Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Project Management

Descripció
L'assignatura de de Gestió de Projectes dóna una visió pràctica de la professió de Project Manager, mostrant els conceptes, les eines i tècniques bàsiques per la planificació i seguiment de projectes, així com les habilitats i competències requerides aquesta professió. Al final del curs, els estudiants han de poder definir un projecte, una WBS, un schedule, un pressupost i tenir nocions dels plans de risc. Dins del marc de l’assignatura també es treballen les diferents perspectives actuals de la Gestió de Projectes introduint-nos així al món de les metodologies Agile.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

L´assignatura compta amb els següents resultats d´aprenentatge (s´indica entre parèntesi el Grau al qual pertanyen):
- Ús d´una metodologia de projectes per a potenciar l´eficiència en la gestió (GC, GK, GS, GT, GM, GI)
- Coneixement de la Gestió de Projectes (GC, GK, GS, GT, GI)
- Domini de la Gestió de Projectes (GM)
- Domini sobre el treball en grup per a implementar projectes fent ús de la Gestió de Projectes (TG)
- Saber emprar els coneixements de la Gestió de Projectes per a petites i grans empreses (TG)

Continguts

Tema 1: Inici del projecte, estratègia y stakeholders

En aquest tema es treballa com s’inicia un projecte emmarcat en la situació de l’empresa entenent el context de l’empresa per poder alinear les decisions que es prendran dins del marc del projecte. En aquest punt s’introdueixen als stakeholders: qui són, com els analitzem i sobretot com els gestionem.

Tema 2: Gestió de projectes basada en el PMBok

El món de la gestió de projectes ha canviat molt en els últims anys, sobretot perquè les diferents metodologies s’han adaptat als diferents sectors i a les diferents tipologies de projectes. En aquest tema veiem la fase de planificació d’un projecte tal i com ens recomana el PMI (Project Management Institute). Es passa pels conceptes bàsics d’aquesta fase: definició de l’abast, del temps, dels costos i l’analisi de riscos.

Tema 3: Gestió de projectes basada en metodologia Agile

Introducció a la metodologia Agile, com tractem els conceptes de: abast, temps, cost i riscos, des d’aquesta metodologia.

Metodologia

La metodologia docent utilitzada a la assignatura combina:
• Seminaris per a explicar els conceptes
• Exercicis per treballar els conceptes
• Projectes, per poder aplicar el coneixement a una situació propera a la realitat
• Activitats experiencials

Avaluació

El sistema d’avaluació consta de una part grupal i una part individual:
• Part grupal:
-Projecte 1 (metodologia predictiva)
-25% Treball
-5% Valoració P2P (2 valoracions)
-Projecte 2 (metodologia agile)
-25% Treball
-5% Valoració P2P (2 valoracions)
• Part individual:
-30% Examen al final de l’assignatura
-10% Valoració de activitats de classe

Condicions:
• Segons les valoracions del peer review i la supervisió del professor els alumnes que no segueixin el ritme de treball seran avisats i el grup serà separat per acabar la tasca.
• Per tal de poder aprovar l’assignatura cal aprovar la part grupal i la part individual per separat amb un mínim de 5.

Si l’alumne suspèn o té un NP a les dues parts (grupal i individual) o a algunes de les dues, caldrà que es presenti la convocatòria extraordinària de la part no aprovada:
• Si s’ha suspès la part grupal caldrà fer un treball que s’entregarà durant el període extraordinari => 60%
• Si s’ha suspès la part individual caldrà fer un examen durant el període extraordinari => 40%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Llibres de Text Recomanats:
- A guide to the Project Management Body of Knowledge - Project Management Institute - www.pmi.org
- Project Management A systems approach to planning, scheduling, and controlling - H. Kerzner

Material complementari