Grau en Business Intelligence i Data Analytics

Lidera la transformació de les empreses mitjançant l'ús i l'anàlisi de dades.

Intel·ligència de negoci

Descripció
Aquest curs ofereix una exploració en profunditat de Business Intelligence (BI), Analytics i Suport de Decisions. Cobreix una àmplia gamma de temes, des dels conceptes fonamentals fins a tècniques avançades. Els estudiants obtindran una comprensió integral de les tecnologies de BI i com es poden aplicar per donar suport a una presa de decisions efectiva en diversos contextos empresarials. Aquest curs pretén ajudar-te en: a) Comprendre els conceptes i tecnologies clau que sustenten el Business Intelligence i l'Analytics. b) Analitzar i utilitzar Big Data per al suport a la presa de decisions. c) Disseny i implementació de solucions de Data Warehousing i Business Reporting per a l'analítica descriptiva. d) Aplicar tècniques de Mineria de Dades i Modelització Predictiva per al suport a la presa de decisions. e) Utilitzar anàlisi de text, mineria de text, anàlisi de sentiments, anàlisi web, mineria web i anàlisi social per a anàlisis predictives. f) Implementació de la presa de decisions basada en models, mètodes de cerca heurística i simulació per a anàlisis prescriptives. g) Utilitzar de sistemes automatitzats de decisió, sistemes experts, gestió del coneixement i sistemes col·laboratius per al suport avançat a la presa de decisions.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
6.00

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Els Resultats d'Aprenentatge d'aquesta assignatura són:
- Comprensió de conceptes i tecnologies clau: Els estudiants comprendran els conceptes i tecnologies fonamentals que sustenten el Business Intelligence (BI) i l'Analytics.
- Anàlisi i utilització de Big Data: El curs capacita els estudiants per analitzar i utilitzar Big Data de manera efectiva per al suport a la presa de decisions.
- Disseny i implementació de solucions de Data Warehousing i Business Reporting: Els participants aprendran a dissenyar i implementar solucions d'anàlisi descriptiva, centrant-se en l'emmagatzematge de dades i el reporting empresarial.
- Aplicació de tècniques de mineria de dades i modelització predictiva: Els estudiants adquiriran habilitats en l'aplicació de la mineria de dades i la modelització predictiva per al suport a la presa de decisions.
- Ús d'anàlisi de text, mineria de text i anàlisi web: El curs cobreix l'aplicació d'anàlisi de text, mineria de textos, anàlisi de sentiments, anàlisi web, mineria web i anàlisi social per a anàlisis predictives.
- Implementació de la presa de decisions basada en models i mètodes de cerca heurística: Els estudiants aprendran a implementar la presa de decisions basada en models, mètodes de cerca heurística i simulació per a l'anàlisi prescriptiva.
- Utilització de sistemes de decisió automatitzats i sistemes experts: El curs també ensenya l'ús de sistemes de decisió automatitzats, sistemes experts, gestió del coneixement i sistemes col·laboratius per al suport avançat a la presa de decisions.

Continguts

1. Introducció a Business Intelligence i Analytics
2. Big Data i Analytics
3. Analytics Descriptiu - Data Warehousing i Reporting Empresarial
4. Analytics Predictiu - Data Mining i Modelat Predictiu
5. Analytics Predictiu Continuat - Anàlisi de Text, Mineria Web i Anàlisi Social
6. Models i Simulació / Prescriptive Analytics
7. Analytics Prescriptiu Continuat - Sistemes de Decisió Automatitzats i Gestió del Coneixement

Metodologia

Tres sessions per setmana on es mostraran els conceptes bàsics i la seva aplicació en situacions pràctiques. Es resoldran exercicis a classe i també es proposaran problemes perquè els estudiants puguin aplicar els conceptes apresos.

Avaluació

La nota de l'assignatura es calcularà de la següent manera:
Debats: 30%
Casos Bisetmanals: 40%
Treball Final: 30%

Els criteris d'avaluació s'apliquen a tots els alumnes, els repetidors hauran d'assistir a classe i presentar tots els lliuraments sol·licitats. Qualsevol situació excepcional ha de ser comunicada prèviament als professors i validada pel tutor.
L'assignatura estarà aprovada si el còmput global de la nota és superior a 5.
RETAKE POLICY: El Retake consistirà en un examen que inclou tot el contingut de l'assignatura. Tots els Casos s'han d'haver enviat al campus virtual abans de l'examen de recuperació. En cas contrari, l'examen no serà possible.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Business Intelligence, Analytics, Data Science, and AI, 5th edition, Published by Pearson © 2024, by Ramesh Sharda Oklahoma State University | Dursun Delen Oklahoma State University | Efraim Turban Oklahoma State University, University of Hawaii ISBN-13: 978-1292459295

Material complementari