Grau en Business Intelligence i Data Analytics

Lidera la transformació de les empreses mitjançant l'ús i l'anàlisi de dades.

Direcció Financera

Descripció
Aquest curs se centra en la interacció entre les finances, l'economia i la comptabilitat, ja que els gestors financers necessiten entendre la relació entre aquests camps. L'economia proporciona una visió general de l'entorn econòmic en què les empreses han de prendre decisions contínuament. Un gestor financer ha d'entendre les interrelacions entre els diversos sectors de l'economia. Les variables econòmiques, com el producte interior brut, la producció industrial, l'atur, la inflació, els tipus d'interès i els impostos, s'han d'ajustar al model de decisió del gestor financer i s'han d'aplicar correctament. Tots aquests termes es presentaran, es debatran i s'integraran en el procés financer.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

En finalitzar aquest curs, els estudiants podran: Prendre decisions sobre quins mètodes de finançament s'han d'utilitzar a l'empresa.
Gestionar el capital i els actius circulants per incórrer sempre en el cost mínim.
Saber determinar el volum òptim de producció donada una circumstància concreta. Determinar el grau adequat d'apalancament financer i operatiu per al negoci.
Tenir una comprensió completa de les implicacions i consciències de les fusions i adquisicions d'empreses i de les complexitats que hi ha darrere.

Continguts

Objectius i funcions de la gestió financera Palanquejament operatiu i financer
Capital de treball i decisió de finançament
Gestió d'actius actuals
Fonts de finançament a curt termini
Finançament d'arrendament i deute a llarg termini
Finançament d'accions comunes i preferents
Política de dividends i guanys retinguts
Creixement extern a través de fusions

Metodologia

Les sessions de classe consistiran en classes teòriques i resolució de problemes. La primera part de les sessions es dedicarà a resoldre els casos assignats com a deures a la sessió anterior i aclarir dubtes. La segona part de la sessió serà classe teòrica i es realitzarà la resolució de casos basats en el material de la classe, preparant així els estudiants per a la tasca. Les sessions seguiran de prop l'estructura i el contingut establerts al llibre de text requerit.

Avaluació

- Assistència i participació / tasques de classe (inclosa la preparació dels deures): 25%
- Presentació grupal: 20%
- Examen parcial: casos i teoria sobre conceptes estudiats fins ara: 25%
- Examen final: casos (conceptes de mitjà termini a final) i preguntes d'elecció múltiple. 30%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

"Corporate Finance Foundations" by Hirt, Block and Danielsen, Global Edition, McGraw-Hill 14th Edition.ISBN 978-0-07-122064-4.

Material complementari