Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Introducció a la robòtica

Descripció
Principis bàsics de la robòtica obert a tots els estudiants amb uns mínims coneixements de programació però sobretot a aquells que tinguin ganes d´aprendre i passar-ho bé. Durant el curs es donarà un marc històric; ens endinsarem en els diferents mercats de la robòtica; els diferents robots que hi han; els diferents dissenys que tenen; els sistemes de control que utilitzen; els diferents processadors amb els que treballen; mostrarem els diferents actuadors i sensors amb els que interactuen; i finalment parlarem de la intel·ligència artificial. Apart l´assignatura constarà d´una part pràctica amb uns lliurables periòdics que s´hauran d´entregar de forma obligatòria.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
3.00
Coneixements previs

Cap.

Objectius

Els alumnes que cursen l´assignatura adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:
1. Tenir els coneixements generals bàsics sobre la robòtica.
2. Tenir coneixements sobre les plataformes robòtiques més utilitzades en el mercat.
3. Utilitzar les tècniques i noves eines de software pel disseny de sistemes robòtics.
4. Identificar i tenir la capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica, en problemes de disseny i simulació de sistemes robòtics.

Continguts

PART TEÒRICA

1.- Conceptes basics
1.1.- Sensar, Processar, Actuar
1.2.- El robot i el medi
2.- Marc Històric.
3.- Mercat de la Robòtica.
Tipus de robots segons el seu sector.
4.- Tipus de Robots
5.- Disseny de sistemes robòtics.
5.1.- Orientats a funcionalitats vs bio-inspirats
6.- Control en sistemes mecànics: Estabilitat vs Graus de llibertat
Aquí es fa l´exemple del robot caminador que avanci en línia recta. I se´n analitzen els resultats.
7.- Introducció als processadors per robots
7.1 Tipus
7.2 Arduino
7.3 Raspberry Pi
7.4 Introducció al ROS
7.5 Altres tipus (FPGAs, etc.)
8.- Introducció als actuadors
8.1 Motors
8.2 Altres actuadors (LEDs, Altaveus, etc…)
9.- Introducció als sensors
10.- Introducció als sistemes de control
11.- Introducció a la intel·ligència artificial i al control d´intel·ligència

PART PRÀCTICA

1.- Programació en LabVIEW
2.- Introducció a plataformes com LEGO NXT/EV3, Arduino i Raspberry

Metodologia

La metodologia emprada en aquesta assignatura està basada en classes magistrals, en classes pràctiques, i on sobretot s´intenta que l´alumne participi activament.

Durant les classes magistrals, s´explica el contingut teòric de l´assignatura i es resolen inquietuds relacionades amb aquest contingut explicat.

Es proposaran cada 3-4 setmanes petits projectes que hauran de resoldre en grup amb el robot de LEGO NXT/EV3 principalment.

Així mateix, dins d´aquestes classes algunes es dediquen a proposar problemes i que els alumnes els resolguin in situ, així i com es proposen debats per a què cadascú mostri el seu punt de vista en aquelles temàtiques més controvertides que té la robòtica.

Avaluació

[A] Projectes: 60%
[B] Projecte Final: 20%
[C] Avaluació Individual: 10%
[D] Avaluació intra-grupal: 10%

En la convocatòria de juny els alumnes han de tenir tots els projectes entregats. En cas contrari, tindran temps fins a finals de juliol per a poder fer l´entrega (i on només podran aspirar ja a una nota màxima de 5)

Criteris avaluació

Objectiu 1
L´estudiant ha de demostrar tenir els coneixements bàsics necessaris relacionats amb l´assignatura [A, B]

Objectiu 2
L´estudiant ha de saber resoldre i dissenyar qualsevol problema en l´àmbit del disseny de robots que se´l plantegi [A, B]

Objectiu 3
L´estudiant ha d´adquirir habilitats a l´hora de programar, així i com en les diferents plataformes que s´ensenyen durant el curs [A, B]

Objectiu 4
Donar criteri i opinió en aquelles temàtiques més controvertides que té la robòtica [C]

Objectiu 5
L´estudiant ha de tenir la capacitat necessària per aplicar els coneixements adquirits a la pràctica, tot resolent qualsevol problema que se´ls pugui plantejar, així com treballar en grup [A, D]

Bibliografia bàsica

Facilitada pel professor.

Material complementari