Grau en Enginyeria de la Salut La Salle Campus Barcelona

Grau en Enginyeria de la Salut

Lidera els avenços tecnològics que definiran la medicina del futur.

Electrònica analògica

Descripció
En aquesta assignatura s’estudien les principals aplicacions de l’electrònica analògica, com són els diferents tipus d’amplificadors i els oscil·ladors.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Fonaments d’electrònica.

Objectius

Els alumnes adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s'indiquen a continuació:

1. Dominar els conceptes bàsics de teoria de circuits electrònics.
2. Aplicació de l’electrònica per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
3. Dissenyar circuits d’electrònica analògica i digital per aplicacions pròpies de l’enginyeria de la salut, com sensòrica i instrumentació mèdica.
4. Identificar i tenir la capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica, en problemes d’electrònica en un entorn de laboratori dins d´un equip de treball.

Continguts

1. Anàlisi del transistor en petit senyal.
2. Resposta en freqüència dels amplificadors.
3. Realimentació.
4. Estabilitat de circuits realimentats.
5. Oscil·ladors.
6. Amplificadors operacionals.
7. Aplicacions no lineals dels amplificadors operacionals.

Metodologia

La metodologia emprada en aquesta assignatura separa les classes en dos tipus: les teòriques i les pràctiques.
Dins de les classes teòriques, bàsicament el que s´imparteix són classes magistrals on s´explica el contingut teòric de l´assignatura i es resolen problemes relacionats. Es proposen, a cada bloc de teoria, problemes perquè els alumnes els facin a casa i els lliurin al professor per poder fer un avaluació més continuada. Així mateix, dins d´aquestes classes algunes es dediquen a proposar problemes i que els alumnes els resolguin in situ, per tal de que l´alumne participi activament de les mateixes.
Les classes pràctiques, tracten de plasmar en exemples pràctics tot el que s´està explicant a classe al llarg de l´any. Per fer les classes pràctiques al laboratori d´electrònica, es divideixen els alumnes en grups més reduïts i se´ls hi assigna un professor per grup. Aquestes classes són presencials i sempre es fan amb el professor al costat per tal d´assessorar en el que calgui. Els alumnes realitzen les pràctiques en grups de dos.

Avaluació

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Criteris avaluació

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Bibliografia bàsica

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Material complementari

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.