Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Desenvolupament de serveis en línia

Descripció
En el procés de disseny i implementació d’una aplicació, sigui web, mòbil o d’escriptori, ens trobarem amb la necessitat d’obtenir dades, com podria ser d’un arxiu de text, una base de dades o d’un XML. Fins aquí, cap problema, per exemple, la aplicació web consulta la base de dades que es troba al servidor, l’aplicació mòbil pot consultar un fitxer de text que es troba al dispositiu, inclús l’aplicació d’escriptori pot llegir l’XML del directori. Però, que passa si totes 3 aplicacions volem que accedeixin i modifiquin les mateixes dades? Necessitem d’una eina que ens solucioni aquest problema: Els serveis en línia. En aquesta assignatura, desde una vessant pràctica, s’estudiaran les arquitectures de serveis en línia que hi han, quins protocols de comunicació s’utilitzen, com es transmeten les dades, quines característiques tenen, etc.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Els objectius principals de l’assignatura són:
• Aprendre les diferents arquitectures de serveis en línia i quan utilitzar-les
• Desenvolupar serveis en línia.
Objectius secundaris de l’assignatura:
• Conèixer l’arquitectura client-servidor.
• Conèixer el protocol http.
• Conèixer llenguatges de intercanvi de dades XML i JSON.
• Conèixer javascript i ECMA18.

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 Es poden desenvolupar aplicacions informàtiques basades en arquitectures client/servidor, web i dispositius mòbils.
RA.02 Es disposa dels coneixements necessaris per a la utilització de patrons de disseny.
RA.03 Coneixements per a la programació d’aplicacions amb accés a bases de dades.

Continguts

· Arquitectura client/servidor
· Tecnologies servidor
· Serveis en línia
· Programació orientada a objectes
· Implementació utilitzant patrons de disseny

Metodologia

F01. Lliçó magistral
El professor transmet coneixements/conceptes als alumnes mitjançant una exposició oral, sovint es recolza l’explicació amb continguts en una pissarra i/o audiovisual.

F02. Resolució de problemes i exercicis
El professor proposa un conjunt de problemes i/o exercicis amb l’objectiu que els alumnes posin en pràctica i/o complementin coneixements que prèviament han adquirit.

F03. Estudi personal
L’alumne estudia continguts de la matèria pel seu compte. Aquest estudi pot involucrar anàlisi, comprensió i/o memorització de continguts.

F04. Activitats d’avaluació
L’alumne realitza proves que permeten valorar l’adquisició de competències i coneixements. En les classes i/o per treballar en horari no lectiu, el professor demana problemes/exercicis per tal d’avaluar-los i donar comentaris (“feedback”) a l’alumne.

F05. Pràctica o projecte
L’alumne resol un cas pràctic mitjançant l’aplicació dels coneixements tractats a classe, pot incloure també l’adquisició i aplicació de nous coneixements de forma autònoma i/o guiada pel professorat. Normalment l’alumne pot consultar material sobre els temes/coneixements que requereix la pràctica o projecte.

F07. Tutorials
El professor dóna una referència i/o entrega documentació a l’estudiant que indica pas a pas el funcionament d’una eina de treball o un procés per tal d’aconseguir un resultat determinat.

F08. Tutoria especialitzada
El professor orienta i supervisa a un alumne o a un grup reduït d’alumnes en el desenvolupament d’una activitat pròpia dels continguts de l’assignatura.

F13. Portafoli
L’alumne recopila treballs, pràctiques i/o projectes realitzats en diverses assignatures del Grau Universitari. Aquests treballs denoten el procés personal seguit per l’estudiant, permetent-li a ell i als interessats veure els seus progressos en l’assoliment dels coneixements propis del Grau.

Avaluació

La nota final de l’assignatura es calcula segons l’expressió:

NFinal = 0,9*Nepp + 0,1*Nportafoli

La nota d’exercicis, problemes i pràctiques (Nepp) es calcula com un 30% de la mitjana d’exercicis pràctics (Nexercicis) i un 70% de la nota obtinguda en la pràctica (Npractica). Npractica ha de ser igual o major a 5, altrament no s’aprova l’assignatura. Per tant:
Nepp = 0,3*Nexercicis + 0,7*Npractica

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

· THOMAS FIELDING, R. (2000) Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Disponible online: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

· RUBY S.; RICHARDSON L, RESTful Web Services: Web Services for the Real World, 8 de maig de 2007, O'Reilly Media.

· https://graphql.org/learn/

· https://grpc.io/

Material complementari