Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Fotografia digital

Descripció
L´assignatura pretén que l´alumne rebi els coneixements tècnics i pràctics suficients per tal que en finalitzar-la sigui capaç de desenvolupar-se en el món de la fotografia de forma autònoma. Durant el semestre es veuran tots els temes més importants de la fotografia com es la tècnica fotogràfica, la composició, la il·luminació i el processat digital. La idea no es aprofundir en cap d’aquests temes sinó donar una visió transversal per tal que l’alumne pugui entendre i realitzar la majoria de fotografies que hi ha actualment en el món laboral.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs

És recomanable que l´alumne sàpiga desenvolupar-se satisfactòriament amb eines de retoc fotogràfic.

Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 S'empren eines ofimàtiques així com de programació (alt i baix nivell). (GM)
RA.02 Se sap resoldre i dissenyar qualsevol problema en l'àmbit concret de les televisions analògica i digital. (GM)
RA.03 Es coneixen els orígens i fonaments de l'audiovisual digital interactiu així com les noves perspectives al respecte. (GM)
RA.04 Es manegen i coneixen àmpliament diferents càmeres analògiques i digitals, no només a nivell d'ús sinó també de coneixement dels dispositius que les conformen (lents, pel·lícules, sensors, obturadors i altres paràmetres i estris). (GM)
RA.05 Es manegen tot tipus de formats d'imatge i sistemes d'emmagatzematge, de vegades basats en metadades. (GM)
RA.06 S'apliquen els fonaments inviolables de l'ètica i legalitat en els mitjans. (GM)

Continguts

La tècnica fotogràfica
• La òptica
• Els objectius
• La càmera fotogràfica

L’edició gràfica
• Les regles compositives
• Reportatge fotogràfic
• Conferència d’un expert

La il·luminació
• Llum natural i llum disponible
• flash

Metodologia

D1. Classes teòriques
Les classes teòriques serviran per acabar d’assolir diferents conceptes que anteriorment els alumnes ja han aprés a partir de la metodologia Flipped Classroom.

D2. Classes de problemes i exercicis
Durant la duració de l’assignatura es proposaran 4 exercicis individuals que els alumnes hauran realitzar per poder aprofundir en els coneixements que s’estan donant.

D3. Seminari
Una de les sessions de classe la impartirà un fotògraf de reconegut nom. La finalitat és que l’alumne entengui el mercat laboral que gira al voltant de la fotografia així com també la forma de treballar en el món professional.

D4. Flipped Classroom
Alguns dels conceptes els aprendrà l’alumne per el seu compte a partir d’algunes directius del professorat. Per aquesta raó les classes teòriques serviran per validar i ampliar els continguts apresos.

D5. Peer Instruction
Per validar els continguts apresos els alumnes s’hauran d’explicar entre ells els conceptes trobats i explicar-se que han interpretat de cadascun d’ells.

D6. Pràctiques de laboratori
Per entendre millor els conceptes d’il·luminació els alumnes hauran d’utilitzar el laboratori Medialab on experimentaran amb diferents tipus de fonts d’il·luminació.

D7. Aprenentatge Basat en Projectes
Per tal de poder posar en pràctica tots els conceptes apresos i aprendre’n alguns de nous (sobretot referent a la part d’edició gràfica) l’alumne haurà de realitzar un projecte personal com els que existeixen a la realitat.

Avaluació

SA1. Exàmens
L’assignatura té dos exàmens teòrics. El primer es realitza durant el punt de control i avalua els temes de la tècnica fotogràfica i l’edició gràfica mentre que el segon (que es realitza al final de l’assignatura) avalua la part d’il·luminació.

SA2. Exercicis, problemes i pràctiques
Durant l’assignatura l’alumne disposarà d’una sèrie d’exercicis per poder comprendre millor els conceptes teòrics ensenyats a classe.

• Exercicis: L’alumne haurà de realitzar 4 exercicis durant tot el semestre. Aquests exercicis es podran fer individualment o en parella.
• Pràctica: Per poder aprovar l’assignatura serà necessari que l’alumne entregui correctament una pràctica individual.

SA3. Presentacions orals
En una de les sessions presencials els alumnes hauran de presentar un concepte tècnic fotogràfic.

SA4. Participació a classe
Per validar que s’han assolit els conceptes donats a classe es realitzaran una sèrie de preguntes a tots els alumnes.

Criteris avaluació

Nota necessària per aprovar
Per poder aprovar l’assignatura el SA1 i el SA2 han de tenir una nota igual o més gran que 5 en totes les parts que els composen. El SA3 i el SA4 poden no és necessari que estiguin aprovats.

Bibliografia bàsica

Apunts que es proporcionen amb l'assignatura

Material complementari

LA FOTOGRAFIA PASO A PASO: UN CURSO COMPLETO, Michael John Langford. Ed H. Blume fitxer
CURSO AVANZADO DE FOTOGRAFIA DIGITAL, Tom Ang. Ed. H. Blume fitxer
ILUMINACIÓN, David Präkel. Ed Blume fitxer
FOTOGRAFIA DIGITAL, Jose Antonio Ramalho. Ed Ocio Digital fitxer
MANUAL DE FOTOGRAFIA DIGITAL SLR, John Freeman. Ed H.Blume fitxer
LANGFORD, FOTOGRAFIA BÀSICA, M.Langford, Anna Fox Richard Sawdon. Ed Omega fitxer
NUEVO MANUAL DE FOTOGRAFIA, John Hedgecoe. Ed Omega fitxer
FOTO DIGITAL DE ALTA CALIDAD, Jose Mellado. Ed Artual SL fitxer
FOTOGRAFIA DIGITAL CON POCA LUZ, Tim Gartside. Ed Evergreen fitxer