Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

CONSTRUCCIÓ 4. La solució constructiva

Descripció
1.1. Codi: YY017 1.2. Tipus d´assignatura: Obligatoria 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 6 1.5. Professor responsable: 1.6. Idioma: Català - Castellà – Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

· Contrastar i verificar l'eficiència i la tecnologia de les solucions constructives.

· Relacionar, analitzar i sintetitzar la idoneïtat dels materials de construcció en correspondència a les solucions constructius i al seu cicle de vida.

· Conceptualitzar i avaluar solucions constructives atenent criteris tècnics i de sostenibilitat.

· Reconeixement de la normativa com a marc legal.

Continguts

El curs de Construcció IV assumeix tota comprensió dels cursos anteriors i planteja conceptualitzar la solució constructiva de manera contrastada i avaluada segons criteris tècnics i eficients. La síntesi de la solució constructiva sota la mirada del cicle de vida se centra en la construcció en sec i la idoneïtat dels materials i productes a utilitzar dins del mercat.

1. Construcció en sec

A1. Envolupants lleugeres

Murs cortina

Cobertes amb base lleugera

Nous materials i productes

A2. Envolupants pesades: prefabricades

Nous materials i productes

A4. El buit, la finestra i els filtres

1. Construcció industrialitzada

Nous materials i productes

1. Construcció interior

Nous materials i productes

Metodologia

Classes de problemes i exercicis

Pràctiques de laboratori

Aprenentatge al ritme propi - Self Paced Learning

Classe invertida - Flipped Classroom

Ludificació Ludificació

Ensenyament entre parells - Peer Instruction

Esdeveniments reals

Aprenentatge just a temps - Just-In-time teaching

Magistral

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens

Treballs

Informes intern/extern

Exercicis, problemes, pràctiques

Projectes

Presentacions grupal/individual

Autoavaluació

Participació/seguiment en classe

Correccions de projectes: tutories

Correccions tribunal/jurat

Bibliografia bàsica
Material complementari