Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Teoria de circuits

Descripció
En una primera part del curs s´estudien les tècniques fonamentals de teoria de circuits elèctrics aplicades a l'anàlisi de circuits electrònics. S´analitzen els circuits en règim transitori i en règim permanent sinusoïdal. S´estudia la resposta en freqüència de xarxes.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Atenció a nous alumnes
Coneixements previs

Anàlisi elemental de circuits resistius, circuits amb bobines i circuits amb condensadors.

Objectius

Els alumnes que cursen l'assignatura han d'adquirir els següents coneixements i desenvolupar les habilitats que s'indiquen a continuació:

1. Assolir els coneixements necessaris per a l´anàlisi fonamental de circuits des del punt de vista temporal o freqüencial.
2. Capacitat i habilitat per utilitzar les eines de càlcul necessàries per a l´anàlisi de circuits des del punt de vista temporal o freqüencial.
3. Habilitat per interpretar i analitzar gràfiques sobre la resposta en freqüència de circuits.
5. Donar la base necessària a l´alumne per investigar o aprendre eines de síntesi de circuits.

Continguts

1.- Models dels components
1.1- Relacions V/I en resistències, condensadors, bobines i transformadors.
1.2- Fonts: Ideals, reals i dependents.
2.- Anàlisi de circuits RLC per Laplace
2.1- Propietats. Algunes transformades importants.
2.2- Circuit transformat.
2.3- Funció de xarxa.
2.4- Solució completa dels circuits. Règim permanent i règim transitori.
2.5- Concepte d'estabilitat. Criteris d'estabilitat.
3.- Anàlisi en règim permanent sinusoïdal
3.1- Necessitat de l'anàlisi en règim sinusoïdal.
3.2- Concepte de mòdul i fase.
3.3- Càlcul del Règim Permanent Sinusoïdal (RPS).
4.- Forma normalitzada d'una xarxa de segon ordre.
4.1- Tipus de circuits segons la forma de la resposta lliure.
4.2- Tipus de circuits segons la resposta en freqüència.
4.3- Freqüència natural. Freqüència forçada, freqüència de ressonància, amplada de banda, factor de qualitat.

Metodologia

S´imparteixen principalment classes magistrals on s´explica el contingut teòric de l´assignatura i es resolen problemes relacionats amb el contingut teòric explicat. Es proposen, a cada bloc de teoria, problemes perquè els alumnes els facin a casa i els entreguin al professor per poder fer un avaluació més continuada podent complementar així la nota obtinguda als exàmens. Es dediquen també classes a la resolució d´exercicis on els alumnes poden consultar tots els dubtes referents a la resolució d´aquests. Es realitzen també exercicis puntuals de seguiment d'avaluació contínua a classe.

Tots els alumnes se´ls ofereix la possibilitat de fer consultes personalitzades a qualsevol dels professors de l´assignatura tant a nivell de continguts teòrics com de resolució d´exercicis.

Avaluació

A. Exàmens
B. Treballs fets a casa
C. Exercicis entregats a classe

Examen final al juny i examen a mig semestre. L'examen de mig semestre no allibera matèria tan sols suma entre 0,4 i 1 punt a la nota final a partir de 4 sempre hi quan la nota de l'examen final sigui també superior a 3.5. A més a més es tindran en compte els exercicis d'avaluació contínua.

Criteris avaluació

Objectiu 1: L´alumne ha de saber analitzar correctament un circuit [A, B, C]
Objectiu 2: L´alumne ha de saber escollir l´eina matemàtica necessària per a l´anàlisi de cada situació concreta [A, B, C]
Objectiu 3: L´alumne ha de saber interpretar els resultats i gràfiques obtinguts en l´anàlisi d´un circuit [A, B, C]
Objectiu 4: L´alumne ha de tenir la base necessària per entendre i investigar pel seu compte eines de síntesi de circuits [B]

Bibliografia bàsica

Llibre de problemes d´anàlisi i síntesi de circuits.
J. Margalef, Anàlisi i Disseny de Circuits Analògics, Enciclopèdia Catalana, 1994

Material complementari

BIBLIOGRAFIA:

M.E.Van Valkenburg, Análisis de redes, Limusa, 1977.
Hayt y Kemmerly, Análisis de circuitos en Ingeniería, Del Castillo, 1970.
Brenner, Análisis de circuitos electrónicos, Del Castillo, 1971.
Charles M.Close, The analysis of linear circuits, Harcourt, Brace and World, 1966.
Hug H. Skilling, Redes eléctricas, Limusa, 1977.
David E. Johnson, Hilbum, Basic electronic circuit analysis, Prentice-Hall.
Arann Budals, Circuits theory fundamentals and applications, Prentice-Hall.
Federic K.F. Driscoll, Analysis of electric circuits, Prentice-Hall.
Behnoisr Peckari, Fundamentals of network analysis and sinthesis, Prentice-Hall.
Randall W. Jensen, Network analysis, Prentice-Hall, 1974.
R-E. Thomas, A.J. Roso, Circuits and signals: An Introduction to linear and Interference Circuits, Witey, 1985.
F.F. Kuo, Network analysis and Synthesis, Witey, 1966.
Huelsman, Basic circuit theory, Prentice-Hall, 1984.
Aatre, Network theory and filter design, Wiley, 1980.
D.E. Johnson, Introduccion to filter theory, Prentice-Hall, 1976.
V. Valkenburg, Analog and filter design, H.S.

MATERIAL COMPLEMENTARI:

Exercicis i les seves solucions penjats regularment al campus virtual de l´assignatura així com gràfiques i simulacions d´exemple dels coneixements teòrics donats a classe.