Grau en Enginyeria en Organització de les TIC

Forma't en un Grau Universitari únic a Espanya i amb un 100% d'ocupació

Operacions, producció i compres

Descripció
DESCRIPCIÓ Aquest curs posa l'accent en els aspectes de planificació estratègiques, tàctiques i operatives de gestió d'operacions, mitjançant la revisió dels conceptes i mètodes d'anàlisi que són útils en la comprensió de la gestió de les operacions d'una empresa. Proporciona una visió general de la Direcció d'Operacions, i se centra en els processos centrals d'una empresa, amb un interès especial en on s'agrega valor en els processos de l'organització. El nostre objectiu és familiaritzar els estudiants amb els problemes i les qüestions que enfronten els managers d'operacions, i proporcionar llenguatge, conceptes, idees i eines per fer front a aquests problemes per tal d'obtenir un avantatge competitiu a través d'operacions.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius

Els objectius d'aquest curs són:
- Conèixer els conceptes bàsics de la gestió d'operacions, inventari i distribució, basats en les teories i la seva aplicació a exemples pràctics.
- Identificar com millorar l'eficiència en les operacions és un factor clau per a l'assoliment de millors resultats financers.

Els Resultats Del Aprenentatge:
- Descriure els sistemes de serveis i de producció
- Parlar sobre el paper d'OM en una àmplia varietat d'organitzacions, i la seva relació amb altres departaments interns clau.
- Utilitzar tècniques quantitatives per resoldre problemes operatius: classificació ABC, MRP, estoc de seguretat, EOQ, etc.

Continguts

ORDRE DEL DIA DE LES SESSIONS: A continuació pot trobar un calendari temptatiu, subjecte a canvis si és necessari.

Sessions 1-3 Objectiu: Introducció a la Gestió de les Operacions
Curs i presentació del professor, i una visió general de la Direcció d'Operacions.
Un cop d'ull inicial a 10 àrees crítiques de decisió: Béns i disseny de serveis, qualitat, processos i capacitat de disseny, selecció de la ubicació, servei de disseny, Recursos Humans i el disseny del treball, SCM, inventari, programació, manteniment.

Sessions 4-7 Objectiu: Gestió d'Operacions per l'avantatge competitiu.
Donar una visió general dels principis de les operacions, el medi ambient i la seva complexitat. Identificar els factors claus i estratègies competitives. Estudiar les implicacions de diferents estratègies i el paper de la Direcció d'Operacions a fer que succeeixin.

Treball en grups Sessions 8 i 9: presentacions en grup sobre com les empreses utilitzen OM per l'avantatge competitiu.

Sessions 8 i 9 Objectiu: presentacions en grup per consolidar els principis bàsics de l'OM i desenvolupar la participació activa dels estudiants.
Les presentacions han de mostrar als estudiants la comprensió dels conceptes bàsics coberts fins ara en el curs i com s'utilitzen en situacions de la vida real. Les presentacions seran avaluades sobre la base d'entrega, visuals i de contingut. Els estudiants també han de demostrar la seva capacitat per treballar eficaçment en equip.

Sessions 10-11 Objectiu: Donar una visió general de la planificació i els processos de predicció
Les teories darrere de planificació de la demanda i les necessitats de previsió en la gestió d'operacions que reforcen l'èxit de l'organització. El procés d'aprenentatge es complementarà amb exercicis pràctics per familiaritzar els estudiants amb les eines i models analítics.

Lliurament individual 1: Preparar l'estudi de cas de Zara per al seu ús a classe

Sessió 12 Objectiu: Operacions bàsic: la moda ràpida. Grup de joc de rol basat en l'estudi de cas Oct.21 Zara

Sessions 13 Objectiu: Donar una visió general de:
Ubicació - cada vegada més important en les nostres economies globalitzades, així com per donar suport als objectius estratègics.
Aquestes sessions cobriran les teories bàsiques, conceptes i eines d'anàlisi utilitzats per millorar la presa de decisions. La base teòrica serà portada mitjançant exercicis pràctics per consolidar el procés d'aprenentatge.

Sessió 14-15 Objectiu: Donar una visió general de l'Administració d'Inventaris i entendre importància de l'inventari en Direcció d'Operacions. 28 d'octubre i 30
Gestió d'Inventari definició, termes, fins, objectius, planificació i control. Utilitzeu tècniques quantitatives per resoldre problemes operatius: ABC Estoc de seguretat, EOQ.

Sessió 16-17 Objectiu: Exercicis, recapitular i preparació per a l'examen parcial

Setmana d'exàmens parcials: novembre

Sessió 18 de retroalimentació examen parcial

Sessions 19 Objectiu: Donar una visió general de l'ús de Sistemes Informàtics per
facilitar el procés de fabricació i per millorar les operacions de servei
MRP, ERP, BI, B2C, B2B, EDI

Sessions 20-22 Objectiu: donar una visió general del procés i sostenibilitat, Capacitat i Gestió de Restriccions, Disseny i Flux
La discussió de les estratègies de processos, anàlisi i disseny, els recursos, el reciclatge, els reglaments i reputació com a elements essencials de la sostenibilitat. Capacitat i colls d'ampolla, les consideracions de punt d'equilibri i financers - qüestions importants que enllacen amb JIT i Lean, emmagatzematge, comerç, qüestions de recursos humans.
Disseny de productes i serveis - els cicles de vida del producte, Casa del model de Qualitat,

Lliurament individual 2: Preparació del cas Benihana of Tokyo per al seu ús en sessió de 23

Sessió 23-24 Objectiu: Ús Benihana of Tokyo estudi del cas per il-lustrar els conceptes del curs
Gestió de Riscos i Operacions Millores: Objectiu
Operacions Les decisions de maneig impliquen riscos significatius, els quals han de ser avaluats i mitigats. Aquesta sessió cobrirà les eines d'anàlisi, les raons per al fracàs i l'ús dels resultats per a promoure millores.

