Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Laboratori de telemàtica

Descripció
L´assignatura ofereix a l´alumne els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder implementar qualsevol xarxa de qualsevol empresa, principalment petites i mitjanes empreses, des de la infraestructura i equipament de xarxa, sistemes de protecció mitjançant firewalls, serveis de telefonia sobre IP, així com la seva interconnexió cap a la Internet pública mitjançant qualsevol ISP. Aquesta assignatura es desenvolupa íntegrament en el Laboratori de Telemàtica, on l'alumne s'ha d'afrontar durant tot el curs a tot un conjunt d'escenaris totalment pràctics. Les pràctiques es fan en grups per fomentar el treball en equip.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Xarxes d'Àrea Local i TCP/IP.

Objectius

Els graduats del nostre programa adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:

1. Adquirir els coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi: entendre conceptualment els protocols.
2. Capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica: implementació de les xarxes de dades i interconnexió de diferents tecnologies i protocols.
3. Treball en equip. És una habilitat que només es potencia al llarg de la pràctica, de forma que adquireixin les capacitats de coordinació, responsabilitat i planificació.
4. Habilitat per treballar de forma autònoma.
5. Capacitat d´aprendre.
6. Capacitat per generar noves idees (creativitat). Identificar i analitzar problemes en les xarxes de dades de forma analítica i estructurada.
7. Resolució de problemes. Resoldre problemes de forma eficaç i efectiva.
8. Dissenyar i construir xarxes informàtiques escalables aplicant criteris d’alta disponibilitat.

Continguts

L´assignatura s´estructura en dos semestres on es veuen els següents continguts:

1.- Entorns bàsics en xarxes de dades

1.1.- Routing i Troubleshooting bàsic amb Windows i Linux
1.2.- Structured Cabling Analyzer: DSP 4000
1.3.- Virtualització amb VMWare
1.4.- Balanceig de càrrega: BIG-IP F5
1.5.- VLANs i inter VLAN routing: SSR-8000
1.6.- Xarxes i routers WAN: CISCO routers
1.7.- Seguritat amb Firewalls: Check Point, CISCO ASA i Palo Alto
1.8.- Xarxes amb IPv6

2.- Entorns avançats de xarxes de dades

2.1.- Xarxes avançades i seguretat amb Linux
2.2.- Emulació de xarxes amb tecnologies WAN (MPLS)
2.3.- Firewalling avançat: Palo Alto, Check Point i Fortinet
2.4.- Implementació de xarxes WLAN
2.5.- Telefonia i veu sobre IP (ToIP/VoIP)
2.6.- Tecnologies en Data Centers: CISCO Nexus
2.7.- Xarxes al Cloud: Amazon Web Services

Metodologia

Les classes són 100% pràctiques i tenen lloc íntegrament al laboratori. Els alumnes realitzen durant dos semestres cicles de diferents pràctiques rotatives. En cada sessió l´alumne s´enfronta a un escenari pràctic diferent havent d´implementar, amb equips reals, els escenaris i les tecnologies que se li proposen en la memòria de cada pràctica. Les pràctiques son autocontingudes, i consten d´una primera part amb teoria que introdueix els conceptes vistos a la pràctica, i una part pràctica on es detalla el funcionament dels dispositius i els escenaris que cal muntar per cada pràctica. El professor fa les tasques de suport docent i resolució de dubtes tant teòriques com pràctiques durant la sessió de classe. L´alumne ha de treballar la part teòrica prèviament a la sessió pràctica, i ha de complementar el treball amb més hores de pràctiques durant els períodes d´accés lliure al laboratori per assolir tots els conceptes.

Avaluació

Per tal d´avaluar els coneixements de l´alumne es fan servir els següents mètodes:

A. Exàmens pràctics
O. Altres: Exercicis optatius fets a classe en grup.

Els coneixements s´avaluen en dos exàmens, un per cada mòdul de pràctiques. En l´examen es valoren tant els coneixements teòrics sobre les tecnologies com els coneixements pràctics a l´hora de dissenyar i configurar xarxes de dades integrant diferents tecnologies.

Criteris avaluació

Objectiu 1. Adquirir els coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi. [A, O]
Objectiu 2. Capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica. [A, O]
Objectiu 3. Treball en equip. [O]
Objectiu 4. Habilitat per treballar de forma autònoma. [A]
Objectiu 5. Capacitat d´aprendre. [A, O]
Objectiu 6. Capacitat per generar noves idees (creativitat). [A, O]
Objectiu 7. Resolució de problemes. [A, O]
Objectiu 8. Dissenyar i contruir xarxes informàtiques escalables [A, O]

Bibliografia bàsica

Manual de pràctiques de Laboratori de Telemàtica, (La Salle - URL).

Material complementari

William Stallings, Comunicaciones y Redes de Computadores, Quinta Edición, Prentice-Hall, 1997.
Andrew Tanenbaum, Redes de ordenadores, Prentice-Hall, 1991.