Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Producció multimèdia I

Descripció
Amb la digitalització i la presencia d’Internet la presencia dels medis audiovisuals s’ha anat incrementant exponencialment. La visualització d’imatges i vídeos han guanyat presencia respecte als documents escrits. És per aquesta raó que la creació d’un bon audiovisual s’ha tornat clau a la hora de transmetre una idea o bé reflectir un sentiment. Actualment els vídeos poden moure masses, canviar idees preestablertes o bé qüestionar-ne d’altres. Es per això, que com a enginyer en multimèdia, és molt important saber crear un audiovisual que sàpiga transmetre una determinada idea. Durant aquesta assignatura l’alumne rebrà els suficients coneixements per tal que sigui capaç, conjuntament amb un equip, de crear i difondre una determinada idea a partir d’un audiovisual. Per tant l’alumne haurà de saber treballar en equip i conèixer i adquirir els rols d’una producció audiovisual.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professor - tutor
Coneixements previs

Coneixements bàsics de fotografia i de llenguatge Audiovisual

Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:

RA.01 Es coneix la metodologia d'estructuració, modularització i planificació de projectes de tipus programari adreçats a la creació de materials interactius d'índole Multimèdia. (GM, TG)
RA.02 Es manegen eines de programació visual d'alt nivell, basades en llenguatges de script. (GM)
RA.03 Identificar, formular i resoldre problemes d'Usabilitat en entorns multidisciplinaris, tant en equip com de manera individual. (TG)
RA.04 Comprensió de l'impacte de la usabilitat en els processos de treball i de la societat. (TG)
RA.05 Fonaments bàsics de la producció, equipament, enregistrament d'àudio i vídeo, configuracions i postproducció. (TG)

GM: Grado en ingeniería Multimedia
TG: Grado en ingeniería en OTIC

Continguts

• Etapes i rols d’una producció audiovisual
o Preproducció
o Producció
o Postproducció
• Preproducció
o El càsting
o Les localitzacions, les plates i l’ordre de rodatge
o Fotografia i Atrezzo
• Producció
o Elements d’una producció
o La càmera , la continuïtat i el so
• Postproducció
o Muntatge
o Edició
o Colorimetria
o Càmera Virtual
o Llums i animacions
o Croma, màscares i rotoscopia
o Trackers i estabilitzadors
o Programació i partícules
o Integració 3D
• Transmèdia
o Narrativa
o Animació 2D

Metodologia

D1. Peer Instruction
Durant les classes el professor presenta una sèrie de conceptes i els alumnes han de buscar la seva descripció de forma individual i posar-ho en comú amb la resta de la classe. Finalment el professor a través d’un test avalua si aquests conceptes s’han adquirit satisfactòriament.

D2. Classes de problemes i exercicis
Les classes de problemes i exercicis tindran una duració de 30 hores que es dedicaran a practicar els conceptes vistos durant les classes teòriques.

D3. Pràctiques de laboratori
Les pràctiques de laboratori es realitzaran en el Medialab i bàsicament es basaran en enregistrar el croma del audiovisual. Aquestes pràctiques es realitzaran durant una setmana concreta del segon semestre on els alumnes podran escollir l’horari que millor els hi vagi.

D4. Aprenentatge Basat en Projectes
Durant totes les hores no presencials, els alumnes hauran de realitzar un curtmetratge audiovisual. Aquest projecte està dividit en 9 entregues que els alumnes hauran de fer depenent del seu rol .

Avaluació

SA1. Exàmens
Els exàmens teòrics tenen la finalitat de validar els coneixements que s’estan donant. Hi ha 3 exàmens en total que valen un 25% de la nota final.

SA2. Exercicis, problemes i pràctiques

SA3. Projecte

Criteris avaluació

• Per aprovar l’assignatura s’han de fer totes les entregues i han d’estar aprovades amb un 5.
• Qualsevol còpia, en examen, exercici, pràctica o projecte serà considerada altament significativa per lo que l’alumne que realitzi la còpia tindrà un 0 a la convocatòria ordinària i perdrà la convocatòria extraordinària per lo que haurà de repetir l’assignatura.
• Els alumnes que realitzin totes les entregues tard i no presentin el curtmetratge l’últim dia de classe podran aspirar únicament a un 5.
• Els alumnes que no presentin els curtmetratge l’últim dia de classe seran penalitzats amb un 20% de la nota referent al SA3.

Bibliografia bàsica
Material complementari