Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Cinematografia i color

Descripció
Avui en dia, és molt difícil trobar mitjans de comunicació que no contemplin el suport digital. El contingut audiovisual que utilitzem i consumim per a la comunicació, l'oci i la informació han adquirit un paper fonamental en la nostra vida quotidiana. Però darrere d'aquest contingut són necessaris professionals amb coneixements en la matèria que puguin fer-ho possible. Aquesta assignatura dóna eines digitals a l'alumne que li permeten expressar-se a través de la imatge, el color, la composició, el moviment i la cinematografia digital en general. L'alumne adquireix els fonaments teòrics i els coneixements pràctics necessaris per generar, transformar imatges digitals i muntar peces audiovisuals completes. L'alumne aprèn a crear presentacions, cartells per a pel·lícules, retocar imatges, compondre plànols 2D / 3D, preparar "Color Keys" i crear la seva pròpia Show Reel personal amb un flux de treball ràpid i òptim.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

- Conèixer els conceptes de captació i fotomuntatge
- Retocar, manipular i il·luminar una imatge.
- Crear composicions d'imatge i vídeo.
- Crear dissenys i continguts audiovisuals per a una producció real.
- Aprendre a crear una reel personal per guanyar visibilitat en el mercat professional.

Continguts

Bases teòriques
Conceptes i eines
Color Digital
Fotomuntatge
Efectes
Seleccions i modes de transformacó
Modes de fusió
Capes d'ajust
Màscares
Retoc fotogràfic
Càmera i característiques
Normes de composició
Tractament de la llum
Muntatge de vídeo i àudio
Showreel

Metodologia

Es treballa mitjançant metodologies docents actives i l'aprenentatge basat en projectes. Tot i existir classes magistrals, predominen les demostratives i les pràctiques; on aquestes últimes les realitzen els alumnes individualment amb la supervisió continuada del docent.

A l'inici de cada sessió es resolen els dubtes pendents de l'anterior pràctica o sessió.
A continuació es tracta la part teòrica-pràctica perquè els alumnes tinguin els coneixements i eines necessàries per desenvolupar els plantejaments i assolir el nous objectius.

S'ofereixen activitats didàctiques amb material audiovisual específic perquè l'alumne pugui familiaritzar-se amb el vocabulari tècnic i desenvolupar el seu creixement professional mitjançant la pràctica i l'experiència.

A l'inici de curs, es plantegen els exercicis que conformen l'avaluació contínua de tot el semestre i la ruta a seguir per aconseguir el propòsit de l'assignatura.

Al llarg de el curs, l'alumne rep Feedbacks individuals i grupals per evolucionar i tenir l'oportunitat de rectificar, millorar els seus treballs i tenir una evolució constant en el seu aprenentatge.

Avaluació

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:
Evaluació Contínua: 100%
Lliurament de les pràctiques, participació de l'alumne en les classe i criteri del professor.
Per superar el lliurament de les pràctiques, la mitjana ponderada a de ser igual o superior a 5.
Hi ha pràctiques que es corregeixen públicament per posar-les en comú i aprendre col·lectivament dels encerts i errors de tots els alumnos. Si l'alumne lliura les pràctiques sense atendre a les bases de lliurament li afectarà negativament la nota.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA:
Aquells estudiants que no superin la convocatòria ordinària, tindran l'opció d'aprovar l'assignatura en la convocatòria d'avaluació extraordinària.

CRITERIS D'AVALUACIÓ PER A TOTES LES CONVOCATÒRIES:
Si el lliurament dels exercicis no s'efectua en la data establerta pel docent, l'assignatura quedarà suspesa.
La nota final de cada exercici serà binària (aprovat / no aprovat), depenent de la bona o mala aplicació i els requisits establerts.
Es permetran excepcions quan les causes d'aquestes faltes siguin justificades. En aquest cas, el docent ha de citar una nova data de lliurament individual per al cas particular, sempre que el calendari escolar ho permeti.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

BERGER, J. 2000. Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili.
BROWN, B. 2014. Cinematografía. Teoría y Práctica. Ed. Barcelona: Omega.
HELLER, E. 2004. Psicología del color. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
JARDÍ, E. 2012. Pensar con imágenes. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
LANGFORD, M. 2001. Fotografía bàsica. Barcelona: Ed. Omega.
SHAEFER , D. I SALVATO, L. 1990. Maestros de la Luz. Madrid: Plot Ediciones.
TORNQUIST, J. 2008. Color y Luz. Teoría y Práctica. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.