Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Processament digital del senyal

Descripció
L´assignatura de processament digital del senyal representa, per l´alumne, una introducció als mètodes de tractament de la informació digital en una dimensió. A l´assignatura, l´alumne podrà aprendre com processar informació digital mitjançant sistemes lineals i invariants en el temps a partir de fonts anàlogiques mitjançant la teoria del mostratge. Es mostra el processament digital utilitzant tècniques en el domini temporal i el domini freqüencial, tant a nivell analític com a nivell numèric. També s´ofereix una visió de la transformada Z, una altra eina molt útil a l´hora de dissenyar filtres i analitzar el comportament de sistemes digitals. Finalment, es dóna una petita introducció als principals mètodes pel disseny de diferents filtres emprats en el processament mitjançant sistemes lineals i invariants en el temps.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Caracterització temporal i freqüencial de senyals i sistemes analògics. Teorema del mostratge per a senyals de banda limitada.
Nombres complexos i sèries funcionals

Objectius
Continguts

1 Caracterització de S.L.I. discrets. Resposta Impulsional
1.1 Introducció
1.2 Els sistemes lineals i invariants en el temps (S.L.I.T.)
1.3 Resposta impulsional i convolució lineal discreta
1.4 Equacions lineals en diferències amb coeficients constants

2 Anàlisi de Fourier per a senyals i sistemes discrets
2.1 Introducció a la TFSD
2.2 Representació freqüencial de seqüències mitjançant la TFSD
2.3 Propietats de la TFSD
2.4 Processament digital de senyals analògics de banda limitada
2.5 Modificació de la freqüència de mostratge en el domini discret (delmació i interpolació)

3 La transformada discreta de Fourier (D.F.T.)
3.1 Representació de seqüències periòdiques: la sèrie discreta Fourier (D.F.S.)
3.2 Propietats de la sèrie discreta de Fourier
3.3 La transformada de Fourier de senyals periòdics.
3.4 Mostratge de la TFSD
3.5 Representació freqüencial de seqüències finites. La transformada discreta de Fourier (D.F.T.)
3.6 Propietats de la D.F.T
3.7 Càlcul de convolució lineal mitjançant la DFT
3.8 La transformada ràpida de Fourier (F.F.T.)

4 La transformada Z
4.1 Introducció
4.2 Definició de la transformada Z
4.3 Propietats de la regió de convergència (ROC)
4.4 Propietats de la transformada Z
4.5 La transformada Z inversa
4.6 Estudi de sistemes lineals i invariants amb la transformada Z

Metodologia

Al llarg del curs es combinen diferents maneres d´impartir l´assignatura:

1. Tasques:

Els alumnes, formant equips, s'enfronten a la resolució d'una tasca proposada pel professor. La durada de les tasques sol oscil·lar entre les 2 i les 6 setmanes, depenent de la seva complexitat. Per a dur a terme la tasca, els alumnes disposen d'una documentació que conté tant una explicació dels conceptes teòrics de l'assignatura com una descripció de com aplicar aquests conceptes a la pràctica. Les tasques culminen duent a terme uns exercicis eminentment pràctics que serveixen a l'alumne per a aprofundir i posar en pràctica els conceptes vistos en la mateixa.

2. Sessions de resolució de dubtes

Aproximadament a meitat d'execució de la tasca, el professor organitza a classe una sessió oberta de dubtes, on resol les qüestions que els alumnes no han estat capaços d'assolir en base a la documentació lliurada.

Avaluació

Amb la finalitat d´avaluar si l´alumne ha assolit en un grau adequat els objectius perseguits a l´assignatura es fan servir diferents proves per obtenir dades de l´alumne:

A. Exàmens.
Durant cada tasca es realitzaran proves de validació de coneixements, tant a nivell individual com a nivell de grup. A més, cada tasca conclou amb l'entrega d'un lliurable que s'avalua com si fos el resultat d'un examen.

B. Exàmens orals.
El professor realitzarà entrevistes individuals i de grup per tal de monitoritzar el grau d'assoliment dels conceptes desenvolupats a cada tasca.

M. Dades observades durant el treball en grup.
El professor disposa d´una llista per anotar diferents observacions realitzades durant el treball en grup dels alumnes.

Durant el curs s´informa als alumnes de les notes individual i grupal que han tret en cada tasca.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Documentació de les tasques lliurada pel professor
Procesado digital de la señal. Guía docente, Joan Claudi Socoró, José A. Morán y Germán Cobo, Ed, La Salle, 2009

Material complementari

T. K. Rawat, Signals and Systems, Oxford, 2010
A.V. Oppenheim i R. W. Schafer, Discrete Time Signal Processing, Prentice-Hall, 1999
Francesc Tarrés, Introducció al tractament digital del senyal, Bruño/EUETT, 1995