Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Laboratori de telemàtica

Descripció
L´assignatura ofereix a l´alumne els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder implementar qualsevol xarxa de qualsevol empresa, principalment petites i mitjanes empreses, des de la infraestructura i equipament de xarxa, sistemes de protecció mitjançant firewalls, serveis de telefonia sobre IP, així com la seva interconnexió cap a la Internet pública mitjançant qualsevol ISP. Aquesta assignatura es desenvolupa íntegrament en el Laboratori de Telemàtica, on l'alumne s'ha d'afrontar durant tot el curs a tot un conjunt d'escenaris totalment pràctics. Les pràctiques es fan en grups per fomentar el treball en equip.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
3
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Xarxes d'Àrea Local i TCP/IP.

Objectius

Els graduats del nostre programa adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:

1. Adquirir els coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi: entendre conceptualment els protocols.
2. Capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica: implementació de les xarxes de dades i interconnexió de diferents tecnologies i protocols.
3. Treball en equip. És una habilitat que només es potencia al llarg de la pràctica, de forma que adquireixin les capacitats de coordinació, responsabilitat i planificació.
4. Habilitat per treballar de forma autònoma.
5. Capacitat d´aprendre.
6. Capacitat per generar noves idees (creativitat). Identificar i analitzar problemes en les xarxes de dades de forma analítica i estructurada.
7. Resolució de problemes. Resoldre problemes de forma eficaç i efectiva.
8. Dissenyar i construir xarxes informàtiques escalables aplicant criteris d’alta disponibilitat.

Continguts

L´assignatura s´estructura en dos semestres on es veuen els següents continguts:

1.- Entorns bàsics en xarxes de dades

1.1.- Routing i Troubleshooting bàsic amb Windows i Linux
1.2.- Structured Cabling Analyzer: DSP 4000
1.3.- Virtualització amb VMWare
1.4.- Balanceig de càrrega: BIG-IP F5
1.5.- VLANs i inter VLAN routing: SSR-8000
1.6.- Xarxes i routers WAN: CISCO routers
1.7.- Seguritat amb Firewalls: Check Point, CISCO ASA i Palo Alto
1.8.- Xarxes amb IPv6

2.- Entorns avançats de xarxes de dades

2.1.- Xarxes avançades i seguretat amb Linux
2.2.- Emulació de xarxes amb tecnologies WAN (MPLS)
2.3.- Firewalling avançat: Palo Alto, Check Point i Fortinet
2.4.- Implementació de xarxes WLAN
2.5.- Telefonia i veu sobre IP (ToIP/VoIP)
2.6.- Tecnologies en Data Centers: CISCO Nexus
2.7.- Xarxes al Cloud: Amazon Web Services

Metodologia

Les classes són 100% pràctiques i tenen lloc íntegrament al laboratori. Els alumnes realitzen durant dos semestres cicles de diferents pràctiques rotatives. En cada sessió l´alumne s´enfronta a un escenari pràctic diferent havent d´implementar, amb equips reals, els escenaris i les tecnologies que se li proposen en la memòria de cada pràctica. Les pràctiques son autocontingudes, i consten d´una primera part amb teoria que introdueix els conceptes vistos a la pràctica, i una part pràctica on es detalla el funcionament dels dispositius i els escenaris que cal muntar per cada pràctica. El professor fa les tasques de suport docent i resolució de dubtes tant teòriques com pràctiques durant la sessió de classe. L´alumne ha de treballar la part teòrica prèviament a la sessió pràctica, i ha de complementar el treball amb més hores de pràctiques durant els períodes d´accés lliure al laboratori per assolir tots els conceptes.

Avaluació

Per tal d´avaluar els coneixements de l´alumne es fan servir els següents mètodes:

A. Exàmens pràctics
O. Altres: Exercicis optatius fets a classe en grup.

Els coneixements s´avaluen en dos exàmens, un per cada mòdul de pràctiques. En l´examen es valoren tant els coneixements teòrics sobre les tecnologies com els coneixements pràctics a l´hora de dissenyar i configurar xarxes de dades integrant diferents tecnologies.

Criteris avaluació

Objectiu 1. Adquirir els coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi. [A, O]
Objectiu 2. Capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica. [A, O]
Objectiu 3. Treball en equip. [O]
Objectiu 4. Habilitat per treballar de forma autònoma. [A]
Objectiu 5. Capacitat d´aprendre. [A, O]
Objectiu 6. Capacitat per generar noves idees (creativitat). [A, O]
Objectiu 7. Resolució de problemes. [A, O]
Objectiu 8. Dissenyar i contruir xarxes informàtiques escalables [A, O]

Bibliografia bàsica

Manual de pràctiques de Laboratori de Telemàtica, (La Salle - URL).

Material complementari

William Stallings, Comunicaciones y Redes de Computadores, Quinta Edición, Prentice-Hall, 1997.
Andrew Tanenbaum, Redes de ordenadores, Prentice-Hall, 1991.