Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Grau en Enginyeria Telemàtica (Xarxes i Tecnologies d'Internet)

Forma't per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Producció de vídeo i àudio

Descripció
L'assignatura pretén familiaritzar a l'alumne amb totes les eines, equips i recursos necessaris per a dur a terme una producció audiovisual. S'explicaran pas a pas el funcionament dels equips, els rols que hi intervenen i quina funció desenvolupen tots plegats dins d'un projecte audiovisual. Per donar una visió pràctica i propera a la matèria els alumnes desenvoluparan un projecte pràctic guiat en paral·lel a les classes de teoria on podran aplicar en primera persona tots els coneixements donats a la part de teoria i fer-se una idea del funcionament dels equips i de les tasques que cal dur a terme.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Es consideren recomanables però no imprescindibles coneixements d'Electrònica bàsica, per tant, haver cursat Fonaments d'Electrònica.

Objectius
Continguts

0. Introducció de v¨ªdeo
0.1. Característiques del senyal de vídeo
0.2 Senyals de vídeo
0.3 Cables i connectors

1. La càmera
1.1. Introducció
1.2. Tipus de càmeres
1.3. Descripció de les parts d'una càmera
1.4. Suports per a càmeres

2. Producció d'àudio
2.1. Introducció
2.2. Micròfons: característiques i ús
2.3. Preamplificadors

3. Producció de vídeo en estudi
3.1. El mesclador de vídeo
3.2. Sala de control tècnic
3.3. Il·luminació
3.4. Configuracions

4. Postproducció de vídeo
4.1. Introducció
4.2. Codi de temps
4.3. Característiques d'un sistema d'edició
4.4. Classificació del tipus d'edició
4.5. Sistemes d'edició no lineal

5. Postproducció d'àudio
5.1. Estudi d'enregistrament/postproducció
5.2. Mescladors d'àudio
5.3. Àudio digital
5.4. Processat d'àudio
5.5. Tècniques d'edició

Metodologia
Avaluació

Cal aprovar per separat les pràctiques i la teoria: un cop aprovades les dues parts, la nota final de l'assignatura s´obté com:
Final = 50% teoria + 50% pràctiques
Per aprovar les pràctiques en primer lloc cal fer-les i presentar els entregables demanats en el termini posat. Amb totes les parts entregades correctament, la nota de pràctiques serà:

Pràctiques = 10%P1 + 25%P2 + 25%P3 + 40%P4

Per aprovar la teoria cal aprovar per separat cada semestre de l'assignatura (>5). La nota d'un semestre s'obté com:

Nota_semestre = 30% AC + 70% Examen semestral

La nota d'AC prové del examen de punt de control així com dues notes més de feines/treballs que us demanarem al llarg del semestre.
Si no seguiu l'AC, la nota final de semestre serà directament la del examen
Si seguiu l'AC, la nota final serà la més gran entre la del examen i la mitjana ponderada entre AC i examen. En aquest cas també es farà mitja a partir d'un 3,5 a l'examen si la nota d'AC es prou bona (>8,5)

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Apunts de classe i documentació facilitada pels professors.

Material complementari

José Martínez Abadía, "Introducción a la tecnología audiovisual", Ed. Paidós Comunicación
Llorenç Soler, "La televisión, una metodología para su aprendizaje", Ed. G.Gili.
Gordon White, "Técnicas del Vídeo", IORTV
Gerald Millerson, "Técnicas de realización y producción en televisión" IORTV
Handbook for Sound Engineers 3rd Edition, Glen M. Ballou, Focal Press
The Art of Digital Audio 3rd Edition, John Watkinson, Focal Press