Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Projectes en robòtica

Descripció
L’objectiu de l’assignatura és integrar i consolidar els coneixements adquirits al llarg del grau a través del desenvolupament d’un projecte de robòtica. Tanmateix, exposa l’alumne a nous reptes, tant d’adquisició de coneixement tècnics nous com d’habilitats transversals com ara lideratge, treball en equip, organització i planificació, investigació, creativitat, improvització, resolució de problemes i gestió del temps. El projecte a desenvolupar el trien els alumnes (en grups de 2 o 3 persones) i com a requisit fonamental és que el projecte seleccionat intenti resoldre un problema de la vida real a través d’una solución robòtica.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
9.00
Coneixements previs

Programming, Linux, ROS, python

Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.1 Identificació de necessitats, problemàtiques d’usuaris finals
RA.2 Desenvolupament de capacitats creatives
RA.3 Cerca de solucions
RA.4 Anàlis de riscos i mitjans per mitigar-los
RA.5 Dissenys, implementación i avaluació de sistemes robòtics
RA.6 Integració de sistemes robòtics
RA.7 Desenvolupament de soft skills (habilitats transversals)

Continguts

PART I: Definició del projecte
1. Revisió metodologia de desenvolupalment centrada en l’usuari.
2. Identificació de problemes i necessitats
3. Generació de idees
4. Definició de concepte

PART II: Desenvolupament del projecte
5. Disseny
6. Implementació
7. Avaluació
8. Presentació

Metodologia

El procés de desenvolupament del projecte es basa en una metodologia de desenvolulapment de producte centrada en l’usuari (User Centered Design) on els alumnes parteixen de la identificación d’un problema real de la societat, passen per un procés de exploració d’idees fins a la conceptualització d’una solución, la qual hauran de dissenyar, desenvolupar i avaluar al llarg del curs. La primera fase es portarà a terma mitjançant discussions en classe, primer tots junts, i després, en grups.

Cada grup marcarà el seu propis objectius, ritmes i formes de treball. En cada sessió, la tasca del professorat és fer seguiment del treball realitzat assegurant que tots els participants tinguins rols i tasques clares, que el projecte assoleixi els objectius establerts a l’inici per maximitzar l’èxit del mateix, així com acompanyar els alumnes durant tot el procés. No és tasca dels professors la de donar solucions ni desenvolupar cap part del projecte.

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es basa en el desenvolupament i presentació final del projecte. La nota es calcula de la següent manera:

Nota final: 10% proposta de projecte + 40% desenvolupament del projecte + 10% presentació del projecte + 20% video + 20% memòria final

Desenvolupament del projecte: a més a més de l’avaluació tècnica del projecte, també es farà avaluació continuada de les següents competències:
• treball en grup
• capacitat de treball interdisciplinari
• creativitat
• capacitat d’organitzar i planificar
• habilitats d’investigació
• resolució de problemes

Video: es necessari preparar un vídeo per “vendre la idea”. El vídeo ha de descriure:
• La necessitat que es preten resoldre
• El concepte
• Descripció genèrica del disseny i implementació del projecte (per tots els públics, per tant no cal entrar en detalls
tècnics)
• El resultat final

Tots aquests punts han de ser presents en el vídeo. La nota es basarà en el contingut y atractivitat d'aquest.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Noman, D. (1988) The Design of everyday things. Basic Books.

Material complementari