Grau en Enginyeria en Organització de les TIC

Forma't en un Grau Universitari únic a Espanya i amb un 100% d'ocupació

Macroeconomia

Descripció
L´assignatura de Macroeconomia forma part del departament de L´Economia. Estudia el comportament de les magnituds agregades, dels mercats en conjunt i el paper que L´Estat juga dins de l´activitat econòmica.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius

L´ Intenció d´aquesta assignatura es que l´alumne conegui i domini els conceptes basics pels que l´economia es regeix, desenvolupar una capacitat critica que el permeti analitzar els esdeveniments que ocorren al món econòmic quotidià. Així mateix, es pretén que l´alumne conegui els temes mes importants de la historia econòmica.

Continguts

1. Mesurament de la Renda Nacional. El flux circular de la renda i el Producte Interior Brut (PIB)
2. El mesurament del cost de vida. L´índex de preus al consum i el deflactor del PIB, La diferencia entre les variable econòmiques reals i nominals.
3. Producció i creixement. Els determinants del creixement econòmic a llarg termini: l´acumulació de capital, el creixement de la població i la productivitat.
4. L´estalvi, l´ inversió i el Sistema Financer. La relació entre l´estalvi i l´ inversió, el paper de la tassa d´interès en l´oferta i demanda de fons prestables en l´equilibri. Estalvi públic i estalvi privat.
5. Eines bàsiques per les Finances. Valor actual, gestió de riscos, valoració d´actius.
6. Atur. Causes i solucions
7. El Sistema Monetari. La funció dels diners, la definició de diners, l´oferta de diners, el paper dels bancs centrals i els bancs comercials en la creació de diners
8. El creixement monetari i l´ inflació. La neutralitat a llarg termini dels diners, l´emissió de la moneda, l´ inflació com a impost, els costos de l´ inflació.
9. Anàlisis macroeconòmic de les economies obertes: conceptes bàsics. La balança comercial, els fluxos internacionals d´inversions, tipus de canvi, la paritat de poder adquisitiu.
10. Una teoria macroeconòmica de l´economia oberta. Els mercats de fons prestables i de canvi de divises.
11. La demanda i oferta agregada. Explicar a curt termini les fluctuacions de les activitats econòmiques: els booms i les recessions.
12. L´influencia de la política monetària i fiscal sobre la demanada agregada. Opcions politiques d´un govern.
13. El trade-off a curt termini entre l´ inflació i l´atur. La corba de Philips.
14. Cinc debats sobre la política macroeconòmica.

Metodologia

A més de saber i entendre les explicacions teòriques, els alumnes haurien de presentar periòdicament diversos casos pràctics que seran lliurats a classe o mitjançant l´ intranet, així com realitzar treballs de buscada lligats als conceptes donats a classe.

Avaluació

Avaluació continua:
Es realitzaran dos exàmens:
- Parcial alliberador
- Segon parcial o final, segon el cas de cada alumne
Es podrà passar l´assignatura de les següent formes:
1) La nota de l´examen final mes la nota de les practiques igualen o superen els 5 punts
2) Per parcials, la mitja dels dos parcials, incloent cada una de les notes de practiques, igualen o superen els cinc punts. La nota mínima en el primer parcial per optar a lliurament de material serà d´un 4 (nota de l´examen més la nota de practiques)
L´assistència es obligatoris. Dues faltes no justificades representarà la impossibilitat d´aprovar l´assignatura per parcials.
Els alumnes que no aconsegueixin aprovar l´assignatura per les dues vies prèviament mencionades tindrà el dret d´un examen de recuperació posterior en el que les preguntes faran referència a la totalitat del temari.
Esta terminantment prohibit l´ús de telèfons mòbils i/o aparells tecnològics durant les sessions de classe. La seva manipulació i/o qualsevol efecte sonor representarà la immediata expulsió de classe i la impossibilitat de presentar-se a l´examen parcial. L´examen final es realitzarà, llavors, com a format d´examen oral.
El mal comportament a classe estarà penalitzat amb l´expulsió de classe i nomes podrà presentar-se a `examen final amb un format d´examen oral.

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

- Frank & Bernanke, Microeconomia, Ed. McGraw Hill, 3ª Edició, 2007
- Krugman & Wells, Introducció a l´ Economia: Microeconomia, Ed. Reverté, 1ª Edició, 2006
- Pyndick & Rubinfeld, Microeconomia, Prentice Hall, 5ª Edició, 2001
- Gregory Mankiw, Principis de Economia, Ed. McGraw-Hill, 3º Edició, 2007

Material complementari

No hi ha informació disponible