Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Projectes web II

Descripció
L’objectiu de l’assignatura Projectes Web II és que els alumnes adquireixin els coneixements de desenvolupar aplicacions web al servidor que permetin gestionar dades introduïdes als sistema a partir d’un navegador web. És a dir, l’assignatura es centrarà en el desenvolupament de l’aplicació web i la seva lògica de gestió de dades al servidor (back-end), en contraposició a la interfície web que permet a l’usuari veure i interactuar amb les dades (front-end). Les tecnologies que s’imparteixen a l’assignatura són: • Aquelles tecnologies que permeten crear un entorn de desenvolupament web, Docker i Git. • El llenguatge vehicular de l’assignatura, PHP. • Frameworks de Desenvolupament Web. L’assignatura manté un alt grau d’actualització vers a les tecnologies i metodologies usades en importants empreses actuals del sector.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius

El principal objectiu del programa l'assignatura de Projectes Web és la formació de l´alumne en el desenvolupament d'aplicacions web. Es vol que l'alumne descobreixi com es programa actualment en aquest entorn i quines són les tendències tecnològiques del moment. El temari de l'assignatura es revisa any rere any per tal de donar-li la màxima actualitat possible.

D'altra banda, altres objectius que s'assoleixen són:

1. Tenir els coneixements de les tecnologies actuals d´Internet.
2. Capacitat de dissenyar aplicacions web i bases de dades.
3. Capacitat d´analitzar els requisits d´un projecte i planificar la millor estratègia per a dur-lo a terme.
4. Adquisició d´habilitats de treball en grup.
5. Habilitats en la recerca d´informació en idioma estranger a través de la xarxa.
6. Capacitat de traslladar els coneixements teòrics a la pràctica.
7. Capacitat d´autoaprenentatge.
8. Entendre tots els aspectes contemporanis relacionats amb l´exercici de la seva professió així com la necessitat de mantenir una formació permanent.

Continguts

Tema 1. Conceptes bàsics i Entorn de Desenvolupament Web
Tema 2. Llenguatge PHP aplicat a Projectes Web
Tema 3. Frameworks Web (en PHP) aplicats a Projectes Web

Metodologia

L’assignatura basa l’aprenentatge en les metodologies docents següents:
• Classes teòriques
• Classes de problemes i exercicis
• Pràctiques
• Seminari
• Tutoria

Cadascuna d’aquestes metodologies són aplicades segons les descripcions següents:

Classes teòriques
Exposició de conceptes teòrics per part del professor amb la finalitat que l’alumne assoleixi coneixements. El professor pot subministrar materials i l’alumne pot prendre apunts i/o completar materials de suport. L’alumne pot intervenir ja sigui per resoldre dubtes i/o per a donar resposta a les preguntes que formuli el professor.

Classes de problemes i exercicis
Resolució de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos. El professor pot convidar a l’alumne a participar a classe per tal de valorar l’adquisició i/o interpretació dels conceptes exposats.

Pràctiques
Desenvolupament de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos. S’utilitza equipament específic, com per exemple un ordinador, o altre material d’un laboratori o taller.

Seminari
Reflexió, especialització en continguts tractats per l’alumne amb anterioritat o bé ampliació de nous coneixements relacionats amb l’àrea d’estudi.

Tutoria
Orientació, atenció i/o avaluació personalitzada amb un alumne o grup. És una pràctica docent que sol ser de caire obligatori per l’alumne que segueix un programa d’aprenentatge i/o que suposa un complement al treball no presencial.

Avaluació

Per tal de poder avaluar l’assignatura s’han definit uns sistemes d’avaluació i unes ponderacions respecte el 100% de la nota final de l’assignatura, les parts ponderades són:

• Avaluació Continua (CA)
• Projecte (P)
• Entrevista de Projecte (o Entrevista)
• Avaluació Final (FE)

El Projecte tindrà un gran pes en la nota de l’assignatura, i pot arribar a ponderar fins a un 80% de la nota final. La realització del Projecte és obligatòria i s’ha de superar per aprovar l’assignatura. Si el Projecte s’entrega durant la convocatòria ordinària i es supera l’Entrevista del Projecte, l’alumne es podrà alliberar de la fase d’Avaluació Final.

En el càlcul de la nota final en la convocatòria ordinària, se’n deriven dos casos, i les notes es podran calcular usant dues funcions FG1 i FG2 (FG: Final Grade) respectivament. El càlcul de la nota extraordinària es calcularà usant la funció FG3.

A continuació es mostren les diferents vies per superar l’assignatura.

1. En la convocatòria ordinària, si la nota del Projecte és >= 5 & la nota d’Avaluació Continua és >= 5 & es supera l’Entrevista, l’alumne no s’haurà de presentar a la fase d’Avaluació Final i la nota es calcularà segons FG1.
2. En la convocatòria ordinària, si la nota del Projecte és >= 5 i no es supera l’Entrevista, l’alumne s’haurà de presentar a la fase d’Avaluació Final i la nota es calcularà segons FG2.
3. En la convocatòria ordinària, si la nota del Projecte és >= 5 & la nota de l’Avaluació Continua és < 5, l’alumne s’haurà de presentar a la fase d’Avaluació Final i la nota es calcularà segons FG2.
4. En la convocatòria ordinària, si la nota del Projecte és < 5 o no s’ha entregat el Projecte, l’alumne s’haurà de presentar a la fase d’Avaluació Final i la nota es calcularà segons FG2. El Projecte s’haurà d’entregar en convocatòria extraordinària i ha d’obtenir una nota >= 5 per superar l’assignatura.
5. Si en la convocatòria ordinària i després de la nota de la fase d’Avaluació Final s’ha obtingut una nota final CA*0,2 + FE*0,4 < 5, l’alumne s’haurà de presentar a la fase d’Avaluació Final de la convocatòria extraordinària. La nota es calcularà segons FG3.

Criteris avaluació

Per superar l’assignatura:
o La nota FG (usant qualssevol de les fórmules) ha de ser >= 5 per superar l’assignatura.
o La nota obtinguda durant la fase d’Avaluació Final ha de ser >= 4 per a poder calcular FG2 o FG3.
o El Projecte s’ha d’entregar obligatòriament i s’ha d’obtenir una nota >= 5 per superar l’assignatura. Les entregues posteriors a la primera data d’entrega seran considerades d’entrega extraordinària i obtindran un màxim de 8.
o Sempre hi haurà Entrevista de Projecte. No superar l’Entrevista de Projecte implica que l’alumbe no ha completat el Projecte i l’alumne s’haurà de presentar a la següent convocatòria de la fase d’Avaluació i ha de tornar a realitzar Entrevista de Projecte. Cada alumne només es pot entrevistar un cop per convocatòria.
• L’assignatura no té punt de control (midterm).

Bibliografia bàsica

Practical Web 2.0 Applications with PHP
Quentin Zervaas
Apress, 2008

Building Scalable Web Sites: Building, Scaling, and Optimizing the Next Generation of Web Applications
Cal Henderson
O´Reilly, 2006

Material complementari

Pro PHP: Patterns, Frameworks, Testing and More
Kevin McArthur
Apress, 2008

PHP Objects, Patterns, and Practice
Matt Zandstra
Apress, 2008