Grau en Filosofia, Política i Economia La Salle Campus Barcelona

Grau en Filosofia, Política i Economia

Desenvolupa una visió oberta a la societat del futur estudiant tres disciplines connectades entre elles.

Fonaments de Sociologia

Descripció
L'assignatura pretén aportar a l'alumnat una visió general de la raó de ser de la sociologia com a ciència: l'objecte d'estudi, les perspectives teòriques principals i els conceptes fonamentals tractats a la disciplina sociològica.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

La sociologia com a ciència social empírica té com a objecte analitzar i comprendre la relació i la interrelació de l'ésser humà en els seus diversos contextos socials. Aquesta assignatura té com a objectiu aportar a l’alumnat una perspectiva sociològica d’anàlisi de la realitat, com a prisma complementari d’altres disciplines com la filosofia, les ciències polítiques o les econòmiques. Per això, s'aprofundirà en la tasca de la sociologia com a ciència i en els seus principals enfocaments teòrics i metodològics a través d'autors claus tant clàssics com contemporanis. Així mateix, es treballaran conceptes angulars d’aquesta disciplina que permetin aprofundir en la comprensió del funcionament de la societat.

Continguts

UNITAT 1: La sociologia com a ciència
Tema 1: La perspectiva sociològica
Tema 2: Els orígens de la sociologia

UNITAT 2: Els clàssics de la sociologia
Tema 3: Karl Marx
Tema 4: Emile Durkheim
Tema 5: Max Weber

UNITAT 3: Els grans corrents de la sociologia
Tema 6: El funcionalisme
Tema 7: L'interaccionisme simbòlic
Tema 8: El constructivisme social

UNITAT 4: Els principals conceptes sociològics
Tema 9: Eixos desestructuració social. La desigualtat social
Tema 10: Eixos d’identitat i sentit
Tema 11: Globalització i canvi social

Metodologia

La metodologia docent que s'utilitzarà en la impartició de la modalitat presencial de l'assignatura es concreta a:

Treball a l'aula:

1. Classes magistrals. Les classes magistrals fan referència a l'exposició per part de les professores dels continguts teòrics de l'assignatura, l'orientació de l'alumnat sobre lectures bàsiques i fonts d'informació complementàries i establir pautes i claus per a la realització de les tasques teòrico-pràctiques.

2. Seminaris. Els seminaris són espais de treball conjunt de l’alumnat on es realitzaran activitats dirigides i sessions de debat en base a treballs prèviament realitzats per l’alumnat o qüestions proposades a l’inici del seminari per les professores. Al llarg dels seminaris, les professores donaran resposta als dubtes plantejats per l'alumnat. Els temes abordats en aquests seminaris permetran aprofundir en els continguts teòrics treballats a l'assignatura.

3. Avaluació Contínua. L'avaluació és una part integrada al procés d'ensenyament-aprenentatge. En aquesta assignatura es realitzarà una avaluació contínua que combinarà el lliurament i la presentació de tasques amb el desenvolupament de proves objectives (escrites) al llarg del semestre. Alhora, les professores donaran feedback dels progressos de l'alumne/a. L'incompliment dels terminis de lliurament de les tasques tindrà una penalització a la qualificació final: les tasques lliurades fora de termini tindran una qualificació màxima de 8/10.

Treball o activitats fora de l'aula:

4. Treball autònom de l’alumnat. El treball autònom de l’alumnat consisteix, per una banda, en la lectura de textos seleccionats i en l’elaboració d’esquemes, resums, mapes conceptuals, etc. a partir dels mateixos; i de l'altra, en la preparació dels treballs individuals, especialment, assajos, anàlisi de casos i informes, a lliurar i presentar a l'aula/plataforma.

5. Tutories. Tot l’alumnat tindrà la possibilitat de sol·licitar tutories individuals o grupals, prèvia cita, a les professores. Aquestes tutories podran adreçar-se a resoldre dubtes tant de contingut com d'elaboració de les tasques.

Avaluació

Convocatòria ordinària: Per poder ser avaluat a la convocatòria ordinària s'han d'haver realitzat totes les activitats objecte d'avaluació. Les activitats avaluables s'han de lliurar en les dates indicades pel/per la professor/a. Si per alguna raó degudament justificada i comunicada al/la professor/a, no s'haguessin pogut lliurar en el període fixat, es podrà fer abans de la data de realització de l'examen de l'assignatura, de manera que el/la professor/a les pugui qualificar, encara que en aquest cas no estarà obligat a remetre a l'alumne/a els seus comentaris sobre aquestes activitats. D'altra banda, l'alumne/a té dret a realitzar la prova escrita final, encara que no hagi lliurat totes les altres activitats objecte d'avaluació, però només es calcularà la nota final de l'assignatura si ha lliurat totes les activitats i segons els criteris d’avaluació i les ponderacions establerts en aquesta guia docent. En cas de no haver lliurat o realitzat alguna activitat objecte d'avaluació, constarà a l'acta com a "No presentat" a la convocatòria.