Sessions 25-27 Objectiu: La discussió de com les Persones, el Treball i les Organitzacions s'uneixen en la Gestió d'Operacions
Un fons per al disseny del treball, ergonomia, disseny de flux de treball, i el mesurament a l'àrea de Gestió d'Operacions.
Objectiu: consolidar l'aprenentatge amb exercicis, simulacions i jocs

Sessions 28-30 Exercicis, recapitulació del curs i la preparació per a l'examen final.

Metodologia

El curs consistirà en una combinació de lliçons, missions, estudis de casos, simulacions, presentacions i exercicis. La participació activa dels estudiants és un element essencial del procés d'aprenentatge.

Avaluació

AVALUACIÓ
La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament punt:

10% Assistència: És imperatiu que vostè assisteix a classe. No et pots perdre classes. Aquest curs només és efectiu si tothom participa activament.
Si vostè té més de quatre absències durant el semestre, se li penalitza en 0,25 punts per cada absència, fins a un màxim de vuit absències globals, donant com a resultat una qualificació de 0 per a assistència.
La puntualitat també s'inclou en aquesta avaluació. Vine a classes a temps. No es permeten excuses. Si arriba tard interrompen el flux de la classe. Qualsevol persona que arriba 5 minuts més tard del començament de la sessió, no se li permetrà l'entrada a classe.
20% Participació: Aquesta qualificació es basa en la participació activa dels estudiants a classe i, també es té en consideració, el treball en equip. Altres factors que es tenen en compte per a la participació inclouen:
- Les contribucions a la discussió a classe
- El compliment de les normes (per exemple, no menjar a classe, puntualitat, assistència, etc.)
- Fer atenció a la mestra i la contribucions dels companys
- Preparar correctament cada sessió de classe
- Fer preguntes pertinents
- L'ús correcte de la tecnologia; serà penalitzat ús de telèfons / Internet / ordinadors portàtils per a activitats no relacionades amb la classe
- Terminis de reunions: presentacions tardanes no seran acceptades o puntuades
- Actitud positiva al curs
- Lliuraments:
- 2 treballs individuals, (5% de la qualificació de participació de cada un) sobre la base de la teoria coberta en els estudis de classe i de casos que s'utilitzarà per a la discussió a classe. Vostè serà avaluat en la seva capacitat per identificar i explicar els punts clau, que mostra la seva comprensió dels temes.
- 1 Presentació en grup, (5% de la nota de participació) sobre la Direcció d'Operacions amb l'avantatge competitiu, tenint en compte:
- Actuació en la realització de tasques (el lliurament a temps, l'eficàcia, l'eficiència). - Qualitat del lliurament final (el rigor de la metodologia, la validesa dels resultats, la precisió de l'anàlisi, la síntesi de conclusions, l'adequació de les recomanacions, capacitat de comunicar missatges claus en una presentació formal).
- Treball en equip (capacitat de treballar amb eficàcia i eficiència en equip durant tot el procés)
40% examen parcial
30% examen final

Política Exàmens
1. Vostè assistirà amb els següents equips i només aquest equip:
 bolígraf de color negre o blau -no de llapis
 calculadores no programables estàndard.
Qualsevol altre equip serà subministrat pel professor
Qualsevol intent de fer trampa de ser castigat com si hagués tingut èxit. Estigui preparat per obtenir un suspens com a qualificació final de l'assignatura.
2. Els aclariments es permetran durant els primers 15 minuts de l'examen. Un cop transcorregut aquest temps no es permetran preguntes.
3. No hi haurà descansos per a WC.
4. En cas de suspendre el curs general, vostè tindrà l'oportunitat d'anar a un examen de recuperació, sempre que tots els lliuraments es presentin en les dates de venciment. El resultat de l'examen de recuperació serà aprovat o no aprovat.

- Data De Revisió
Aproximadament dues setmanes després de cada examen es pot demanar una revisió perquè pugui discutir i entendre la nota atorgada.

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

- Operations Management 10e: Heizer, J; Render, B. 2011 Prentice Hall / ISBN-10: 0136119417 | ISBN-13: 9780136119418

Material complementari

- Operations Management 6e: Slack, Chambers & Johnston
2010 Prentice Hall ISBN-10: 0273730460 | ISBN-13: 9780273730460

- APICS Diccionari ?? 2008 Release
- Logistics and supply chain management: creating value-adding networksý - Martin Christopher ?? 2005
- OPERATIONS MANAGEMENT (9th Edition), William J Stevenson. McGraw-Hill / Irwin / ISBN: 9780073290942
- OPERATIONS & SUPPLY MANAGEMENT (12th edition), Chase, Richard B .; Jacobs, F. Robert & Aquilano, Nicholas J. / McGraw-Hill / Irwin / ISBN: 97010446