grau en filosofia la salle campus barcelona

Grau en Filosofia

Estudia una filosofia aplicada a les àrees més rellevants de la societat a través de la reflexió, l'anàlisi i el desenvolupament del pensament crític.

Descripció
Seguint com a guia algunes de les meditacions més importants, en aquest cas, de Ludwig Wittgenstein, el curs vol introduir l’alumne en el camp i en la possibilitat d’allò que hom anomena de vegades la “filosofia de la lògica”.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

Donant per coneguts els elements fonamentals de la lògica formal (assignatura Lògica I), aquesta Lògica II pretén proposar a l’alumne una reflexió de “segon grau” a partir de les implicacions i les pressuposicions sovint atemàtiques contingudes en el concepte escolar de la lògica i en alguns dels desenvolupaments de la lògica matemàtica moderna.

Continguts

UNITAT 1: Introducció general

Tema 1: Introducció a la qüestió de fons del curs
1.1. Propòsit general de l’assignatura: una “filosofía de la lógica”. “Ampliació” i “retrocés”
respecte del concepte escolar de la lógica.
1.2. Trànsit al Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein

Tema 2: El Tractatus en el seu context cultural i epocal
2.1. Vida i obra de Wittgenstein.
2.2. La Viena de Wittgenstein

UNITAT 2: El Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein

Tema 3: Elements tècnics indispensables per a comprendre el Tractatus
3.1. El sorgiment de la lògica matemàtica: de Frege a Russell
3.2. Repàs d’algunes nocions fonamentals de lògica elemental i de la seva metateoria

Tema 4: Lectura del Tractatus i dels textos paral·lels
4.1. El Tractatus.
4.2. Els textos paral·lels.

UNITAT 3: Conclusió del curs

Tema 5: Reflexions conclusives
5.1. Conclusions restringides del curs a propòsit del Tractatus
5.2. Conclusions generals del curs

Metodologia

Activitats formatives:
1. Ensenyament-aprenentatge presencial:
- exposició del professor.
- exposició de l'estudiant.
- debats.
- examen final (escrit)
2. Ensenyament-aprenentatge dirigit:
- lectures orientades.
- tutories individuals.
- treball escrit individual i exposició a l'aula.
3. Ensenyament-aprenentatge autònom:
- lectures complementàries proposades pel professor.
- estudi personal.
- cerca d'informació i materials.

Avaluació

Assistència, participació a l’aula, debats, exercicis a l’aula.
Examen final escrit

Criteris avaluació

Assistència, participació a l’aula, debats, exercicis a l’aula: capacitat analítica i sintètica; coneixement i ús correcte dels conceptes; capacitat expositiva: 33 %
Examen final escrit: capacitat analítica i sintètica; coneixement i ús correcte dels conceptes; capacitat expositiva: 67 %

Bibliografia bàsica

Janik, Allan y Toulmin, Stephen, La Viena de Wittgenstein, Madrid, Taurus, 1983 (Sevilla: Athenaica Ediciones Universitarias, 2017).
McGuinnes, B., Wittgenstein. El joven Ludwig (1889-1921), Alianza, Madrid, 1991.
Monk, Ray, Ludwig Wittgenstein, Anagrama, Barcelona, 2013.
Mounce, H. O., Introducción al "Tractatus" de Wittgenstein, Madrid, Tecnos, 2007.
Tomasini, Alejandro, Explicando el Tractatus. Una introducción a la primera filosofía de Wittgenstein, Barcelona, Herder, 2018.
Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, varias ediciones en catalán y en castellano,
Wittgenstein, L., Diario filosófico (1914-1916), Barcelona, Ariel, 1982. Nueva edición: Cuadernos de notas (1914-1916), Madrid, Síntesis, 2009.
Wittgenstein, L., Diarios secretos, Madrid, Alianza, 2008.
Wittgenstein, L., Briefwechsel mit Russell, Moore, Keynes, Ramsey, Eccles, Engelmann und von Ficker, Frankfurt a. M., Suhrkamp Verlag, 1980.
Wittgensgtein, L., Cartas a Russell, Keynes y Moore, Madrid, Taurus, 1979.
Wittgensgtein-Engelmann, Cartas, encuentros, recuerdos, Valencia, Pre-Textos, 2009.
Wittgensgtein, L., Friedrich Waismann: L. W. y el Círculo de Viena, México, Fondo de Cultura Económica, 1973.
Wittgensgtein, L., Conferencia sobre ética, varias ediciones en catalán y castellano.
Wittgensgtein, L., Aforismos. Cultura y valor, Madrid, Austral, 2013.