Convocatòria extraordinària: Els criteris d'avaluació són els mateixos que a la convocatòria ordinària, per la qual cosa cal aportar totes les activitats d'avaluació considerades al curs. Es guardaran les notes de les activitats realitzades (inclosa la de la prova escrita final), a l’espera que es realitzin les activitats pendents. En aquesta avaluació s'aplicaran els mateixos criteris de ponderació que a l'avaluació ordinària. Aquesta mesura s'aplica únicament a cada curs en vigor, de manera que, si no supera la convocatòria extraordinària, la renovació de la matrícula suposarà la repetició de l'assignatura completa.

Criteris avaluació

Prova escrita: 30%.

Tasques: 40%.

Exposició de la tasca final: 20%.

Participació: 10%.

Bibliografia bàsica

FLECHA, R., GÓMEZ, J., PUIGVERT, L. (2001) Teoría Sociológica Contemporánea. Barcelona: Paidós Ibérica.
GARCÍA. G.V. (2009) El oficio del sociólogo: la imaginación sociológica. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1568edd9a3620812?projector=1
GIDDENS, A. (2010) Sociología. 6º edición. Madrid: Alianza.
GINER, S. (2001) La Teoría Sociológica Clásica. Barcelona: Arial.
LUCAS-MARÍN, Antonio (2011) Sociología: el estudio de la realidad social. Navarra: Universidad de Navarra.
LUCAS, F – MURILLO DE LA CUEVA (1999) Lecciones de Sociología General. Madrid. Centro de Estudios Ramón Areces.
MACIONIS, J. J., PLUMMER, K. (2012) Sociología. 4º edición. Madrid: Prentice Hall.
RITZER, G. (1993) Teoría Sociológica Clásica. México: McGrawHill.
RITZER, G. (1993) Teoría Sociológica Contemporánea. Mexico: McGrawHill.
SMELSER-WARNER (1991) Teoría Sociológica. Análisis histórico y formal. 3º edición. Madrid. Espasa-Calpe.

Material complementari

BATTHYÁNY, Karina, CABRERA, Mariana (coordinadoras) (2011) Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Apuntes para un curso inicial. Montevideo: Departamento de Publicaciones, Unidad de Comunicación de la Universidad de la República.
BAUMAN, Zygmunt (1990) Pensando sociológicamente. Buenos Aires: Nueva Visión.
BERGER, P. (1963) Invitación a la sociología. Una perspectiva humanística. Barcelona: Herder.
BERGER, P. eta LUCKMAN, T. (2006) La construcción social de la realidad, Buenos Aires: Amorrortu.
BERIAIN, J., ITURRATE, J. (2008) Para comprender la Teoría Sociológica. Estella-Lizarra: Verbo Divino.
BOURDIEU, Pierre, CHAMBOREDON, Jean-Claude, PASSERON, Jean-Claude (1975) El oficio del sociólogo. Buenos Aires: Siglo XXI.
CASTELLS, M. (2008) La era de la información: la sociedad red, Madrid: Alianza.
DURKHEIM, E. (2001) La división del trabajo social. 4º edición. Madrid: Akal.
DURKHEIM, E. (2007) Las reglas del método sociológico, Buenos Aires: Losada.
DURKHEIM, E. (2008) El suicidio. 6º edición. Madrid: Akal.
DURKHEIM, E. (2008) Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Alianza.
FOUCAULT, m (1976): Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI
GIDDENS, A. (2010) Sociología. 6º edición. Madrid: Alianza.
GINER, S., LAMO DE ESPINOSA, E., TORRES, C. (1998) Diccionario de Sociología. Madrid: Alianza.
GONZÁLEZ-ANLEO, J. (1998) Para comprender la sociología. 5º edición. Estella: Verbo Divino
HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C. eta BAPTISTA, P. (2007) Fundamentos de metodología de la investigación. Madrid: McGrawHill.
LUHMANN, N (1995) La creencia de la sociedad. México: Anthropos.
MARX, K., ENGELS, F. (1975) Manifiesto Comunista. Madrid: Fundamentos.
MARX, K. (2009) El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. Madrid: Alianza.
MARX, K. (1959) El capital. Volumen I, II, III. Mexico: Fondo de Cultura Económica.
MEAD, G.H (1982): Espíritu, persona y sociedad. Barcelona: Paidós.
MERTON, R.K (1980) Teoría y estructuras sociales. México. Pardo de Cultura Económica.
MILLS, C. Wright (1959) La imaginación sociológica. XXX
PARSONS, T. (1966) El sistema social. Madrid. Alianza.
WEBER, M. (2012) El político y el científico. Madrid. Alianza.
WEBER, M. (2011) La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Madrid: Alianza.
WEBER, M. (2002) Economía y sociedad, México: FCE.
WEBER, M. (1985) ¿Qué es la burocracia? Buenos Aires. Leviatán.