Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Introducció als ordinadors

Descripció
L’assignatura pretén iniciar l’alumne en el funcionament dels sistemes digitals i especialment cap a l’arquitectura dels ordinadors. L’assignatura s’estructura en quatre parts. En la primera part s’estudia l’àlgebra de Boole per tal d’entendre la representació binària de la informació. En la segona part es donen a conèixer els sistemes combinacionals i l’aritmètica binària que s’utilitzen per la implementació dels dispositius digitals més elementals. En la tercera part s’estudia com es pot memoritzar la informació en un sistema digital. En la quarta i última part s’estudien els sistemes seqüencials que acaben els quals s’utilitzen per la implementació de les unitats de control dels ordinadors i sistemes digitals complexes en general. Amb aquest temari, es pretén iniciar a l’alumne en el disseny i anàlisi dels sistemes digitals. Aprendre el funcionament elemental d’un computador tot entenent quines són les seves parts bàsiques.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
9.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs

Cap

Objectius

Els graduats del nostre programa de Introducció als ordinadors adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:

1. Tenir els coneixements de tot el mon digital i dels seus components així com la forma de dissenyar sistemes digitals a partir de l´enunciat d´un problema en termes reals, per a la pràctica de connexió de sistemes, avaluació de la resposta dels diferents elements, senyals i components. (a)
2. Dissenyar i utilitzar sistemes, components, processos o experiments per aconseguir els requisits establerts i analitzar i interpretar els resultats obtinguts.(b+c)
3. Identificar, formular i resoldre problemes de base tecnològica que requereixin un sistema digital per obtenir una solució en un entorn multidisciplinari de manera individual o com a membre d´un equip. (d+e)
4. Utilitzar les tècniques i noves eines de disseny de sistemes, ja sigui com un procés de treball o metodologia a tenir en compte per fer un sistema des del seu inici fins que comença a funcionar. Les eines més utilitzades són les de simulació de sistemes. (k)

Continguts

Part I. Àlgebra de Boole
1. Sistemes de representació numèrica
2. Àlgebra booleana i portes lògiques

Part II. Sistemes combinacionals
3. Circuits lògics combinacionals
4. Blocs funcionals combinacionals
5. Aritmètica binària

Part III. Elements de memòria
6. Elements de memorització
7. Registres
8. Comptadors

Part V. Introducció als Sistemes seqüencials
9. Sistemes seqüencials síncrons
10. Memòries
11. Sistemes seqüencials síncrons amb memòries

Metodologia

La metodologia utilitzada a l’assignatura d’Introducció als ordinadors combina les classes magistrals amb les classes invertides (flipped classroom), així com un nombre elevat d’exercicis d’avaluació continuada que l’alumne ha d’anar resolent sol o amb l’ajuda dels companys o l’equip docent de l’assignatura. Els continguts adquirits en les classes presencials es reforcen amb la realització de dues pràctiques en grups, que es van entregant durant el curs.

En aquesta assignatura s’utilitza la plataforma estudy com a mitjà de comunicació entre l’alumne i el professor. En aquesta plataforma es van publicant els materials que es van necessitant al llarg del curs (manuals, propostes d´exercicis, enunciats d´exàmens, continguts de suport, etc.).

Avaluació

Avaluació de la teoria.

L’avaluació de la teoria està organitzada en dos semestres. En cadascun d’ells, la nota final dependrà dels resultats obtinguts en l’avaluació continuada (AC) i en els exàmens finals, en funció d’una sèrie de condicions que es descriuen més avall.

Avaluació continuada

L’avaluació continuada consta fonamentalment de dos tipus d’activitats clarament diferenciades:

Controls: l’alumne haurà de realitzar controls individuals dels temes que hi ha en l’assignatura. La nota resultant (CONT) s’obtindrà calculant la mitjana de tots els exàmens del semestre.

L’alumne que no es presenti en algun dels controls obtindrà una qualificació de ‘0’ (zero) en aquell control a l’hora de fer la mitja.

Exercicis: periòdicament, l’alumne haurà d’entregar exercicis realitzats a classe o a casa. D’aquests exercicis s’obtindrà una nota que serà la nota d’exercicis d’avaluació continuada (EAC).
No entregar algun d’aquests exercicis, o entregar algun exercici fora del termini establert pel professor, comportarà tenir una qualificació de ‘0’ (zero) en aquell exercici.

La nota final de l’avaluació continuada (AC) s’obtindrà de les dues activitats descrites anteriorment a partir del càlcul que es mostra en la següent fórmula:
AC= CONT+EAC·0,2

Exàmens de final de semestre

Cada semestre inclourà un examen final que englobarà tot el temari impartit al llarg del mateix

L’alumne haurà de presentar-se a l’examen de final de semestre en les següents convocatòries:

Semestre 1: convocatòria de Febrer, amb possibilitat de recuperació a la convocatòria extraordinària de Juliol.
Semestre 2: convocatòria ordinària de Juny, amb possibilitat de recuperació a la convocatòria extraordinària de Juliol.

