Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Producció multimèdia II

Descripció
En l’actualitat tant l’electrònica com la informàtica mouen el món, permetent tot tipus de comunicacions, des de la comunicació entre persones, entre una persona i una màquina i entre màquines. Fins fa poc l’electrònica era una disciplina reservada únicament per enginyers electrònics, persones que tenien capacitats científiques que els permetien entendre el funcionament dels més sofisticats circuïts. No obstant, l’electrònica ha anat evolucionant de tal forma que ja no és necessari ser un enginyer per poder aconseguir algunes de les plataformes interactives que actualment estan demandades en el mercat (cases domòtiques, construcció de drons, projeccions mapping, aparadors interactius...) La figura del tecnòleg ha aparegut amb la maduració de la societat de la tecnologia, on les eines per poder crear plataformes software i hardware ja han estat creades i el que s’ha de saber és com utilitzar-les per tal minimitzar els temps de desenvolupament, augmentar l’experiència d’usuari i crear aplicacions atractives d’alt rendiment. L'objectiu de l'assignatura és que, un cop finalitzada, l'alumne sigui capaç de crear de forma autònoma diferents tipus de circuits electrònics. Aquests circuits han d'estar connectats a diferents tipus de sensors i motors que permetin mostrar a l'alumne els coneixements adquirits. Amb l'objectiu de fer l'aprenentatge agradable, tant per a la realització d'alguns exercicis com el de la pràctica l'alumne utilitzarà les plaques Arduino i Raspberry Pi. En finalitzar l'assignatura l'alumne hauria de ser capaç de crear un producte interactiu que tingui una utilitat real. Per aquesta raó la pràctica final hauria de complir els següents punts: • Utilitzar sensors i actuadors. • Estar controlada amb una aplicació mòbil. Tots els dispositius han de funcionar a partir de codi propi que l'alumne haurà de programar. Com la pràctica es realitzarà dins d'un grup multidisciplinari de 5 persones, els resultats i les competències variaran en funció del rol que adquireixi l'alumne.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
6.00
Coneixements previs

Programació OO, BBDD i gestió d'equips

Objectius

RA.01 Es reconeix la metodologia d’estructuració, modularització i planificació de projectes del tipus software dirigits a la creació de materials interactius de índole Multimèdia. (GM)

Continguts

• Creació de la idea
o Equips i rols
o Descripció del problema
o Estat de l’art
o Solució proposada
o Eines de treball
o Imatge corporativa
o Social Media

• Anàlisi i disseny del prototip
o Anàlisi tecnològic
o Anàlisi estructural
o Disseny funcional
o Anàlisi funcional
o Especificació de materials
o Costos

• Implementació del prototip
o Vídeo Crowdfunding
o Treball en la realització del prototip

• Test
o Proves UX inicials
o Proves UX finals

Metodologia

Classes teòriques [semestre 1]
Les classes teòriques es realitzaran durant el primer semestre on el professor donarà una sèrie de directrius per tal que els alumnes puguin realitzar satisfactòriament l’exercici proposat durant la resta de la setmana.

Classes de problemes i exercicis [semestre 1]
Les classes de problemes i exercicis complementaran a la classe teòrica en que els alumnes hauran de començar a realitzar l’exercici que el professor proposa per la propera setmana. L’exercici proposat estarà dividit en tasques i rols. Tot i que l’entrega final es realitzarà en un únic document cada rol tindrà la competència de realitzar una determinada tasca.

Aprenentatge Basat en Projectes [semestre 2]
Durant totes les hores no presencials del segon semestre, els alumnes hauran de realitzar un únic projecte final. Aquest projecte es començarà a plantejar durant el primer semestre a partir de les classes de problemes i exercicis però serà en el segon semestre on els alumnes s’hauran de planificar i treballar conjuntament per finalitzar-lo de forma satisfactòria.

Tutories [semestre 2]
Durant totes les classes presencials del segon semestre el professor es reunirà una hora amb cada un dels grups per tal d’avaluar com s’està duent a terme l’Aprenentatge Basat en Projectes i així poder avaluar la feina que realitza cadascun dels rols.

Avaluació

SA1. Exercicis, problemes i pràctiques [semestre 1]
Hi haurà un exercici casi cada setmana durant el primer semestre on cada rol tindrà una tasca determinada. Per la realització de tots els exercicis els alumnes disposen de 79 hores de dedicació, lo que equival a unes 6 hores per exercici.

SA2. Projecte [semestre 2]
A partir de les tutories que es realitzaran durant 1 hora cada setmana amb cada grup, el professor podrà fer un seguiment de quina és la evolució de cada alumne durant el curs. D’aquesta forma cada setmana podrà posar una nota en funció a la feina que hagi realitzat l’alumne.

SA3. Autoavaluació [Anual]
Al llarg del tot el curs acadèmic hi ha 4 punts de control que serviran per poder avaluar la feina de cada equip en moments importants. Una de les tasques que s’hauran de fer és avaluar-se entre ells. D’aquesta forma el professor podrà tenir una idea sobre la bona sintonia de l’equip i de la carga de feina que es percep dins del mateix.

SA4. Presentacions orals [Anuals]
En la mateix freqüència que el sistema d’avaluació anterior cada grup haurà de presentar la feina que ha estat realitzant. En cada una de les presentacions assistirà, a part del professors, un especialista del tema que s’està tractant.

Criteris avaluació

NF = 0.4(SA1) + 0.4(SA2) + 0.1(SA3) + 0.1(SA4)

Bibliografia bàsica
Material complementari