScript 3rd edition. Retrieved from https://eloquentjavascript.net

Material complementari