Grau en Enginyeria de la Salut La Salle Campus Barcelona

Grau en Enginyeria de la Salut

Lidera els avenços tecnològics que definiran la medicina del futur.

Bio-ortopèdia

Descripció
L'assignatura de Bio-ortopèdia té com a objectiu formar l'estudiant en els principis i aplicacions relacionats amb la biomecànica i els dispositius ortoprotèsics. A través d'aquesta matèria, es destaquen els principis de disseny i fabricació de dispositius ortopèdics, pròtesis, mecanismes robòtics, biònics i exoesquelets, així com altres tecnologies per millorar la funcionalitat i la qualitat de vida dels pacients.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

Els alumnes adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s'indiquen a continuació:
1. Demostrar la capacitat d'avaluació i anàlisi de problemes físics que requereixin l'aplicació de pròtesis, ortesis, exoesquelets o dispositius biònics.
2. Saber dissenyar, desenvolupar i avaluar nous models de pròtesis, ortesis, exoesquelets o dispositius biònics, específics per a cada persona.

Continguts

1. Qualitats físiques i capacitats funcionals: avaluació, detecció de discapacitats, determinació de pròtesis i ortesis adequades per a cada persona.
2. Anàlisi de pròtesis i ortesis per a les activitats de la vida quotidiana, tant en l'entorn laboral com en tasques lúdico-esportives.
3. Estructura i funció de pròtesis i ortesis per a l'extremitat inferior i per a l'extremitat superior.
4. Models de pròtesis robòtiques, biòniques i exoesquelets.
5. Disseny de pròtesis i exoesquelets.

Metodologia

A Bio-ortopèdia s'imparteixen classes magistrals on s'expliquen els continguts teòrics de l'assignatura que es complementa amb problemes i exercicis. A més, es realitzarà aprenentatge a base de problemes amb l'objectiu que l'alumne participi activament en la resolució de casos reals.

Avaluació

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.

Material complementari

Veure carpeta electrònica de l’assignatura.