Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

ESTRUCTURES 4. Estructures II

Descripció
1.1. Codi: YY021 1.2. Tipus d´assignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 3 1.5. Professor responsable: 1.6. Idioma: Català - Castellà – Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

· Conèixer i ser capaç d'aplicar als estats límit el mètode dels coeficients parcials.

· Ser capaç d'identificar els models adequats per als tipus estructurals més adequats.

· Ser capaç d'establir les accions sobre els edificis i aplicar-les als models de càlcul.

· Ser capaç de comprovar els estats límit dels elements estructurals més comuns aplicant el mètode dels coeficients parcials.

Continguts

Bases per a la comprovació estructural

· Seguretat estructural

· Estats límit

· Mètode dels coeficients parcials

· Models de càlcul i variables bàsiques

Accions en els edificis

Comprovació d'estructures per elements:

· Elements sotmesos a tracció

· Elements sotmesos a compressió

· Elements sotmesos a flexió simple i composta

· Unions i suports

I per a diferents materials (segons l'esforç):

· Formigó

· Acer

· Fusta

· Fàbrica

· Estructures mixtes

Metodologia

Classes de problemes i exercicis

Aprenentatge al ritme propi - Self Paced Learning

Aprenentatge basat en projectes

Classe invertida - Flipped Classroom

Gamificació Ludificació

Aprenentatge just a temps - Just-In-time teaching

Magistral

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens

Treballs

Exercicis, problemes, pràctiques

Projectes

Presentacions grupals / individual

Autoavaluació

Participació/seguiment en classe

Correccions de projectes: tutories

Correccions tribunal/jurat

Bibliografia bàsica
Material complementari