Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Llenguatges de programació

Descripció
A l´acabar el curs, l´alumne: - Coneix els fonaments bàsics per la definició formal de llenguatges de programació. - Usa correctament les tècniques per la implementació de llenguatges de programació. - Coneix els diferents paradigmes de programació. - Té la capacitat suficient per escollir el llenguatge de programació més adient per la resolución d´un problema.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

G-1. Capacitat d´anàlisi i síntesi de marcs conceptuals per generar nous coneixements.
G-2. Capacitat d´organitzar i planificar l´aplicació de nous coneixements.
G-3. Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi.
G-4. Adquirir coneixements bàsics de la professió.
G-5. Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua.
G-9. Resolució de problemes.
G-10. Presa de desicions.
G-11. Coneixements bàsics i fonamentals de l´àmbit de formació.
G-13. Adquirir capacitat de crítica i autocrítica.
G-14. Treball en equip.
G-15. Adquirir habilitats interpersonals.
G-22. Capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica.
G-24. Capacitat per desenvolupar noves estratègies d´aprenentatge.
G-26. Generar noves idees (creativitat).
G-30. Dissenyar i gestionar projectes.
E-1. Aprendre de forma autònoma nous coneixements i tècniques escaients per la concepció, el desenvolupament o l´explotació de sistemes informàtics.

Continguts

1. Llenguatges de programació: definició i disseny.
2. Sintaxis: classificació de Chomsky.
3. Llenguatges regulars, expressions regulars i autòmats d´estats finits.
4. Anàlisi lexicogràfic: disseny i implementació.
5. Llenguatges incontextuals, gramàtiques incontextuals i analitzadors sintàctics.
6. Analitzadors sintàctics descendents i ascendents: disseny i implementació.
7. Traducció dirigida per sintaxis.
8. Gramàtiques d´atributs.
9. Anàlisis semàntic: disseny i implementació.
10. Generació de codi: disseny i implementació.

Metodologia

L´assignatura s´implementa a partir de classes presencials on es dóna els continguts teòrics necessaris per aconseguir els objectius d´aprenentatge. Aquestes sessions es complementen amb pràctiques guiades al laboratori i que els alumnes també han de realitzar en grup.

Les tecnologies usades són: javacc, java.

Avaluació

És una assignatura teòric-pràctica en la que es combinen les explicacions teòriques amb les pràctiques. La combinació de teoria i pràctica totalment coordinades permeten un fort afiançament dels continguts, i per tant, de les competències associades.
L´avaluació de l´alumne es fa a partir dels instruments següents d´avaluació:
Exàmens i exercicis d´avaluació contínua (50%) i el desenvolupament i presentació de pràctiques (50%).
Per aprovar l´assignatura cal fer-ho per separat tant a la part pràctica com la de teoría.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

[1] Tucker, A. B, Noonan, R.E., Programming Languages, Principles and Paradigms, 2nd edition, McGraw-Hill, 2007
[2] Pratt, Terrence and Zelkowitz, Marvin V. "Programming Languages: Design and Implementation (Fourth edition)". Prentice Hall, 2001
[3] Mozota, M., Teoria de la compilació: Anàlisi lèxic i sintàctic, LaSalleOnline Enginyers, 2009
[4] Mozota, M., Teoria de la compilació: Anàlisi semàntica i generació de codi, LaSalleOnline Enginyers, 2009

Material complementari