Grau en Estudis de l'Arquitectura

Viu una nova forma d'aprendre arquitectura

Composició 1

Descripció
1.1. Codi: YY037 1.2. Tipus d´assignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 6 1.5. Professor responsable: 1.6. Idioma: Català - Castellà – Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

· Aprofundir en el coneixement de l'arquitectura, discriminant el banal i superflu, els llocs comuns del coneixement, d'allò que aporta valor, atemporalitat. Aprofundir en les maneres de pensament i mètodes de concepció de la forma de la modernitat.

· Adquirir la curiositat com a motor per a l'aprenentatge: fer-se preguntes, qüestionar-se l'aparent. Ser actius, conscients del posicionament crític, iniciar-se en el pensament abstracte.

· Capacitat de desenvolupar un procés de recerca, per a oferir una lectura unitària, original i estructurada, de l'objecte d'estudi, des de diferents aproximacions i escales, i en un format acadèmic.

· Capacitat d'organitzar processos de treball en grup i individualment, i de transmetre nou coneixement, amb rigor, precisió i expressivitat, en forma oral, escrita i gràfica (dibuixos, fotografies i maquetes).

Continguts

Els temes tractats es refereixen a les diverses tipologies edificatòries de l'arquitectura moderna. S'analitzen per exemple pavellons d'exposició, escoles, edificis residencials, esglésies, etc. que permeten d'una banda l'extracció de característiques comunes del tipus, i per un altre el descobriment de formes diferents d'afrontar el projecte, en relació al lloc, a l'autor, o a l'època. L'estudi es realitza des de criteris de projecte, que van des de la implantació i el context històric, fins a la resolució del detall constructiu, per a revelar els principis de la forma. El treball en conjunt de tota la classe, en els tallers i les presentacions, permet ampliar el coneixement a la resta d'estudiants sobre els diferents episodis de la història de l'arquitectura moderna. En les classes es faciliten els coneixements bàsics, i més important si cap, les eines per a conèixer. Es tracta d'obrir noves perspectives, però sobretot de col·locar a l'alumne en posició perquè ell mateix pugui descobrir.

El treball de recerca de les obres s'estructura en les següents fases:

1. fase d'informació (recollida i valoració de les fonts)

2. fase d'anàlisi (redibuixo i maqueta a diferents escales de representació)

3. fase de redacció i proposta (memòria descriptiva i presentació en format dossier i ppt)

A més dels lliuraments parcials de cadascuna d'aquestes parts, es realitzen al llarg del curs diversos exercicis plàstics (fotografia, collage, maqueta) d'expressió dels conceptes arquitectònics subjacents en les obres, així com la lectura i comentari de textos crítics o propositius de la modernitat, en relació amb altres disciplines (art, fotografia, cinema) al voltant de l'arquitectura, que es presenta amb un format de text acadèmic (cites, fotografies, referències).

Metodologia

Classes de problemes i exercicis

Pràctiques de laboratori

Seminari

Aprenentatge al ritme propi - Self Paced Learning

Aprenentatge Basat en projectes

Classe invertida - Flipped Classroom

Gamificació Ludificació

Ensenyament entre parells - Peer Instruction

Esdeveniments reals

Aprenentatge basat en Reptes

Mètode del cas

Magistral

Avaluació
Criteris avaluació

Exàmens

Treballs

Informes intern/extern

Exercicis, problemes, pràctiques

Projectes

Presentacions grupal/individual

Autoavaluació

Participació/seguiment en classe

Correccions de projectes: tutories

Bibliografia bàsica
Material complementari