Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Projectes Interactius I

Descripció
En l’actualitat tant l’electrònica com la informàtica mouen el món, permetent tot tipus de comunicacions, des de la comunicació entre persones, entre una persona i una màquina i entre màquines. Fins fa poc l’electrònica era una disciplina reservada únicament per enginyers electrònics, persones que tenien capacitats científiques que els permetien entendre el funcionament dels més sofisticats circuïts. No obstant, l’electrònica ha anat evolucionant de tal forma que ja no és necessari ser un enginyer per poder aconseguir algunes de les plataformes interactives que actualment estan demandades en el mercat (cases domòtiques, construcció de drons, projeccions mapping, aparadors interactius...) La figura del tecnòleg ha aparegut amb la maduració de la societat de la tecnologia, on les eines per poder crear plataformes software i hardware ja han estat creades i el que s’ha de saber és com utilitzar-les per tal minimitzar els temps de desenvolupament, augmentar l’experiència d’usuari i crear aplicacions atractives d’alt rendiment. L'objectiu de l'assignatura és que, un cop finalitzada, l’alumne sigui capaç de treballar de forma autònoma creant un projecte interactiu multimèdia personal. En finalitzar l'assignatura l'alumne hauria de ser capaç de crear un producte interactiu que tingui una utilitat real. Tots els dispositius han de funcionar a partir de codi propi que l'alumne haurà de programar. Com la pràctica es realitzarà dins d'un grup multidisciplinari de 3-5 persones, els resultats i les competències variaran en funció del rol que adquireixi l'alumne.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 Es coneixen les eines programari existents per al modelatge, l'animació, l'ambientació i la representació d'objectes i geometries en 3D.
RA.02 Es disposen coneixements per poder trobar informació rellevant que no s'ha donat a classe.
RA.03 Es disposa dels coneixements sobre eines de retoc audiovisual.
RA.04 Crear continguts digitals.
RA.05 Saber treballar en grup.

Continguts

• Creació de la idea
o Equips i rols
o Descripció del problema
o Estat de l’art
o Solució proposada
o Eines de treball
o Imatge corporativa
o Social Media
• Anàlisi i disseny del prototip
o Anàlisi tecnològic
o Anàlisi estructural
o Disseny funcional
o Anàlisi funcional
o Especificació de materials
o Costos
• Implementació del prototip
o Vídeo Crowdfunding
o Treball en la realització del prototip
• Test
o Proves UX inicials
o Proves UX finals

Metodologia

Aquesta assignatura basa la seva impartició en 3 metodologies diferents:
Classes teòriques
Les classes teòriques es realitzaran durant la primera part del semestre on el professor donarà una sèrie de directrius per tal que els alumnes puguin realitzar satisfactòriament l’exercici proposat durant la resta de la setmana.
Classes de problemes i exercicis
Les classes de problemes i exercicis complementaran a la classe teòrica en que els alumnes hauran de començar a realitzar l’exercici que el professor proposa per la propera setmana.
Aprenentatge Basat en Projectes
Durant totes les hores no presencials de la segona part del semestre, els alumnes hauran de realitzar un únic projecte final. Aquest projecte es començarà a plantejar durant el primer semestre a partir de les classes de problemes i exercicis però serà en el segon semestre on els alumnes s’hauran de planificar i treballar conjuntament per finalitzar-lo de forma satisfactòria.
Tutories
Durant totes les classes presencials de la segona part del semestre el professor es reunirà una hora amb cada un dels grups per tal d’avaluar com s’està duent a terme l’Aprenentatge Basat en Projectes i així poder avaluar la feina que realitza cadascun dels rols.

Avaluació

Degut a les diferents metodologies docents aquesta assignatura te diferents sistemes d’avaluació, els quals garanteixen que la nota sigui el més justa possible. Els sistemes d’avaluació que s’utilitzaran a l’assignatura son els següents:

SA1. Exercicis, problemes i pràctiques [Primera meitat del semestre]
Durant la primera meitat del semestre els alumnes hauran de realitzar determinades entregues. Aquestes entregues valdran un 40% de la nota final.

SA2. Projecte [Segona meitat del semestre]
A partir de les tutories que es realitzaran a classe el professorat avaluarà la feina que es va realitzant per finalitzar el projecte. Aquesta nota valdrà un 30% de la nota final.

SA3. Autoavaluació
Al final del curs es demanarà a tot el grup que puntuï la feina realitzada per els seus Companys. Aquesta nota valdrà un 10% de la nota final de l’assignatura.

SA4. Presentacions orals
Hi haurà dos presentacions al llarg del curs. La primera durant el punt de control i la segona al finalitzar l’assignatura. Les presentacions orals valdran un 20% de la nota final en total. O sigui, que cada presentació valdrà un 10%.

Criteris avaluació

La nota final de l’assignatura vindrà donada per la següent fórmula.
NF = 0.4(SA1) + 0.3(SA2) + 0.1(SA3) + 0.2(SA4)

Bibliografia bàsica
Material complementari