Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Dramatúrgia audiovisual

Descripció
Ficció o no, cada bon relat necessita ser construït mitjançant un conjunt de tècniques i normes per a ser eficaç. L'assignatura pretén aportar coneixements i eines per a detectar i identificar els models d'estructures dramatúrgiques subjacents en tota narració, amb un especial enfocament en els mitjans de comunicació audiovisual. En aquesta assignatura es donarà a conèixer a l'alumne les bases de narrativa i de guió, analitzant obres dramatúrgiques i realitzant pràctiques com l'escriptura bàsica per a audiovisuals.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
3.00
Coneixements previs

L´assignatura requereix coneixements previs de llenguatge audiovisual.

Objectius

L'objectiu principal de l'assignatura és dotar a l'alumne dels coneixements fonamentals sobre les estructures dramatúrgiques tradicionals i audiovisuals, per a desenvolupar amb èxit la creació de continguts audiovisuals bàsics.

Per a dur a terme aquest objectiu, l'assignatura té com a centre:
Conèixer i reconèixer les narratives tradicionals.
Efectuar la lectura de l'obra dramàtica des d'uns paràmetres que permetin la correcta comprensió i interpretació dels textos.
Analitzar i comprendre els elements necessaris per a la construcció d'una història.
Conèixer les eines útils per a la creació de continguts i relats.
Adquirir coneixements en relats dels diferents mitjans audiovisuals.
Aprendre nocions bàsiques per a la construcció de narratives eficaces.
Saber comunicar de manera efectiva.
Demostrar capacitat d'aprenentatge autònom per a aconseguir un treball eficient.
Les claus internes del text i el seu funcionament.
Conceptes, nocions i terminologia de narrativa tradicional.
Personatges i situacions dramàtiques.
Trama i estructures narratives: els seus elements, funcions, relació i característiques principals.
Arguments i trames universals.
Mètodes i procediments dels processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals.
Punt de vista i focalització.
El narrador i la veu al relat audiovisual.

Continguts

Qüestions preliminars
Les emocions; punt de partida de les històries
Què és un guió?
El personatge
Estructura d'un guió
Els procediments narratius
Les errors del guió

Metodologia

Classes presencials amb exposició frontal dels continguts.
Lectura de textos en classe i fora de classe.
Anàlisi de productes audiovisuals en classe i fora de classe.
Exercicis d'avaluació contínua individuals i en equip.
Treballs per projectes en els que l’alumne pren decisions i resol problemes.
Assistència, participació i actitud en classes.

Avaluació

Avaluació:
Avaluació Continua (80%)
Qüestionaris (20%)

La nota final sortirà de la mitja pondera de cada una de les parts.
Durant l’horari lectiu es realitzaran algunes pràctiques puntuables. La falta d'assistència en aquests exercicis significa suspendre´ls amb un 0. Es pot recuperar aquestes activitats a la convocatòria extraordinària, sempre que quedi suspès el semestre. En cas contrari, el zero fa mitja amb la resta de notes.
L’entrega fora de temps d’un exercici o la NO entrega d’aquest, farà que aquesta activitat sigui valorada amb un 0. Es pot recuperar aquestes activitats a la convocatòria extraordinària, sempre que quedi suspès el semestre. En cas contrari, el zero fa mitja amb la resta de notes.

Convocatòria extraordinària:
Els alumnes no es poden presentar a pujar nota, si els semestres estan aprovats.
Els exercicis suspesos durant els semestres es podran recuperar des del final del primer trimestre fins al 29 de juny de 2020.
La nota que s’obtindrà d’aquests no serà superior a 5.
Aquests exercicis es recuperaran de forma individual, siguin en origen individual o grupal.

Criteris avaluació

Es pot construir qualsevol narració dins de l'àmbit audiovisual, incloent-se el cinema, el vídeo, l'interactiu Multimèdia i la publicitat, principalment.
Es generen guions per a tota mena de produccions de l'àmbit audiovisual i Multimèdia. (GM)

Bibliografia bàsica

El libro del guión: Fundamentos de la escritura de guiones, Syd Field, Madrid, 1995, Plot ediciones (Screenplay: The Foundation of Screenwriting; y los otros textos de S. Field)
The Writer's Journey: Mythic Structure For Writers, Christopher Vogler, 2007, Michael Wiese Productions
El relato cinematográfico. Cine y narratología, André Gaudreault.;FrançoisJost Barcelona, 1995, Paidós
La narración en el cine de ficción, David Bordwell, Barcelona, 1996, Paidós
Guión Audiovisual, Fernando De Felipe, Barcelona, 2006, UOC
Narrativa audiovisual: televisiva, fílmica, radiofónica, hipermedia y publicitaria, Francisco García, Madrid, 2006, Laberinto
Estetica del cine. Espacio filmico, montaje, narracion, lenguaje, J. Aumont, A. Bergala, M. Marie, M. Vernet, Barcelona, 1985, Paidós
Adaptación, Fernando De Felipe; Iván Gómez, Barcelona, 2008, Trípodos
Libertad dirigida. Una gramática del análisis y diseño de videojuegos, Víctor Navarro Remesal, 2016, Shangrila textos aparte

Material complementari

El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito; Joseph Campbell, 1959, Mèxico, Fondo de cultura económica
El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la estructura de guiones, Robert McKee, Barcelona, 2002, Alba
Cómo convertir un guión en un guión excelente, Linda SEGER, 1991, Madrid, Rialp