Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Desenvolupament de nous productes

Descripció
Desenvolupament de nous productes i serveis es preocupa del procés essencial en totes les empresa i organitzacions que contínuament estan desenvolupament nous productes i/o serveis. NPD es part de la nova oportunitat de mercat/empresa identificada en la companyia: es el proses de transformació d´una oportunitat de mercat d´un producte o servei disponible a la venta (V.Krishnan, T. Ulrich). Tenint en compte l´evolució de la tecnologia i el comerç, les teories NPD han passat per diferents etapes i s´han afegit important factors pel procés, però el procés basic te com a objectiu por l´organització a un desenvolupament eficaç i eficient del producte o servei. Aquest curs s´ocupa del aspectes principals del NPD i el seu entorn directe dins i fora de l´empresa, oferint diferents perspectives, metodologies i tècniques, però també al mateix temps, l´aplicació del NPD en la realitat. El curs esta relacionat directament amb la classe d´innovació i creativitat amb la que es comparteix el projecte pràctic. Aquells alumnes que facin el curs treballaran en la creació d´un es crit que serà el punt de partida pel curs de NPD. L´entrega de l´escrit de la classe d´innovació i creativitat de simular la situació real, on un equip d´innovació deu entregar uns conceptes abstractes i identificar les oportunitats del disseny i els enginyers deuen convertir aquest producte/servei en una solució concreta. Per tant el curs de NPD es centrarà en com convertir una oportunitat especifica en un producte o experiència concreta. Un cercle breu per definir l´idea del producte/experiència, la creació d´un prototip, provar el prototip, re definir alguns aspectes, nou prototip i provar la solució final. El punt de partida es la necessitat de la creació del prototip i proves amb l´objectiu d´aconseguir el ritme dels cicles de desenvolupament de productes i ensenyar als estudiants a ser capaços de desenvolupar en un curt termini i de manera flexible nous productes i/o experiències. . (`Lean product development´)
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius

El curs té com a objectiu donar als estudiants una visió clara del procés de NPD, metodologies, eines i entorns, amb un enfocament especial en l´aplicació practica.
A mes de la teoria, el curs té com a objectiu fer que els estudiants treballin en un nou producte. Deuen desenvolupar i provar un prototip d´un producte o servei i aprendre el procés dels reptes del desenvolupament NP.
Un aspecte important en el procés es el treball en equip.

Continguts

1. Introducció al NPD: horari i planificació del curs
2. Introducció al NPD: que es? Evolució, organització i reptes
3. Estratègies NPD, procés NPD, pensament en el disseny
4. Formació d´equips i punts de referències, busqueda de patents, legislacions, plantejament de treball en equip
5. Exemples de NPD, impressores 3D (`case Builder y otros´), reptes en el desenvolupament de productes: `build a nut cracker´
6. `Nut cracker´
7. Treball en grup en la construcció del document de treball del `Nut cracker´
8. Presentar el `Nut cracker´
9. Feedback del `Nut cracker´: procés i punts crítics
10. MVP I tècniques de prototip (exercici)
11. Busqueda critica de NPD: punts de referència, busqueda de patents, legislacions
12. Tècniques FAST: necessitats, especificacions, funcions i solucions al product: `the tea pot case´
13. Exercici FAST amb l´objecte que porti cada grup
14. Presentacions de l´anàlisi FAST de l´objecte
15. Entendre BRIEF definir especificacions i funcions critiques
16. Treballar en les referències per les funcions del prototip planejat
17. Fer prototip
18. Invitat: : `user test of prototype identify user requirements´
19. Provar el pla de prototip
20. Provar prototip
21. Fer un document sobre la prova del prototip i proposar millores
22. Nou pla de prototip
23. Segona elaboració del prototip
24. Segona prova del prototip
25. Resultat del test del prototip + preparació de la presentació amb els conceptes del producte

Metodologia

El curs tindrà un major pes en la part practica. Els estudiants es dividiran en diferents grups de treball, cada un desenvoluparà un nou producte. Empreses reals presentaran els seus escrit de productes i els grups hauran d´escollir un producte per desenvolupar. Seran guiats durant el procés i tindran que presentar els prototip final (i provat) a les empreses que inicialment van presentar el seus escrit de productes.
Els estudiants seran guiats traves el procés de NPD, desenvolupant els seus propis conceptes del producte. Durant les lliçons s´explicaran les teories i les guies. Això s´aplicarà en el treball de grup per se entregat en un format correcte. Els grups rebran feedback sobre el seu treball per poder seguir en el següent pas del procés de NPD
Al final del curs, els grups presentaran els seus conceptes de disseny definitius del nou producte, i un prototip (no funcional) a les empreses que inicialment van presentar els escrits del producte.
Durant les sessions de treball, els professors estaran presents per proporcionar orientació i major recolzament pel nou producte. A mes, els estudiants poden tenir sessions de tutoria amb els professors fora de l´horari normal de classe. Es tracta de dona un recolzament addicional pel desenvolupament de nous productes. Encara que no es obligatori, aquestes sessions son recomanables.
La major part de la nota esta basada en el treball i la presentació de grup
Per això la auto organització i l´organització en grup son parts importants per una avaluació exitosa del curs.

Avaluació

Basat en els següents punts:
15% treball en grup (`peer evaluation´)
70% entregues de treball en grup i presentacions
15% assistència a classe
Els requeriments per aprovar el curs es tenir una nota mínima del 40%
Política de recuperació
Ja que es un curs basa en la practica no hi ha examen de recuperació. Si l´estudiant suspèn haurà de repetir l´assignatura.

Criteris avaluació

Complir amb els entregues i presentacions.
Gran part del curs consisteix en la preparació i presentació de les entregues, com s´indica en el programa del curs.
Les entregues i presentacions hauran de fer-se segons les directrius i les plantilles que rebran durant el curs.
Les entregues i presentacions formen el 70% de la nota del curs, per això es molt important per la nota final
- Comunicació i entrega de treballs
Totes les presentacions i altres entregues deuen de ser entregades en estudy en el dipòsit que es crea durant el curs. També el feedback, diapositives del curs, articles i altres materials necessaris, s´entregaran a traves d´estudy.
Estarem disponible per preguntes i ajudar durant les classes de treball en grup, a traves d´un correu electrònic podeu requerir un temps per parlar sobre coses del treball.
Els detalls per contactar amb el professor es pot trobar en `course contract´

Bibliografia bàsica

A mes del text principal, les lectures addicionals estan penjades a estudy o entregades a classe. La majoria d´aquestes lectures son articles, blogs o links interessants.
El llibre recomanat es:
Karl Ulrich, Steven Eppinger, “Product design and development”, Mac GrawHill, 2007 fourth edition