Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Programació de gràfics 3D

Descripció
En l´assignatura de Gràfics 1 es pretén que l´alumne sigui capaç de programar un sistema de visualització de gràfics 3D en temps real i en comprengui els càlculs i conceptes teòrics en que es basen els seus algoritmes
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00
Coneixements previs

Donat que la part pràctica es fonamenta fortament en programació utilitzant els llenguatge C, cal garantir-ne el coneixement previ.

És també important tenir una bona base algebraica ja que molts conceptes tenen a veure amb sistemes matricials, projeccions i espais vectorials.

Objectius

L'objectiu principal és assolir un bon nivell de coneixement teòric envers la programació gràfica així com la capacitat de posar-lo en pràctica mitjançant l'ús d'una llibreria estandar.

Continguts

1. Conceptes previs
2. Interfície OpenGL
3. Meshes & Uniforms
4. Transformacions
5. Projeccions
6. Càmera
7. Textures, Z-Test
8. Il·luminació
9. Textures
10. Normal Matrix
11. Blending
12. Multitextures

Metodologia

TEORIA
Durant el transcurs de l´assignatura s´introduiran conceptes teòrics vinculats a la programació de gràfics 3D.
Es realitzaran exercicis a classe i es publicaran exercicis per realitzar a casa.
Es realitzarà un punt de control i un examen final que podrà valorar qualsevol aspecte dels apunts o vist a classe.

ENTREGUES PRÀCTIQUES
Durant els transcurs de l´assignatura es desenvoluparà una pràctica incremental.
Es realitzarà una primera entrega que es realitzarà individualment.
Les dues altres entregues es realitzaran per grups de 2 persones.
Els enunciats de les entregues s´aniran publicant a classe a mida que avanci el curs.

Avaluació

Els elements avaluables són un examen punt de control, un examen final, i tres entregues pràctiques.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari