Grau en Enginyeria de la Salut La Salle Campus Barcelona

Grau en Enginyeria de la Salut

Lidera els avenços tecnològics que definiran la medicina del futur.

Medical Image Processing

Descripció
La imatge mèdica és una de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques d’ús més estès. Per aquest motiu, cal que l'alumnat conegui els principis bàsics del tractament d'imatges digitals, amb un èmfasi especial en les característiques pròpies de les diferents modalitats d'imatge mèdica.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
6.00
Coneixements previs

Processament de senyals en el domini temporal i freqüencial

Objectius

Els alumnes adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s'indiquen a continuació:
1. Comprendre els conceptes de formació, adquisició i processament bàsic d'imatge digital als dominis espacial i freqüencial.
2. Entendre les diferents modalitats d'imatge mèdica.
3. Comprendre els processos d’extracció de característiques duna imatge per dur a terme processos de segmentació, detecció i classificació.
4. Comprendre i saber aplicar les eines fonamentals per processar imatges mèdiques.

Continguts

1. Fonaments del processament d'imatges
2. Segmentació, detecció i classificació d'imatges
3. Modalitats d'imatge mèdica
4. Aplicacions del processament d'imatges mèdiques

Metodologia

L'assignatura s'imparteix seguint una metodologia teoricopràctica. Es proposaran exercicis pràctics durant el desenvolupament dels temes, que permetran posar en pràctica els conceptes presentats durant aquests temes.
A més, es realitzaran pràctiques grupals en què es plantejaran i resoldran reptes de processament d'imatges seguint un plantejament de hackaton.

Avaluació

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Material complementari

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.