Grau en Filosofia, Política i Economia La Salle Campus Barcelona

Grau en Filosofia, Política i Economia

Desenvolupa una visió oberta a la societat del futur estudiant tres disciplines connectades entre elles.

Introducció a les Relacions Internacionals

Descripció
En aquesta assignatura es pretén fer una aproximació als principals enfocaments teòrics sobre el funcionament de les Relacions Internacionals, així com als actors de la política internacional i els factors que els afecten. Es busca, a més, una comprensió de les relacions internacionals com una disciplina fonamentalment interdisciplinària.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

L'assignatura “Introducció a les Relacions Internacionals” aporta a l'estudiant una primera visió global dels actors i factors determinants en la política i les relacions internacionals, així com dels principals paradigmes teòrics que s'han plantejat des de la I Guerra Mundial per fer-ne intel·ligibles dinàmiques. De tal manera, constitueix una plataforma des de la qual l'alumnat començarà a projectar els coneixements adquirits al Grau a escala global. Com a primera aproximació, a l'assignatura es fixaran coneixements generals sobre el funcionament de la societat internacional, que posteriorment es desenvoluparan en els successius anys de formació. Des d'aquesta perspectiva, es tracta d'una assignatura que inclou i la seva aportació al perfil de la titulació és de la major amplitud.

Continguts

UNITAT 1: TEORIA DE LES RELACIONS INTERNACIONALS

Tema 1: Principals Teories Acadèmiques sobre Relacions Internacionals
1.1. Realisme i Liberalisme.
1.2. Constructivisme
1.3. Postmodernisme, Feminisme i “Green Politics”.

UNITAT 2: ACTORS DE LES RELACIONS INTERNACIONALS

Tema 2: L'Estat
2.1. L'Estat: Actor Fonamental de les Relacions Internacionals.
2.2. Estat, Govern i Nació.
2.3. Fonaments de la Pràctica i Funcions de la Diplomàcia.
2.4. La Presa de Decisions en Relacions Internacionals.

Tema 3: Les Organitzacions Internacionals
3.1. Naturalesa i Característiques dels Organismes Supranacionals
3.2. Estats i organismes internacionals. Una Relació Difícil

Tema 4: Organismes Internacionals Contemporanis
4.1 LOrganització de Nacions Unides.
4.2. Organismes Internacionals de Caràcter Regional: La Unió Europea.
4.3 Aliances Militars. El Poder Militar i les Relacions Internacionals.
4.4 Organismes Internacionals de Caràcter Econòmic

Tema 5: Organismes Internacionals Contemporanis
5.1. Organitzacions no governamentals i de cooperació.
5.2. El Paper de les Multinacionals en un Món Globalitzat

UNITAT 3: FACTORS DE LES RELACIONS INTERNACIONALS

Tema 6: Models Polítics i Relacions Internacionals
6.1. Règims democràtics.
6.2. Dictadures: Autoritarisme i Totalitarisme.
6.3. Religió i Ideologia en Relacions Internacionals.

Tema 7: Conflicte i Processos de Pau
7.1. Transformacions contemporànies de la seguretat i els conflictes internacionals
7.2. Construcció de la pau

Tema 8. Energia i Canvi Climàtic
8.1 La lluita contra el canvi climàtic
8.2 Governança Global

Tema 9. Globalització i Cooperació al Desenvolupament
9.1 El fenomen de la Globalització i el seu impacte
9.2 Cooperació Internacional i Desenvolupament

Metodologia

- Exposicions del professor a aula virtual a través de videoconferència
- Activitats per a la detecció i anàlisi d'idees prèvies als estudiants
- Presentacions dels estudiants a través de fòrums i videoconferència
- Cerca, lectura i estudi de documentació
- Tutories grupals a través de fòrum de dubtes
- Tutories individuals a través de plataforma virtual
- Treball individual
- Debat a través de fòrum a aula virtual a la plataforma virtual

Avaluació

Convocatòria ordinària: Per poder ser avaluat a la convocatòria ordinària s'han d'haver realitzat totes les activitats objecte d'avaluació. Les activitats avaluables s'han de lliurar en les dates indicades pel/per la professor/a. Si per alguna raó degudament justificada i comunicada al/la professor/a, no s'haguessin pogut lliurar en el període fixat, es podrà fer abans de la data de realització de l'examen de l'assignatura, de manera que el/la professor/a les pugui qualificar, encara que en aquest cas no estarà obligat a remetre a l'alumne/a els seus comentaris sobre aquestes activitats. D'altra banda, l'alumne/a té dret a realitzar la prova escrita final, encara que no hagi lliurat totes les altres activitats objecte d'avaluació, però només es calcularà la nota final de l'assignatura si ha lliurat totes les activitats i segons els criteris d’avaluació i les ponderacions establerts en aquesta guia docent. En cas de no haver lliurat o realitzat alguna activitat objecte d'avaluació, constarà a l'acta com a "No presentat" a la convocatòria.

Convocatòria extraordinària: Els criteris d'avaluació són els mateixos que a la convocatòria ordinària, per la qual cosa cal aportar totes les activitats d'avaluació considerades al curs. Es guardaran les notes de les activitats realitzades (inclosa la de la prova escrita final), a l’espera que es realitzin les activitats pendents. En aquesta avaluació s'aplicaran els mateixos criteris de ponderació que a l'avaluació ordinària. Aquesta mesura s'aplica únicament a cada curs en vigor, de manera que, si no supera la convocatòria extraordinària, la renovació de la matrícula suposarà la repetició de l'assignatura completa.

Criteris avaluació

- Prova Final: 40%
- Observació a través d'evidències de directa de la participació i l'exercici competent dels estudiants a la plataforma per a la formació en línia: 20%.
- Anàlisi de tasques i treballs escrits: 40%.

Bibliografia bàsica

-ARENAL MOYUA, C. Del. (2007). Introducción a las relaciones Internacionales, Tecnos,
-BAYLIS, J. & SMITH, S. (eds.) (2007). The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press.
-BARBÉ, E. (1995). Relaciones Internacionales, Tecnos.
-BOVA, R. (2011). How The World Works. A Brief Survey of International Relations, Longman.
-BURCHILL, S. & LINKTAKER, A. (eds). (2005). Theories of International Relations, Palgrave,
-CALDUCH, R. (1995). Relaciones Internacionales, Ediciones de las Ciencias Sociales.
-DUANE, T., KURKI, M., & SMITH, S. (2007). International Relations Theories. Discipline and Diversity, Oxford University Press.
-GOLDSTEIN, J.S. & PEVEHOUSE J. (2016). International Relations (2015-2016 Update), Pearson Education.
-GOMÉZ GALÁN, M., SANAHUJA, J.A. (1999). El sistema internacional de cooperación al desarrollo, Madrid: CIDEAL.
-FUKUYAMA, F. (2004). La Construcción del Estado: Hacia un Nuevo Orden Mundial en el Siglo XXI, Ediciones B.
-LOPEZ CABALLERO, B. (2003). La Diplomacia y su Protocolo, Ediciones Protocolo.
-OLIER, E. (2011). Geoeconomía, Pearson.
-PEREIRA, J.C. (2008). Diccionario de Relaciones Internaciones y Política Exterior, Ariel,
-RENOUVIN, P. & DUROSELLE J. B. (1968). Introducción a la Política Internacional, Rialp.
-URIARTE, E. (2010). Introducción a la Ciencia Política, Tecnos.

Material complementari