Material complementari

Anscombe, G. E. M., An Introduction to W's "Tractatus", Hutchinson University Library, London, 19714.
Barrett, Cyril, Ética y creencia religiosa en Wittgenstein, Alianza, Madrid, 1994.
Bartley III, William Warren, Wittgenstein, Cátedra, Madrid, 1987.
Baum, Wilhelm, Ludwig Wittgenstein, Alianza, Madrid, 1988.
Benjamin, Walter, Experiencia y pobreza (en el vol. Discursos interrumpidos I, 167-173),Taurus, Madrid, 1982.
Benjamin, W., El origen del drama barroco alemán, Taurus, Madrid, 1990.
Baum, W., Das Christentum als einzig sicherer Weg zum Glück. Neue Quellen zur negativen
Theologie im "Tractatus", "Zeitschrift für katholische Theologie" 104 Band, 1982,191-5.
Black, Max, A Companion to Wittgenstein's "Tractatus", Cambridge, 1964.
Bouveresse, Jacques, Wittgenstein: la Rime et la Raison. Science, éthique et esthétique, Les Editions de Minuit, Paris, 1973.
Cacciari, Massimo, Hombres póstumos. La cultura vienesa del primer novecientos, Península, Barcelona, 1989.
Cacciari, M., El Ángel necesario, Visor, Madrid, 1989.
Cacciari, M., Krisis. Ensayo sobre la crisis del pensamiento negativo de Nietzsche a W., S.XXI, México, 1982.
Hartnack, Justus, Wittgenstein y la filosofía contemporánea, Ariel, Barcelona, 1977.
Kenny, Anthony, Wittgenstein, Alianza, Madrid, 1984.
Llinàs, Carles, De principiis mathematicis. Wittgenstein, l'axiomàtica moderna i el platonisme. I. El Tractatus logico-philosophicus, capítol del llibre Paradigmes, figures i símbols del pensament, Joan Martínez Porcell (ed.), Barcelona, PPU, 2012, 19-43.
López de Santa María Delgado, Pilar, Introducción a Wittgenstein. Sujeto, mente y conducta, Herder, Barcelona, 1986.
Maslow, Alexander, A Study in Wittgenstein's Tractatus, Univ. of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1961.
McGuinnes, Brian, The Mysticism of the "Tractatus", "The Philosophical Review" 75 (1966), 305-328.
Ordi, Joan, L’imperatiu del silenci. Sentit del Tractatus de Wittgenstein a la llum de la tesi setena, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2008.
Prades, José Luis y Sanfélix Vidarte, Vicente, Wittgenstein: mundo y lenguaje, Cincel, Madrid, 1990.
Reguera, Isidoro, La miseria de la razón. El primer Wittgenstein, Taurus, Madrid, 1980.
Reguera, I., El feliz absurdo de la ética (El Wittgenstein místico), Tecnos, Madrid, 1994.
Rella, Franco, El silencio y las palabras, Paidós, Barcelona, 1992.
Rhees, Rush (compil.), Recuerdos de Wittgenstein, FCE, México, 1989.
Schorske, Carl E., Viena Fin-de-Siècle (Política y cultura), Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1981.
Schulte, Joachim, Wittgenstein. Eine Einführung, Philipp Reclam, Stuttgart, 1989.
Steiner, George, Presencias reales, Destino, Barcelona, 1991.
Stenius, Erik, Wittgenstein's "Tractatus". A Critical Exposition of Its Main Lines of Thought, Basil
Blackwell, Oxford, 1960 (1ª edició - reprint 1964).
Terricabras, Josep M., Ludwig Wittgenstein. Kommentar und Interpretation, Verlag Karl
Alber GmbH, Freiburg/München, 1978.
Wuchterl, Kurt und Hübner, Adolf, Wittgenstein, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1979.