De cada un d’aquests exàmens s’obtindrà una nota d’examen de final de semestre (EXFS), que servirà per calcular la nota de teoria (TEO) de cada semestre de l’assignatura seguint els següents criteris:

Si EXFSi < 4: TEOi = EXFSi. Aleshores l’alumne haurà de presentar-se a la recuperació de la convocatòria extraordinària de Juliol.
En cas que EXFSi &#8805; 4, la nota de teoria es calcularà segons la següent fórmula: TEOi = MAX(EXFSi, EXFSi·0,3+ACi·0,7).

Nota final de teoria

La nota final de teoria es calcularà segons les següents fórmules, a on Teo1 és la nota final del primer semestre i Teo2 és la nota final del segon semestre:

Si TEO1 &#8805; 4 i TEO2 &#8805; 4, la nota final de teoria de l’assignatura TEOFINAL = (TEO1+TEO2)/2.
Si TEO1 < 4 o TEO2 < 4, la nota final de teoria de l’assignatura TEOFINAL = MIN(4, (TEO1+TEO2)/2).

Avaluació de les pràctiques de l’assignatura

Hi haurà dues pràctiques diferents que l’alumne haurà de realitzar fora de l’horari de classe.

Per poder ser avaluat de pràctiques, caldrà que l’alumne realitzi i entregui cadascuna de les pràctiques. L’avaluació de cada pràctica comportarà una qualificació numèrica entre ‘0’ i ‘10’. Si la qualificació d’una pràctica és de suspens (inferior a 5), l’alumne tindrà la possibilitat de tornar-la a entregar en una recuperació abans d’una data límit que vindrà especificada en l’enunciat de cada pràctica.

Una vegada s’hagin lliurat i aprovat les dues pràctiques, la nota final de pràctiques s’obtindrà ponderant les 2 qualificacions de les pràctiques equitativament. El sistema de puntuació de cada pràctica dependrà de la valoració dels professors i del resultat de l’entrevista que es realitzarà en cada pràctica, a on es valorarà el disseny i simulació, la implementació (muntatge pràctic) si n’hi ha, i l’informe o memòria lliurada. Per a la qualificació de cada pràctica es farà servir una rúbrica específica.

Tenint en compte tots aquests criteris, la nota de pràctiques es calcularà de la següent manera:

Si NOTAP1 &#8805; 5 i NOTAP2 &#8805; 5, PRACTFINAL = NOTAP1 · 0,5 + NOTAP2 · 0,5.
Altrament, si NOTAP1 < 5 o NOTAP2 < 5, PRACTFINAL = NP (No presentat).

Nota final de l’assignatura

Per aprovar l’assignatura cal aprovar la teoria i les pràctiques per separat. La nota final de l’assignatura es calcularà de la següent manera:

Si TEOFINAL &#8805; 5 i PRACTFINAL &#8805; 5, la nota final de l’assignatura serà NOTA_FINAL = TEOFINAL · 0,7 + PRACTFINAL · 0,3.
Si TEOFINAL < 5, la nota final de l’assignatura serà NOTA_FINAL = TEOFINAL.
Si PRACTFINAL < 5, la nota final de l’assignatura serà NOTA_FINAL = MIN(4, TEOFINAL.).

Consideracions

En cap cas les notes de pràctiques d’anys anteriors es convalidaran. És a dir, la nota de pràctiques no es guarda d’un any per l’altra.
Totes les pràctiques s’han d’ajustar a les especificacions i requeriments de l’enunciat així com a la normativa de pràctiques publicada a l’estudy.
Les notes d’avaluació continua obtingudes es tenen en compte tant en les convocatòries ordinàries com en les extraordinàries.
Les copies totals o parcials en qualsevol activitat avaluable, es penalitzaran amb el què està establert a la normativa acadèmica, tant a la font com a la còpia sense excepció.

Criteris avaluació

Objectiu 1:
- L´estudiant ha de demostrar que ha adquirit els coneixements teòrics sobre el mon digital que introdueix l´assignatura [A, C, D, J]
Objectiu 2:
- L´estudiant ha de demostrar que sap posar en pràctica no només la base de coneixements, sinó que la sap aplicar per resoldre qualsevol problema no estàndard del mon real [A, D,J,G].
Objectiu 3:
- L´estudiant ha de demostrar que ha adquirit la capacitat de dissenyar sistemes a partir d´un enunciat bàsic del problema. És a dir, té la capacitat d´abstracció del problema [A].

Bibliografia bàsica

Apunts d’Introducció als Ordinadors. Enginyeria La Salle.
Enoch O. Hwang, (2005). Digital Logic and Microprocessor Design With VHDL. CL Engineering
Palaniappan, R. (2011). Digital systems design. Bookboon.
Roth Jr, C. H., & Kinney, L. L. (2013). Fundamentals of logic design. Nelson Education.

Material complementari