Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Animació de personatges

Descripció
El temari comença expandint els coneixements dels alumnes en les tècniques d'animació apreses durant l'assignatura d'Animació, s'expliquen els principis de l'animació digital, posant especial èmfasi en ells i treballant a classe variats exercicis pràctics per assolir bé aquests coneixements. A continuació, es fan diverses sessions al laboratori del Medialab, on es veu com integrar la captura de moviment de persones reals (Motion Capture) amb un programari d'animació i es posa tot en pràctica permetent als alumnes realitzar una captura de moviment al laboratori MediaLab i editant aquesta animació amb tots els coneixements apresos durant el curs. També es treballarà amb diversos formats de riggins automatitzats. Finalment, els alumnes hauran de produir una petita animació sobre un personatge i exportar-lo en un motor de videojocs.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

L'objectiu de l'assignatura és continuar l'aprenentatge del món digital de l'animació per ordinador, especialment l'animació de personatges.
D'altra banda hi ha molts altres objectius, com es comenten a continuació:
1. Tenir coneixements sòlids de la teoria de l’animació digital.
2. Tenir coneixements sòlids de les eines d’animació 3D.
4. Capacitat d'aplicar els principis d'animació antropomòrfica en l'animació de personatges digitals.
5. Capacitat de realitzar una animació per ordinador.
6. Capacitat de traslladar els coneixements teòrics a la pràctica.
7. Aprendre a fer servir un sistema òptic de MoCap.
8. Aprendre a gestionar els diferents formats de fitxers MoCap.
9. Aprendre a integrar el MoCap a personatges 3D, tant en temps real com en post-producció.

Continguts

CONCEPTES BÀSICS EN L'ANIMACIÓ
-Teoria i principis de l'animació
-Timing i editor de corbes

ANIMACIÓ DE PERSONATGES
-Configuració i animació d’esquelet Biped de Character Studio
-Animació de personatges amb Mixer Biped
-Edició i producció d’animacions MoCap amb Biped
-Pesat de malla amb Physique i Skinning
-Configuració d’esquelet CAT i animació amb CATMotion i props

MOTION CAPTURE
-Captura de moviment amb el sistema òptic Vicon al MediaLab
-Post-processat de dades de captura
-Edició i producció d’animacions MotionBuilder
-Edició MoCap facial MotionBuilder

Metodologia

L’assignatura s´imparteix en tres hores a la setmana. Al llarg de les classes s´exposen tots els continguts relacionats amb el programa, sempre convenientment exemplificats amb diversos exercicis pràctics que formen part de l’avaluació continua. A més, es realitzen dues pràctiques al llarg del curs on es posaran en pràctica tots els continguts que s'han vist durant el curs.

Avaluació

Al llarg del curs es realitzarà l’entrega de 12 exercicis d’avaluació continua puntuables més 2 pràctiques sobre els continguts de l´assignatura. No es contemplen punts de control, ni repesques. La recuperació en convocatòria extraordinària al Juliol tan sols podrà optar a un 7,5 sobre 10.

Criteris avaluació

AVALUACIÓ CONTÍNUA 50%
-Assistència a classe i al laboratori (10%)
-Activitats proposades (40%)
2 PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES 50%
-Pràctica 1 (25%)
-Pràctica 2 (25%)

Per aprovar l’assignatura cal:
– Pràctiques obligatòries realitzades i aprovades amb un mínim de 5
– AC + Nota pràctiques més gran o igual a 5

Bibliografia bàsica

WILLIAMS Richard, The Animator's Survival Kit by Richard Williams; Faber & Faber (2002)
JOHNSTON Ollie, THOMAS Frank. The Illusion of Life: Disney Animation by Ollie Johnston, Frank Thomas; Disney Editions; Rev Sub edition (1995)
PRESTON BLAIR. "Animation cartoon". Editorial Icaria (1994)
SAENZ VALIENTE, Rodolfo. Arte y técnica de la animación: clásica, corpórea, computada para juegos o interactiva. Editorial: Ediciones de la flor (2006)

Material complementari

TOBON Ricardo. The Mocap Book: A Practical Guide to the Art of Motion Capture. Editorial: Foris Force (2010)
KITAGAWA Midori. MoCap for Artists: Workflow and Techniques for Motion Capture. Editorial: Focal Press (2008)
STEED Paul. Modeling a Character in 3dsmax.Wordware Publishing (2002)
BIRN Jeremy. Digital Lighting & Rendering. New Riders (2000)
DANIELE TODD, Poly-Modeling with 3ds Max: Thinking Outside of the Box (2015)
LEGASPI Chris, Anatomy for 3D Artists: The Essential Guide for CG Professionals (2015)
BIRN Jeremy, Digital Lighting & Rendering. New Riders (2000)