Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius La Salle Campus Barcelona

Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius - Menció en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Projectes en arquitectura distribuïda

Descripció
Aquesta assignatura revisa la teoria fonamental de sistemes distribuïts i analitza les principals solucions modernes en aquest camp. Es comença identificant la problemàtica associada a compartir una dada entre diverses màquines físiques, es veu com es pot modelar un sistema distribuït, s’estudien tècniques per sincronitzar diversos nodes comunicats per una xarxa, quines tècniques es poden utilitzar per replicar dades així com els seus avantatges i inconvenients, i s’acaben analitzant els sistemes distribuïts actuals altament escalables.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

L’assignatura té els següents objectius:

1. Identificar les característiques principals d’un sistema distribuït.
2. Entendre un article de caire científic sobre sistemes distribuïts.
3. Assimilar les principals tècniques utilitzades en sistemes distribuïts.
4. Dissenyar sistemes distribuïts escalables.

RA.01 - Conceptes avançats de bases de dades, seguretat, concurrència i transaccions. (GI)
RA.02 - Es pot construir aplicacions informàtiques basades en arquitectures client/servidor y web. (GI)

Continguts

1. Fonaments de sistemes distribuïts.
2. Arquitectures shared-nothing vs shared memory.
3. El problema de l’exclusió mútua en arquitectures distribuïdes.
4. Models i clocks.
5. Estratègies i primitives de comunicació.
6. Tècniques per a la replicació de dades.
7. Tolerància a fallides i recuperació.
8. Models de referència.
9. Alternatives actuals.

Metodologia

Aquesta és una assignatura eminentment pràctica que combina continguts i explicacions de caire teòric amb exercicis o micro-pràctiques destinades a consolidar els coneixements adquirits per l’alumnat, per tant l’assignatura s’imparteix íntegrament al laboratori.

Avaluació

Tots els exercicis proposats, sense excepció, s’hauran de lliurar i aprovar per tal de poder superar l’assignatura. Si aquests exercicis es lliuren abans de la data de l’examen de la convocatòria ordinària i es superen les entrevistes corresponents, la nota final de l’assignatura serà la mitjana ponderada de la nota obtinguda en els exercicis. Altrament, caldrà resoldre un examen final. Llavors, quan tots els exercicis estiguin aprovats i l’examen tingui una nota igual o superior a 4 (quatre), la nota final es calcularà com:

Nota assignatura = 60% Examen + 40% Mitjana exercicis

Les notes de tots els lliuraments i exàmens es guarden fins a la convocatòria extraordinària de febrer.

Les copies totals o parcials en qualsevol activitat avaluable, es penalitzaran amb el què esta establert a la normativa acadèmica, tant a la font com a la còpia sense excepció.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

• Vijay K. Garg. 2007. Concurrent and Distributed Computing in Java. IEEE Press, Piscataway, NJ, USA.
• Patrick Hunt, Mahadev Konar, Flavio Paiva Junqueira, Benjamin Reed: ZooKeeper: Wait-free Coordination for Internet-scale Systems. USENIX Annual Technical Conference 2010
• Fernando Pedone, Matthias Wiesmann, André Schiper, Bettina Kemme, Gustavo Alonso: Understanding Replication in Databases and Distributed Systems. ICDCS 2000: 464-474
• Leslie Lamport: The Part-Time Parliament. ACM Trans. Comput. Syst. 16(2): 133-169 (1998)
• James C. Corbett et al.: Spanner: Google’s Globally Distributed Database. ACM Trans. Comput. Syst. 31(3): 8 (2013)
• Giuseppe DeCandia et al.: Dynamo: Amazon’s highly available key-value store. SOSP 2007: 205-220
• Tom White: Hadoop - The Definitive Guide: Storage and Analysis at Internet Scale (4. ed., revised & updated). O’Reilly 2015, ISBN 978-1-491-90163-2, pp. I-XXV, 1-727or other bibliographic format>

Material complementari