Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Tendències en robòtica

Descripció
L’objectiu de l’assignatura és la d’acostar-nos a la robòtica d’avui en dia. Descobrirem què s’està fent en l’actualitat en el camp de la robòtica en àmbits molt diferents i des de dues perspectives: industrials/empresarials i de recerca/acadèmiques. D’aquesta manera els estudiants poden fer una ullada als diferents reptes als quals es poden trobar el dia de demà en el món laboral. A més a més, al llarg del curs també tindrem convidats del món empresarial i acadèmic que ens acostaran als projectes en els quals estan treballant. D’aquesta manera, els estudiants també tindran la oportunitat d’establir un primer contacte amb possibles fonts de treball.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Programació, Linux, python

Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.1 Visió general de les diferents àrees de robòtica i els seus avanços.
RA.2 Capacitat de investigació, síntesi i presentació de treballs.
RA.3 Experiència en treballs de recerca en els grups de investigació d’enginyeria (GTM)
RA.4 Exposició al món laboral a través del món acadèmic i industrial.

Continguts

Degut a la naturalesa de l’assignatura, aquesta no s’organitza per continguts temàtics fixats. Al contrari, les temàtiques es tracten en funció dels interessos dels propis alumnes, viabilitat de convidats del món empresarial i acadèmic, i els projectes d’execució actual en el grup de recerca del GTM.

Metodologia

La metodologia de l’assignatura es basa en petits treballs d’investigació (estat de l’art) dels avenços en robòtica que els
alumnes aniran preparant i presentant al llarg del curs.

L’assignatura inclou dos tipus de presentacions:
• Internes: els estudiants investiguen i preparen presentacions orals exposant els seus descobriments
• Externes: convidats del sector empresarial i acadèmic faran presentacions de projectes en robòtica en els quals
treballen o han treballat recentment.

A més, els alumnes desenvoluparan algun mòdul de projectes d’investigació del grup GTM. La persona encarregada del projecte explicarà el repte a realitzar i els acompanyarem en el desenvolupament de possibles solucions.

Avaluació

L’avaluació continua es divideix en una part teòrica (presentacions orals) i una pràctica.

Presentacions orals: basada en les presentacions i participació en classe. La nota es calcula de la següent manera:

Nota presentacions = 40% contingut presentació + 40% presentació oral + 20% participació a classe

Pràctica:

Nota pràctica = 30% desenvolupament + 20% memòria + 50% presentació final

NOTA FINAL = 50% presentacions orals + 50% pràctica

Per aprovar l’assignatura la nota individual de cada apartat ha de ser >= 5.0.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari